Open Procurement Albania

Blerje kabell ABC dhe aksesore

Procuring Authority / Buyer Drejtoria Rajonale e OSSH Tirane
Procuring Authority / Buyer
Tender object Blerje kabell ABC dhe aksesore
Reference No. REF-35654-07-06-2022
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 199 407 911,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure above the high monetary limit
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 07-07-2022
Last date of Submitted Documents 08-08-2022
Tender Held Date 08-08-2022
No. of Bidders 5
Bidders 1.“Dule” sh.p.k.
2.“DABAR” sh.p.k.
3.“Inply” sh.p.k.
4.“Clover” sh.p.k.
5.“aci engineering” sh.p.k
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • DULE Shpk
 • The winning bid ALL without vat 166 400 700,00
  Bidder Announcement date 27-09-2022
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 3 muaj nga nenshkrimi i kontrates.
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Jane skualifikuar operatoret ekonomike te meposhtem:
  1.“DABAR ” sh.p.k. , per arsye:
  a.Nuk ploteson “Kriteret e Veçanta te Kualifikimit”, pika 2.2 “Per kapacitetin teknik”, persa i perket specifikimeve teknike te publikuara nga autoriteti kontraktor .
  b. nuk ka paraqitur katalog ose fragment katalogu te prodhuesit/ve per mallrat objekt prokurimi ku te tregohen dhe te specifikohen qarte materialet qe do te ofrohen konkretisht: Gilza me bullon sipas seksioneve te kabllit (preventivit) .

  2.“Inply ” sh.p.k., per arsye:
  a.ka paraqitur Autorizim prodhuesi ne gjuhe te huaj per mallrat e kerkuara Kabell ABC , te paperkthyer dhe te pa noterizuar ne gjuhen zyrtare shqipe duke vepruar ne kundershtim me kerkesat ligjore te percaktuara ne Kriteret e Veçanta te Kualifikimit , Kapaciteti Teknik , konkretisht pika : 2.2.2. Dokumentacioni - Per mallrat: Blerje Kabell ABC dhe aksesore.
  b. nuk ka paraqitur dokumentacionin e kerkuar ne DST : Autorizim prodhuesi per mallrat e kerkuara: Aksesore, te percaktuara ne shtojcen 2 , lista e çmimeve te artikujve.

  3.“Clover” sh.p.k., per arsye:
  a.nuk ka plotesuar KRITERET E PËRGJITHSHME TË PËRZGJEDHJES/ KUALIFIKIMIT te percaktuara ne Shtojcen 7, pasi nuk ka plotesuar ne menyre te plote kerkesat mbi deklarimet (kryesisht deklarimet penale , si dhe lidhur me gjendjen gjyqesore te Operatori Ekonomik) ne Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit të operatorit ekonomik në ditën e hapjes së Ofertës, sipas Shtojcës 8 .
  b. nuk ka plotesuar : KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT , 2.1 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:2.1.3.
  d. nuk ka paraqitur dokumentacionin e kerkuar ne kapacitetin teknik duke vepruar ne kundershtim me kerkesat ligjore te percaktuara ne Kriteret e Veçanta te Kualifikimit , Kapaciteti Teknik , konkretisht pika : 2.2.2. Dokumentacioni - Per mallrat: Blerje Kabell ABC dhe aksesore pika 3 ku eshte kerkuar : Operatori Ekonomik duhet te paraqese: protokollet per testet elektrike te qendrueshmerise 2-vjecare te kabllove per te garantuar cilesine e izolacionit XLPE.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Technical Specification
  Bidder Announcement
  Procesverbal" Për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve për kualifikim "

  SUPPORTERS
  logo_amb_suedeze.png

  The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data