Open Procurement Albania

Rivitalizimi urban i bulevardit Maliq - Drithas .

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner. Condition : The winner was not the lowest bidder.
 • Disqualification of all competitive operators except the winner. Condition : The winner was not the lowest bidder.

District Kor
Loan No
Source of Loan/Financed by:
Loan Amount by Currency
Project Title
Description of the Project
Tender object Rivitalizimi urban i bulevardit Maliq - Drithas .
Burimi i financimit: Buxheti i Shtetit.
Reference No. REF-90637-10-19-2018
CPV Code
45000000-7 Construction work.
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 189,703,418
Type of Contract Public Work Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Announcement Date 22-10-2018
Opening Date for Submission of Bids 22-10-2018
Closing Date for Submission of Bids 22-11-2018
Sector
No. of Bidders 17
Bidders BEAN SHPK & ERGES MAT SHPK
VASHTEMIA SHPK & XHENGO SHPK
B 93 SHPK & RIVIERA SHPK & BLERIMI SHPK
NIKA SHPK & STERKAJ SHPK
ALMO KONSTRUKSION SHPK & VIANTE KONSTRUKSION SHPK
XH&M SHPK & BEQIRI SHPK
BE IS SHPK
SIRETA 2F SHPK & EURO ALB SHPK & ARTYKA II SHPK
DELTA LAVORI SHPK & COMPANY RIVIERA 2008 SHPK
SHANSI INVEST SHPK & LALA SHPK
4 AM SHPK
GPG COMPANY SHPK
VELLEZERIT HYSA SHPK
ALB TIEFBAU SHPK
HASTOCI SHPK & DENIS 05 SHPK
ARIFAJ SHPK
SIMAKU SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • Be-Is SHPK
 • The winning bid ALL without vat 133,831,303
  Bidder Announcement date 28-01-2019
  Contract date 29-01-2019
  Contract Value including VAT 160,597,563
  Contract Milestones Due Dates 7 muaj
  Appeals Ka pasur ankesa.
  Ne daten 17.01.2019 paraqiti ankim shoqeria Vashtemia SHPK.
  Ankimit ju kthye pergjigje ne daten 17.01.2019 duke e refuzuar ate.
  Afatet e ankimimit kane perfunduar.

  Jane skualifikuar :
  1. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike Bean SHPK (90%) dhe Erges Mat SHPK (10%) :
  Bashkimi i Operatoreve Ekonomike nuk ploteson kerkesen 2.3.9 dhe 2.3.10 per kualifikim lidhur me disponimin e mjeteve dhe paisjeve, pasi nuk disponon mjetin Mikser Rrotullues (Rotary Mixer) .

  2. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike Xhengo SHPK (56,6%) dhe Vashtemia SHPK (43,4%) pasi:
  Ne sistemin e prokurimit publik ka aplikuar shoqeria Vashtemia SHPK, nderkohe qe kjo shoqeri nuk eshte e autorizuar me prokure per te bere kete aplikim(ne kundershtim me piken 2 te nenit 74 te VKM Nr. 914, dat 29.12.2014 Pr miratimin e rregullave t Prokurimit Publik ).
  Bashkimi i Operatoreve Ekonomike nuk ploteson kerkesen 2.3.9 dhe 2.3.10 per kualifikim lidhur me disponimin e mjeteve dhe paisjeve, pasi nuk disponon mjetin Mikser Rrotullues (Rotary Mixer) .

  3. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike B 93 SHPK (47,67%) & Riviera SHPK (29,52%) dhe Blerimi SHPK (22,81%) pasi:
  Shoqeria Riviera SHPK nuk ploteson kerkesen 2.2.2 per kualifikim ku citohet: Operatori Ekonomik duhet te kete nje aktivitet pozitiv (te mos kete dale me humbje) te qendrueshem gjate tre viteve 2015, 2016 dhe 2017.
  Shoqeria Riviera SHPK nuk ploteson kerkesen 2.2.3 per kualifikim lidhur me detyrimet e taksave dhe tarifave vendore, pasi referuar buletinit 49, viti 2017, faqe 107 dhe buletinit 51, viti 2017, faqe 167, ka kryer aktivitet ne korce ne objektin Rehabilitimi ne kanalet ujitse sekondare te rezervuarit Gjan , dhe nuk ka paguar detyrimet tatimore.
  Shoqeria Blerimi SHPK nuk ploteson kerkesen 2.2.3 per kualifikim lidhur me detyrimet e taksave dhe tarifave vendore, pasi referuar puneve ne proces, qysh nga 02.08.2018 po kryen aktivitet ne Vaun e Dejes ne objektin Rehabilitimi i galerive te drenazhit dhe thellesise brenda nderteses se centralit, sistemit te ndricimit dhe shkalleve ne HEC Vau i Dejes dhe nuk ka paguar detyrimet vendore.
  Shoqeria Blerimi SHPK nuk ploteson kerkesen 2.3.1 per kualifikim lidhur me punet e ngjashme.
  Shoqeria Blerimi SHPK nuk ploteson kerkesen 2.3.4 per kualifikim lidhur me stafin pasi, referuar marreveshjes se bashkepunimit, ka marre persiper shtresa rrugore dhe nuk ka inxhinier ndertimi me profil transport.

