Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by searched conditions

Summary results by searched conditions

Tenderer institution no. Economic operator no. No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
31 42 162 5,795,494 51 3,698,803 5,775,528

Tenders list

Procuring Authority by Local Government Entity Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Local Unit Peqin Dhënie me qira: “EP Fatishë”, fshati Fatishë, Njësia Administrative Përparim, në pronësi të Bashkisë Peqin, me sipërfaqe 11.61 ha, ngastra me Nr.pasurie 1, zona kadastrale 1607, lloji “Kullotë”. Vlera dysheme për detyrimin e qirase: 116100 lekë/ha në një vit kalendarik. Afati i dhënies me qira të kësaj pasurie është 10 (dhjetë) vjet. 116,100 Announced the Winner “Alesio Minoli” 10000 lekë për ha në vit
Local Unit Dropull Dhenie me qira te siperfaqes te llojit “Pemtore” për Pasurine me nr. 163/925 sipas çertifikatës së pronësisë me Kod Unik 1476014005 me siperfaqe 5367.8m2, të ndodhur në , të Njësinë Administrative të Dropullit të Poshëm fshati Dervician të Bashkisë Dropull pronë shtet në administrim të Bashkisë Dropull. Çmimi dysheme i fillimit të konkurrimit është 6000 leke/ha ne vit (gjashtë mi lek per hektar per nje vit kalendarik) lekë/vit, sipas Udhezimit Nr.1 dt.18.07.2012. Çmimi dysheme i fillimit të konkurrimit është 6000 leke/ha ne vit (gjashtë mi lek per hektar per nje vit kalendarik) lekë/vit, sipas Udhezimit Nr.1 dt.18.07.2012 Announced Procurement
Local Unit Dropull Dhenie me qira te siperfaqes te llojit “Pemtore” për Pasurine me nr. 163/936, ZK. 1476, sipas çertifikatës së pronësisë me Kod Unik 1476014 001 me siperfaqe 371.3 m2, të ndodhur në Njësinë Administrative të Dropullit të Poshëm fshati Dervician të Bashkisë Dropull pronë shtet në administrim të Bashkisë Dropull. Çmimi dysheme i fillimit të konkurrimit është 6000 leke/ha ne vit (gjashtë mi lek per hektar per nje vit kalendarik) lekë/vit, sipas Udhezimit Nr.1 dt.18.07.2012. Çmimi dysheme i fillimit të konkurrimit është 6000 leke/ha ne vit (gjashtë mi lek per hektar per nje vit kalendarik) lekë/vit, sipas Udhezimit Nr.1 dt.18.07.2012 Announced Procurement
Local Unit Dropull Dhenie me qira te siperfaqes te llojit “Pemtore” për Pasurine me nr. 163/925 sipas çertifikatës së pronësisë me Kod Unik 1476014005 me siperfaqe 5367.8m2, të ndodhur në , të Njësinë Administrative të Dropullit të Poshëm fshati Dervician të Bashkisë Dropull pronë shtet në administrim të Bashkisë Dropull. Çmimi dysheme i fillimit të konkurrimit është 6000 leke/ha ne vit (gjashtë mi lek per hektar per nje vit kalendarik) lekë/vit, sipas Udhezimit Nr.1 dt.18.07.2012. Çmimi dysheme i fillimit të konkurrimit është 6000 leke/ha ne vit (gjashtë mi lek per hektar per nje vit kalendarik) lekë/vit, sipas Udhezimit Nr.1 dt.18.07.2012 Announced Procurement
Local Unit Dropull Dhenie me qira te siperfaqes te llojit “Pemtore” për Pasurine me nr. 163/1107, ZK. 1476, sipas çertifikatës së pronësisë me Kod Unik 1476019147 me siperfaqe 950 m2, të ndodhur në Njësinë Administrative të Dropullit të Poshëm fshati Dervician të Bashkisë Dropull pronë shtet në administrim të Bashkisë Dropull. Çmimi dysheme i fillimit të konkurrimit është 6000 leke/ha ne vit (gjashtë mi lek per hektar per nje vit kalendarik) lekë/vit, sipas Udhezimit Nr.1 dt.18.07.2012. Çmimi dysheme i fillimit të konkurrimit është 6000 leke/ha ne vit (gjashtë mi lek per hektar per nje vit kalendarik) lekë/vit, sipas Udhezimit Nr.1 dt.18.07.2012 Announced Procurement
Local Unit Maliq Dhenie me qera e “Pasuritë shtetërore me nr.191/1 në zonën kadastrale 3903, në Ish pallati i Kulturës, Zëmblak. Vlera dysheme e qirase mujore për siperfaqen e objektit sipas VKM nr.54, datë 05.02.2014, i ndyshuar Aneksi A është 75 lekë/m3. Afati i dhënies me qira: 5 (pesë) vje Announced Procurement
