Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Paraqitje grafike e rezultateve sipas kritereve te perzgjedhura

Rezultate permbledhese sipas kritereve te perzgjedhura

Nr. i institucioneve tenderuese Nr. i operatoreve ekonomik Nr. i tenderave te shpallur Fondi limit per tenderat e shpallur (ne Leke, pa TVSH Nr. i tenderave te shpallur me fitues Fondi limit per tenderat e shpallur me fitues (ne Leke, pa TVSH Vlera totale e shpallur fituese (ne Leke, pa TVSH
38 115 327 158,775,081 130 130,997,742 135,837,151

Lista e tenderave

Autoriteti Prokurues sipas Njesise se Qeverisjes Vendore Objekti i Tenderit Vlera / Fondi Limit Leke Statusi i Tenderit Operator Ekonomik Kontraktues Vlera fituese
Qeverisja Vendore Poliçan Dhënien në përdorim të pasuria nr 1890/3 zk 3572 e llojit kullote sip. 488252 m2, pasuria nr 1889/3 zk 3572 e llojit kullote sip. 1410000 m2, pasuria nr 1889/1 zk 3572 e llojit kullote sip. 511748 m2, pasuria nr 958/3 zk 3584 e llojit kullote sip. 791990 m2, pasuria nr 974/4 zk 3584 e llojit kullote sip. 208010 m2, në pronësi të bashkisë Poliçan për vendosje stacionesh, bazamente për panele fotovoltaike me qëllim prodhimin e energjisë 60,117,600 Njoftuar Fituesi X ONE “SHPK 60,117,600.00
Qeverisja Vendore Selenicë Dhënie në përdorim të përkohshëm të sipërfaqes arë “Për veprimtari bujqësore, mbjellje kultura arrore dhe ulli) referuar Udhëzimit nr.1, datë 18.07.2012. Sipërfaqja arë 5 ha me vlerë 6000 ( gjashtë mijë ) lekë/ha në vit Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Cërrik Dhenia në përdorim e fondit pyjor.Ekonomia Pyjore ”Mollas”, ngastra 44a dhe siperfaqe 10.0 ha. Tokë me bimësi pyjore per Agropylltari. Njoftuar Fituesi Armand Cërriku 100,000.00
Qeverisja Vendore Cërrik Loti 2- Dhenia në përdorim e fondit pyjor.Ekonomia Pyjore ”Mollas”, ngastra 52b dhe siperfaqe 5.0 ha. Tokë me bimësi pyjore per Agropylltari. Njoftuar Fituesi “Melius”shpk 60000 (gjashtëdhjetë mijë) lekë/vit
Qeverisja Vendore Cërrik Loti 3-Dhenia në përdorim e fondit pyjor.Ekonomia Pyjore ”Mollas”, ngastra 29a dhe siperfaqe 2.5 ha. Tokë me bimësi pyjore per Agropylltari. Njoftuar Fituesi Luan Myzeqari 25 000 (njëzet e pesë mijë) lekë/vit
Qeverisja Vendore Librazhd Dhënie me qira të një pjese të pasurisë shtetërore nr. 10/405, ZK 2446, e llojit truall, me sipërfaqe 565 m2 , me afat 20 vjecar, me veprimtari aktivitet tregtar Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Vau i Dejës Dhëni me qira me anë të konkurrimit publik të sipërfaqes prej 0.22 ha, Ngastra nr. 106 (pjesë e Fondit Pyjor/Kullosor Publik), që i përket Ekonomisë Pyjore Gomsiqe, “për qëllime pushimi, argëtimi, për vëprimtari turistike, kampingje (kënde lojrash, shoqërore, shëndetësore dhe mjedise sportive ,shplodhëse, kulturore etj)”, sipas udhëzimit nr.1, datë 9.6.2016, “Për rregullat, proçedurat e kërkimit, të shqyrtimit e të miratimit të kërkesave për dhënie në përdorim të Fondit Pyjor dhe Kullosor Publik Njoftuar Fituesi “Altin Zefi” 24200 lekë në vit pa TVSH.