  4. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike Nika SHPK (23.7%) dhe Sterkaj SHPK (76.3%) pasi:
  Bashkimi i Operatoreve Ekonomike nuk ploteson kerkesen 2.3.9 dhe 2.3.10 per kualifikim lidhur me disponimin e mjeteve dhe paisjeve, pasi nuk disponon mjetin Mikser Rrotullues (Rotary Mixer) . Ne vend te paisjes se kerkuar ne specifikimet teknike per kete qellim, kjo shoqeri ka paraqitur mjete te cilet nuk ka asgje te perbashket me mjetin e kerkuar.
  Shoqeria Sterkaj SHPK nuk ploteson kerkesen 2.3.4 per kualifikim lidhur me stafin pasi disa nga inxhinieret, te deklaruar si te pa angazhuar ne objektin qe prokurohet, jane te angazhuar ne objektin Punime Shtese per objektin Sistemim Asfaltim i rruges Tepelene-Bence-Lekdush , lidhur me FSHZH, kontrate e cila eshte ne proces zbatimi. Kontrata eshte lidhur ne daten 03.12.2018 dhe ka afat zbatimi 2 muaj.

  5. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike Almo Konstruksion SHPK (30%) dhe Viante Konstruksion SHPK (70%) pasi:
  Bashkimi i Operatoreve Ekonomike nuk ploteson kerkesen 2.3.9 dhe 2.3.10 per kualifikim lidhur me disponimin e mjeteve dhe paisjeve, pasi nuk disponon mjetin Mikser Rrotullues (Rotary Mixer) .
  Shoqeria Viante Konstruksion SHPK nuk ploteson kerkesen 2.2.3 per kualifikim lidhur me detyrimet e taksave dhe tarifave vendore, pasi referuar puneve te ngjashme te deklaruara ne tender, gjate vitit 2017 ka kryer aktivitet ne Shijak, Vau i Dejes (punime ne hidrocentralin e Komanit) dhe nuk ka paguar detyrimet vendore. Gjithashtu gjate vitit 2018 ka kryer aktivitet ne Librazhd dhe nuk ka paguar detyrimet vendore.

  6. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike XH&M SHPK (52%) dhe Beqiri SHPK (48%) pasi:
  Bashkimi i Operatoreve Ekonomike nuk ploteson kerkesen 2.3.9 dhe 2.3.10 per kualifikim lidhur me disponimin e mjeteve dhe paisjeve, pasi nuk disponon mjetin Mikser Rrotullues (Rotary Mixer) .

  7. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike Sireta 2F SHPK (37.29%) & Euro Alb SHPK (30.41%) dhe Artyka II SHPK (32.3%) pasi:
  Bashkimi i Operatoreve Ekonomike nuk ploteson kerkesen 2.3.9 dhe 2.3.10 per kualifikim lidhur me disponimin e mjeteve dhe paisjeve, pasi nuk disponon mjetin Mikser Rrotullues (Rotary Mixer) .

  8. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike Delta Lavori dege e shoqerise se huaj (77,33%) dhe Company Riviera 2008 SHPK (22,67%) pasi:
  Bashkimi i shoqerive ka paraqitur nje oferte me vlere 148.453.400 leke pa tvsh, nderkohe qe pas kontrollit aritmetik dhe korigjimit te gabimeve aritmetike rezultoi se vlera e ofertuar eshte 145.110.515 leke. Vlera absolute e gabimit aritmetik eshte 3.342.886 leke ose 2,3%, me e madhe se 2%. Bazuar ne nenin 66, pika 4 te VKM nr. 914, dat 29.12.2014 Pr miratimin e rregullave t Prokurimit Publik ku, nder te tjera, citohet: Ofertat me gabime aritmetike refuzohen, kur shumat absolute t t gjitha korrigjimeve jan m shum se 2% e vlers s oferts ekonomike t ofruar oferta e ketij bashkimi shoqerish refuzohet.

  9. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike Shansi Invest SHPK (60%) dhe Lala SHPK (40%) pasi:
  Bashkimi i Operatoreve Ekonomike nuk ploteson kerkesen 2.3.9 dhe 2.3.10 per kualifikim lidhur me disponimin e mjeteve dhe paisjeve, pasi nuk disponon mjetin Mikser Rrotullues (Rotary Mixer) .

  10. Operatori Ekonomik GPG Company SHPK pasi:
  Nuk ploteson kerkesen 2.3.9 dhe 2.3.10 per kualifikim lidhur me disponimin e mjeteve dhe paisjeve, pasi nuk disponon mjetin Mikser Rrotullues (Rotary Mixer) .

  11. Operatori Ekonomik Vellezerit Hysa SHPK pasi:
  Nuk ploteson kerkesen 2.3.9 dhe 2.3.10 per kualifikim lidhur me disponimin e mjeteve dhe paisjeve, pasi nuk disponon mjetin Mikser Rrotullues (Rotary Mixer) .

  12. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike Denis 05 SHPK (36%) dhe Arifaj SHPK (64%) pasi:
  Bashkimi i Operatoreve Ekonomike nuk ploteson kerkesen 2.3.9 dhe 2.3.10 per kualifikim lidhur me disponimin e mjeteve dhe paisjeve, pasi nuk disponon mjetin Mikser Rrotullues (Rotary Mixer) .

  13. Operatori Ekonomik Simaku SHPK pasi:
  Nuk ka paraqitur asnje dokumentacion per kualifikim.
  Cancellation reason
  Notes
  Transaction / Actual Spending Monitor treasury transaction for Be-Is SHPK
  Relevant published Bulletin
  Tender Announcement Nr.43 - Dt.29-10-2018
  Technical Specifications
  Tender Standard Documents (TSD) Draft Contract
  Technical Report
  Bill of Quantities
  Announcement of Winner Nr.05 - Dt.04-02-2019
  Announcement of Contract Signing Nr.05 - Dt.04-02-2019

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data