Open Procurement Albania

Rehabilitim i varrezave Sharrë dhe lidhja me rrugën ekzistuese Kombinat

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer Local Unit Tiranë
Procuring Authority / Buyer Bashkia Tiranë
Tender object Rehabilitim i varrezave Sharrë dhe lidhja me rrugën ekzistuese Kombinat. Burimi i financimit: vënë në dispozicion nga Komiteti për Zhvillimin e Rajoneve
Reference No. REF-63635-12-16-2016
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 276 886 912,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 19-12-2016
Last date of Submitted Documents 11-01-2017
Tender Held Date 11-01-2017
No. of Bidders 7
Bidders JUNIK SHPK - EUROTEOREMA PEQIN - ALB STAR SHPK - N.T.P. EUROKOS & DENIS 05 SHPK - ALKO IMPEX GENERALl CONSTRUCTION - GECI SHPK - BAMI SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • GECI SHPK
 • The winning bid ALL without vat 270931893.75
  Bidder Announcement date 24-01-2017
  Award and Contract Amount ALL with VAT 325118272.5
  Contract date 16-03-2017
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 28 javë
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar Operatorët ekonomik të mëposhtëm:
  1. Operatori ekonomik “Junik” shpk,
  Mungese e dokumentacionit të plotë ligjor, ekonomik dhe teknik si dhe mungese e ofertës ekonomike.
  2. Operatori ekonomik “Euroteorema Peqin” shpk
  mungese dokumentacioni. Operatori ekonomik “Euroteorema Peqin” shpk nuk ka paraqitur asnjë dokumentacion që të provojë se ka të punësuar pranë shoqërisë 2 (dy) teknik ndërtimi të pajisur me dëshmi kualifikimi lëshuar nga ISHTI, çka bie në kundërshtim me DST. Komisioni i Vlerësimit të Ofertave konstatoi se listpagesat e punonjësve të paraqitura nga Operatori ekonomik “Euroteorema Peqin” shpk për periudhën Nëntor 2015 – Nëntor 2016 nuk janë sipas formatit që kërkohet nga legjislacioni në fuqi, pasi nuk janë të shoqëruara me formularët e deklarimit të pagesave për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore, cka bie në kundërshtim me Kriteret e Veçanta të Kualifikimit të përcaktuara në Dokumentat Standarte të Tenderit, Kapaciteti Teknik, pika 4, gërma “b”.
  3. Operatori ekonomik “Alb-Star” shpk
  Mungese dokumentacioni. .” Komisioni i Vlerësimit të Ofertave konstatoi se Operatori ekonomik “Alb Star” Shpk nuk ka paraqitur kontratat e punës për asnjë nga punonjësit e deklaruar me dëshmi kualifikimi të lëshuar nga ISHTI përkatësisht për punonjësit elektriçist, hidraulik dhe teknik ndërtimi. Shoqeria nuk zotëron kapacitet te mjaftueshem teknik per sa i perket personelit te nevojshem per te realizuar kontraten per kete objekt prokurimi duke mos permbushur Kriteret e vecanta per kualifikim.
  4. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “N.T.P. Eurokos” Degë e shoqërisë së huaj dhe “Denis-05” shpk.
  Bashkimi i Operatorëve ekonomik nuk zotëron kapacitet te mjaftueshem teknik per sa i perket personelit te nevojshem per te realizuar kontraten per kete objekt prokurimi duke mos permbushur Kriteret e vecanta per kualifikim, Kapaciteti Teknik dhe profesional, pika 8.
  5. Operatori ekonomik “Alko-Impex General Construction” Degë e shoqërisë së huaj.
  Operatori ekonomik “Alko-Impex General Construction” Degë e shoqërisë së huaj nuk ka kapacitetin e duhur teknik për objektin që prokurohet, pasi nuk plotëson Dokumentat Standarte të Tenderit, Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, Kapaciteti Teknik, pika 15.
  6. Operatori ekonomik “Bami” shpk
  shoqëria “Bami” shpk nuk plotëson Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, kapacitetin teknik.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor Transactions / Actual Spendings for this Contractor
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement NR.10 - DT.13-03-2017
  Signing of the Contract NR.11 - DT.20-03-2017
  Vendim i Komitetit të Zhvillimit të Rajonit nr. 31, datë 13.6.2016

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data