Qeverisja Vendore Tiranë Dhënien me qira me konkurrim të një sipërfaqeje prej 1284 m2, pjesë e pasurisë me nr. 8/72, lloji truall funksional dhe ndërtesë nga të cilat 521 m2 sipërfaqe ndërtesë dhe 763 m2 truall funksional me emërtim “Akuadromi i Tiranës”, Rruga “Dora D’istria”, Tiranë, në pronësi të Bashkisë Tiranë, në administrim të Qendrës Sportive Tirana,
Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Devoll Dhenie me qira te siperfaqeve nga fondi kullosor me konkurim publik ne pronesi te Bashkise Devoll, Zona Kadastrale 2081, Numri i Pasurise 1920 ne ngastren 25 e cila ben pjese ne Ekonomine Kullosore “Bilisht” ne pronesi te Bashkise Devoll me siperfaqe 21.0152 ha per zhvillimin ekonomik me destinacion per ndertim teleferik pasagjeresh ose linje te tensionit, Aerogjeneratore dhe Fotovoltaike etj. Njoftuar Fituesi DEVOLLI SUN POWER SHPK 180,000.00
Qeverisja Vendore Tepelenë Fillimin e procedurave te dhenies me qira te llojit “Pa Frut” me numer pasurie 333/1 ZK 2404 me siperfaqe 4.9822 ha, ndodhur ne Njesine Administrative Kurvelesh/Bashkia Tepelene.
Fillimin e procedurave te dhenies me qira te llojit “Pa Frut” me numër pasurie 372 ZK 1913 me sipërfaqe 0.0833 ha, ndodhur ne Njesine Administrative Kurvelesh/Bashkia Tepelene.
Fillimin e procedurave te dhenies me qira te llojit “Pa Frut” me numër pasurie 374 ZK 1913 me sipërfaqe 0.2399 ha, ndodhur ne Njesine Administrative Kurvelesh/Bashkia Tepelene.
Fillimin e procedurave te dhenies me qira te llojit “Pa Frut” me numër pasurie 1/16 ZK 3177 me sipërfaqe 1 ha, ndodhur ne Njesine Administrative Kurvelesh/Bashkia Tepelene.
Fillimin e procedurave te dhenies me qira te llojit “Pa Frut” me numer pasurie 2/73 ZK 3574 me siperfaqe 1.0326 ha, ndodhur ne Njesine Administrative Tepelenë/Bashkia Tepelene.
Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Tepelenë Fillimin e procedurave të dhenies me qira të llojit “Kullotë” me numër pasurie 1542/2 ZK 3252 me sipërfaqe 73 ha sipas certifikatës së pasurisë me numër unik 3252010148, ndodhur në Njësinë Administrative Qendër/Bashkia Tepelenë.
Fillimin e procedurave të dhenies me qira të llojit “Kullotë” me numër pasurie 456/5 ZK 1565 me sipërfaqe 1.6 ha sipas certificatës së pronësisë me kod unik 1565007236, ndodhur në Njësinë Administrative Qendër/Bashkia Tepelenë.
Fillimin e procedurave të dhenies me qira të llojit “Kullotë” me numër pasurie 330/9 ZK1565 me sipërfaqe 5 ha sipas certificatës së pronësisë me kod unik 1565007241, ndodhur në Njësinë Administrative Qendër/Bashkia Tepelenë.
Fillimin e procedurave të dhenies me qira të llojit “Pyll” me numër pasurie 883 ZK1913 me sipërfaqe 41.36 ha sipas certificatës së pronësisë me kod unik 1913004131, ndodhur në Njësinë Administrative Kurvelesh/Bashkia Tepelenë.
Fillimin e procedurave të dhenies me qira të llojit “Kullotë” me numër pasurie 978 ZK1913 me sipërfaqe 2.93 ha sipas certificatës së pronësisë me kod unik 1913004118, ndodhur në Njësinë Administrative Kurvelesh/Bashkia Tepelenë.