Local Unit Kavajë Dhënie me qira: Sipërfaqja prej 49400 m2 e pasurisë nr. 438, lloji pasurisë “pa frut” pasuri e cila është në përdorim të Bashkisë Kavajë, regjistruar në ASHK-në Kavajë në vol. 2 faqe 55 ndodhur në Z.K. 3939 Zikularaj, Njësia Administrative Helmas. Afati për dhënien me qira: 10 vjet. Vlera dysheme për detyrimin e qirase: 27 000 (njëzet e shtatë mijë) lekë/ha në një vit kalendarik 27,000 Announced Procurement
Local Unit Kavajë Dhënie me qira: Sipërfaqja prej 62100 m2 e pasurisë nr. 453/1, lloji pasurisë “pa frut” pasuri e cila është në përdorimi të Bashkisë Kavajë, regjistruar në ASHK-në Kavajë në vol. 2 faqe 61 ndodhur në Z.K. 3939 Zikularaj, Njësia Administrative Helmas. Afati për dhënien me qira: 10 vjet. Vlera dysheme për detyrimin e qirase: 27 000 (njëzet e shtatë mijë) lekë/ha në një vit kalendarik 27,000 Announced Procurement
Local Unit Korçë Dhënie me qira: Sipërfaqes prej 205 m2, pjesë e pasurisë me nr.2/353 zk 8563 me vendndodhje ne Rruga Partizani, lagjia 14, në pronësi të Bashkisë Korçë. Vlera dysheme për detyrimin e qirase: 100 lekë/m2 në muaj. Afati i dhënies me qira të kësaj pasurie është 1 vit. Announced Procurement
Local Unit Rrogozhinë Dhënie me qira: Siperfaqe pyjore prej 1.59 ha e ndodhur ne Ekonomia Pyjore Kryevidh,Zona Pyjore Domen ,Njesia Administrative Kryevidh ,Bashkia Rrogozhine. Vlera dysheme për detyrimin e qirase: 15900 leke. 15,900 Announced Procurement
Local Unit Rrogozhinë Dhënie me qira: sipërfaqes pyjore prej 1.59 ha, që përfshin parcelen 98/19, fshati Domen, Njësia Administrative Kryevidh, Rrogozhinë. Vlera dysheme për detyrimin e qirase: 15900 leke. 15,900 Announced Procurement
Local Unit Rrogozhinë Dhënie me qira: Sipërfaqes pyjore prej1.59 ha e ndodhur ne Ekonomia Pyjore Kryevidh,Zona Pyjore Domen ,Njesia Administrative Kryevidh ,Bashkia Rrogozhine Vlera dysheme për detyrimin e qirase: 15900 leke. 15,900 Announced Procurement
Local Unit Kavajë Dhënie me qira: Sipërfaqja prej 21870 m2 e pasurisë nr. 458/3, lloji pasurisë “pemëtore” pasuri e cila është në përdorim të Bashkisë Kavajë, regjistruar në ASHK-në Kavajë në vol. 2 faqe 64 ndodhur në Z.K. 3939 Zikularaj, Njësia Administrative Helmas. Vlera dysheme për detyrimin e qirase: 10000 lekë/ha në një vit kalendarik 10,000 Cancelled Procurement
Local Unit Kavajë Dhënie me qira të pasurisë me nr. 361 vol. 2 faqe 26 me sip. 14250 m2 , e llojit “arë”, ndodhur në Z.K. 3939 Zikularaj, Njësia Administrative Helmas. Vlera fillestare: 12000 (dymbedhjëtë mijë) lekë/ha/për një vit kalendarik. Signed the Contract “AGRO DUPI” sh.p.k 17,812.00
Local Unit Kavajë Dhënie me qira të pasurisë me nr. 452/10 vol. 2 faqe 195 me sip. 114625 m2 , e llojit “arë”, ndodhur në Z.K. 3939 Zikularaj, Njësia Administrative Helmas. Vlera fillestare: 10000 lekë/ha/për një vit kalendarik. Signed the Contract “AGRO DUPI” sh.p.k 120,356.00
Local Unit Rrogozhinë Dhënie me qera e sipërfaqes pyjore prej 77.94 ha, që përfshin parcelat 37/a-45/b, fshati Stërbeg, Njësia Administrative Kryevidh, Rrogozhinë. Vlera fillestare 2.475.250 Leke 2,475,250 Announced the Winner “Classic Style” sh.p.k 2,475,500.00
Local Unit Korçë Dhënie me qira me anë të procedurave të konkurrimit të siperfaqes prej 2430 m2, pasuria me nr.1/861 ZK 8561 me vendodhje në rr.Rilindasit, përballë Parkut Rinia, në pronësi të Bashkisë Korçë. Çmimi dysheme për fillimin e konkurrimit është 25 lekë/m2 në muaj. Afati i dhënies me qira është 3 (tre) vjet Announced Procurement
Local Unit Elbasan Loti i parë: Dhenie me qera sasinë totale prej 10.5 (dhjetë presje pesë) ha. Afati i dhënies në përdorim: është 9 (nëntë) vjet. Vlera dysheme: 210 000 (dyqind e dhjetë mijë) Lekë/vit, pa T.V.SH. 210,000 Announced Procurement