Fillimin e procedurave të dhenies me qira të llojit “Kullotë” me numër pasurie 419 ZK3177 me sipërfaqe 3.94 ha sipas certificatës së pronësisë me kod unik 3177002180, ndodhur në Njësinë Administrative Kurvelesh/Bashkia Tepelenë.
Fillimin e procedurave të dhenies me qira të llojit “Kullotë” me numër pasurie 789/2 ZK2361 me sipërfaqe 5 ha sipas certificatës së pronësisë me kod unik 2361002222, ndodhur në Njësinë Administrative Lopës/Bashkia Tepelenë.
Qëllimi i përdorimit do të jetë për “kullotje”.
Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Tepelenë Fillimin e procedurave të dhenies me qira të llojit “Kullotë” me numër pasurie 1542/2 ZK 3252 me sipërfaqe 73 ha sipas certifikatës së pasurisë me numër unik 3252010148, ndodhur në Njësinë Administrative Qendër/Bashkia Tepelenë.
Fillimin e procedurave të dhenies me qira të llojit “Kullotë” me numër pasurie 456/5 ZK 1565 me sipërfaqe 1.6 ha sipas certificatës së pronësisë me kod unik 1565007236, ndodhur në Njësinë Administrative Qendër/Bashkia Tepelenë.
Fillimin e procedurave të dhenies me qira të llojit “Kullotë” me numër pasurie 330/9 ZK1565 me sipërfaqe 5 ha sipas certificatës së pronësisë me kod unik 1565007241, ndodhur në Njësinë Administrative Qendër/Bashkia Tepelenë.
Fillimin e procedurave të dhenies me qira të llojit “Pyll” me numër pasurie 883 ZK1913 me sipërfaqe 41.36 ha sipas certificatës së pronësisë me kod unik 1913004131, ndodhur në Njësinë Administrative Kurvelesh/Bashkia Tepelenë.
Fillimin e procedurave të dhenies me qira të llojit “Kullotë” me numër pasurie 978 ZK1913 me sipërfaqe 2.93 ha sipas certificatës së pronësisë me kod unik 1913004118, ndodhur në Njësinë Administrative Kurvelesh/Bashkia Tepelenë.
Fillimin e procedurave të dhenies me qira të llojit “Kullotë” me numër pasurie 419 ZK3177 me sipërfaqe 3.94 ha sipas certificatës së pronësisë me kod unik 3177002180, ndodhur në Njësinë Administrative Kurvelesh/Bashkia Tepelenë.
Fillimin e procedurave të dhenies me qira të llojit “Kullotë” me numër pasurie 789/2 ZK2361 me sipërfaqe 5 ha sipas certificatës së pronësisë me kod unik 2361002222, ndodhur në Njësinë Administrative Lopës/Bashkia Tepelenë.
Qëllimi i përdorimit do të jetë për “kullotje”.
Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Dropull Dhenie me qira te siperfaqes te llojit “Pemtore” për Pasurine menr. 163/925 sipas çertifikatës së pronësisë me Kod Unik 1476014005 me siperfaqe 0.53678 ha ose 5367.8 m2, të ndodhur në , të Njësinë Administrative të Dropullit të Poshëm fshati Dervician të Bashkisë Dropull pronë shtet në administrim të Bashkisë Dropull. Qellimi i perdorimit do te jete: per qellime ku përfshihen veprimtaritë për pemtari. Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Dropull Dhenie me qira te siperfaqes te llojit “Pemtore” për Pasurine me nr. 163/925 sipas çertifikatës së pronësisë me Kod Unik 1476014005 me siperfaqe 0.53678 ha ose 5367.8 m2, të ndodhur në , të Njësinë Administrative të Dropullit të Poshëm fshati Dervician të Bashkisë Dropull pronë shtet në administrim të Bashkisë Dropull.
Qellimi i perdorimit do te jete: per qellime ku përfshihen veprimtaritë për pemtari.
Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Vau i Dejës Fillimi i procedurave përdhënie në përdorim me anë të konkurimit tësipërfaqes prej 490 m2 pjesë e pasurisë nr 546/4, Zk nr 3506, e llojit “Pa fryt”, me çertifikatëpronësie në favor të Bashkia Vau Dejës, ndodhur në fshatin Stajkë, Nj Ad Bushat, Bashkia Vau Dejës.Qëllimi i përdorimit është dhënia në gëzim të përkohshëm esipërfaqes prej 490 m2, pjesë e pasurisë nr 546/4, Zk 3506, e llojit “Pa fryt”,për qëllime bujqësore, blegtorale, dhe agropërpunimi. Anuluar Procedura
Qeverisja Vendore Cërrik Bashkia Cërrik kërkon të japë me ankand në përdorim sipërfaqe të fondit pyjor(sip. me bimësi pyjore) për Agropylltari, në zbatim të akteve ligjore e nënligjore që sot janë në fuqi. Ekonomia Pyjore”Zalli Devoll”; ngastra 1; siperfaqe 2.0 ha. Njoftuar Fituesi Kadri Ziu & Bujar Halili 20,000.00
Qeverisja Vendore Cërrik Bashkia Cërrik kërkon të japë me ankand në përdorim sipërfaqe të fondit pyjor(sip. me bimësi pyjore) për Agropylltari, në zbatim të akteve ligjore e nënligjore që sot janë në fuqi. Ekonomia Pyjore”Rras Xherie”; ngastra 1/10a ; siperfaqe 1.5 ha. Njoftuar Fituesi Ervin Baho 15,000.00
Qeverisja Vendore Lushnje Dhënie me qera, me konkurrim publik, të pasurisë nr. 18/4, e llojit shesh, me sipërfaqe 2400 m2, ZK. 8571, lagjja “Kongresi Lushnjes”, në përdorim të Bashkisë Lushnje. Njoftuar Fituesi “FRIENDS” sh.p.k. 240000 leke ne muaj
Qeverisja Vendore Elbasan Sipërfaqja e fondit pyjor prej 16 ha: Për sasinë totale prej 16 (gjashtëmbëdhjetë) ha në n/ngastrat pyjore nr.25/a,28/a,29/c dhe 30/ab ekonomia pyjore “Zalli-Shkumbin”. Qëllimi i dhënies në përdorim: Për vendosje stacionesh, bazamente për panele fotovoltaike me qëllim prodhimin e energjisë. 2,288,000 Njoftuar Fituesi “Energypeak” Sh.p.k & “Sun Power Investment” Sh.p.k & “The Light Family” Sh.p.k & “SKY POWER” sh.p.k 2,288,000.00
Qeverisja Vendore Elbasan Dhenia me qera Sipërfaqja e fondit pyjor prej 100 ha: Për sasinë totale prej 100 (njëqind) ha në n/ngastrat pyjore nr.37/mk, ekonomia pyjore “PolisVasjan”.Për vendosje stacionesh, bazamente për panele fotovoltaike me qëllim prodhimin e energjisë. 17,600,000 Anuluar Procedura
Qeverisja Vendore Korçë Dhënie me qira me anë të procedurave të konkurrimit të objektit me sipërfaqe 390 m2, pjesë e pasurisë Nr.4/167 Vol.42 Fq.57 ZK 8564, në ish UMB Korçë, në pronësi të Bashkisë Korçë. Kjo sipërfaqe jepet me qira me qëllim ushtrimin e veprimtarive tregtare të cilat do të ndikojnë pozitivisht në zhvillimin ekonomik të zonës. Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Poliçan Dhënie në përdorim të sipërfaqes se fondit pyjor/kullosor ne ngastrat 22 dhe 23 ekonomia pyjore mali Terpan me sip 63.975 ha, pasuria nr.957 ,zk 3584 ,e llojit kullot me siperfaqe 417082m 2 dhe pasurise nr.1888, zk 3572, e llojit kullot me sip 222668m2 ,Bashkia Poliçan, për vendosje stacionesh, bazamente për panele fotovoltaike me qëllim prodhimin e energjisë. 11,259,600 Lidhur Kontrata "Me Solar Energy"Shpk &"2P Green Energy" Shpk &"Albania Impact Solar" Shpk & "Energy Of The Future" Shpk &"Polican Green Energy" Shpk & "Enviroment Solar Energy" Shpk 11,259,600.00