Local Unit Elbasan Loti i dytë: Dhenie me qera sasinë totale prej 2 (dy) ha. Afati i dhënies në përdorim: është 9 (nëntë) vjet. Vlera dysheme: 36 000 Lekë/vit, pa T.V.SH. 36,000 Announced Procurement
Local Unit Shkodër Dhenien me qira me konkurrim,” Njesia Thertores(prerje bagetive)” ndodhur ne ZK 1495, Dobrac-Njesia Administrative Rrethina, Bashkia Shkoder me siperfaqe totale 1131 m2(nga ku 425 m2 objekt,706 m2 truall/shesh funksional),në pasurine nr.152/2. Vlera fillestare 98519 Leke 98,519 Announced Procurement
Local Unit Peqin Dhënien me qira nëpërmjet procedurës së konkurrimit publik të ekonomisë pyjore “EP Pajovë”, fshati Pajovë Nj.A Pajovë, në pronësi të Bashkisë Peqin, të ngastrës pyjore me Nr.pasurie 23/6, ZK. 2856, lloji “Pyll”, me sipërfaqe 8 ha, për agropylltari. Vlera 80.000 (tetëdhjetëmijë) lekë/vit 80,000 Announced Procurement
Local Unit Peqin Dhënien me qira nëpërmjet procedurës së konkurrimit publik të ekonomisë pyjore “EP Pajovë”, fshati Pajovë Nj.A Pajovë, në pronësi të Bashkisë Peqin, të ngastrës pyjore me Nr.pasurie 23/7, ZK. 2856, lloji “Pyll”, me sipërfaqe 3 ha, për agropylltari. 30,000 Announced the Winner 10,000.00
Local Unit Maliq Dhënien me qira “Pasuritë shtetërore me nr.280, nr.279, nr.283, nr.286, nr.285, nr.284, nr.278 në zonën kadastrale 2553, në Kombinatin e Sheqerit Sh. A Maliq” 27,570 Announced the Winner “ETM” sha 27,570.00
Local Unit Kolonjë Dhënie me qira, me konkurim publik, të tokës në pronësi të Bashkisë Kolonjë,për objektin: Ekonomia Pyjore- Orgockë, Zona kadastrale 2340,Nr. Pasurisë 865. Objekti i veprimtarisë - Vendosje kaminash për prodhim qymyr druri dhe eshkës së kovaçit, furrë gëlqereje, sheshe për depozitimin e përkohshëm të materialeve të ndryshme (pika transiti) etj. Çmimi dysheme i qirasë 250.000 Lekë/ha/Vit. 250,000 Announced the Winner Thaka / G SHPK 251,000.00
Local Unit Kavajë Dhënien me qira të pasurisë nr. 361 vol. 2 faqe 26 në ZK 3939 Zikularaj me Sipërfaqe prej 14250 m2, lloji pasurisë “arë”. Vlera dysheme për detyrimin e qirase: 12000 (dymbëdhjetë mijë) lekë/ha për një vit kalendarik. Announced the Winner “AGRO DUPI” sh.p.k 12,500.00
Local Unit Kavajë Dhënien me qira të pasurisë nr. 452/10 vol. 2 faqe 195 në ZK 3939 Zikularaj me Sipërfaqe prej 114625 m2 m2, lloji pasurisë “arë”. Vlera dysheme për detyrimin e qirase: 10000 (dhjetë mijë) lekë/ha për një vit kalendarik. Announced the Winner “AGRO DUPI” sh.p.k 10,500.00
Local Unit Këlcyrë Dhënien me qira të siperfaqes se fondit pyjor Deshnice ngastra 2/a me siperfaqe 1.2 ha . Vlera dysheme për detyrimin e qirase: 123700 lekë për një vit kalendarik. Announced Procurement
Local Unit Tropojë Dhenie me qera te siperfaqe pyjore dhe kullosore, në ngastrën 48a në ekonominë pyjore “Lugina e Tropojës” në fshatin Myhejan me siperfaqe 1 ha. Çmimi dysheme për fillimin e konkurimit është 75 000 leke ne vit Announced Procurement
Local Unit Divjakë Dhënie me qira, Sipërfaqja prej 157888 m2 e pasurisë Nr.821/46 , Sipërfaqja prej 179875 m2 e pasurisë Nr.822/43 dhe Sipërfaqja prej 337763 m2 e pasurisë Nr.822/44 , lloji pasurisë PF (pa frut), pasuri të cilat janë në pronësi të Bashkisë Divjakë, regjistruar në ASHK-në Lushnje, me vendodhje në Divjakë. Signed the Contract “InTex” Sh.p.k 29900 (njëzetë e nëntë mijë e nëntëqind) lekë/ha për një vit kalendarik.
Local Unit Divjakë Dhënien me qira të pasurive të paluajtëshme me sipërfaqe 157888 m2, të pasurisë me sipërfaqe 179875 m2 , të pasurisë me sipërfaqe 337763 m2 me vendodhje në Divjakë, të llojit PA FRUT. Vlera dysheme për detyrimin e qirasë: 27 000 leke/ ha në një vit kalendarik. Signed the Contract “AG Hpower & Construction” Sh.p.k 30000 (tridhjetë mijë) lekë/ha për një vit kalendarik.

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data