Qeverisja Vendore Poliçan Dhënie në përdorim të sipërfaqes se fondit pyjor/kullosor ne ngastrat 12 dhe 24 ekonomia pyjore mali Terpan me sip 60 ha, pasuria nr.1890/1 ,zk 3572 ,e llojit kullot me siperfaqe 6 400m 2 , pasuria nr.974/3, zk 3584, e llojit kullot me sip 240 090m2 , pasuria nr.1378/1 ,zk 3619 ,e llojit kullot me siperfaqe 353510 m2 Bashkia Poliçan, për vendosje stacionesh, bazamente për panele fotovoltaike me qëllim prodhimin e energjisë. 10,560,000 Lidhur Kontrata X ONE “SHPK 10,560,000.00
Qeverisja Vendore Elbasan Dhenia me qera Sipërfaqja e fondit pyjor prej 50 ha: Për sasinë totale prej 50 (pesëdhjetë) ha në n/ngastrat pyjore nr.37/cd, ekonomia pyjore “PolisVasjan”. Për vendosje stacionesh, bazamente për panele fotovoltaike me qëllim prodhimin e energjisë. 8,800,000 Lidhur Kontrata “GRANDKOMPANY” Sh.p.k 8,800,000.00
Qeverisja Vendore Cërrik Dhënie në përdorim të sipërfaqes se fondit pyjor/kullosor, Ekonomia Pyjore “Sulovë”, ngastra 5, 14.0 ha, per Aerogjeneratorë dhe Fotovoltaik 2,464,000 Njoftuar Fituesi “Green Solutions”shpk 2 464 000
Qeverisja Vendore Pogradec Dhënie me qira të sipërfaqes së tokës prej siperfaqes prej 0.56 ha ose 5600 m2 të ndodhur në Njësinë Administrative Buçimas Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Tiranë Dhënie me qira me konkurrim të një sipërfaqeje prej 1284 m2, pjesë e pasurisë me nr. 8/72, lloji truall funksional dhe ndërtesë nga të cilat 521 m2 sipërfaqe ndërtesë dhe 763 m2 truall funksional me emërtim “Akuadromi i Tiranës”, Rruga “Dora D’istria”, Tiranë, në pronësi të Bashkisë Tiranë, në administrim të Qendrës Sportive Tirana Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Kolonjë Dhënie me qira të fondit pyjor dhe kullosor me konkurim publik në pronësi të Bashkisë Kolonjë, Zona Kadastrale 3117,me nr,pasurie 3 në parcelën nr.24 Ekonomia pyjore/kullosore Qëndër Novoselë me vendndodhje në Njësinë Administrative Qëndër Mollas,Fshati Qinam,Bashkia Kolonjë, lloji kullote me sipërfaqe 100 ha.Qëllimi i dhënies me qira të fondit pyjor dhe kullosor,me konkurim publik në pronësi të Bashkisë Kolonjë,është dhënia në përdorim për zhvillim ekonomik, në fushën e energjive të rinovueshme, etj. 176,000 Njoftuar Fituesi KAIL ENERGY Shpk 176,000.00
Qeverisja Vendore Elbasan Dhenie në përdorim:Sipërfaqja e fondit pyjor prej 16 ha: Për sasinë totale prej 16 (gjashtëmbëdhjetë) ha në n/ngastrat pyjore nr.25/a,28/a,29/c dhe 30/ab ekonomia pyjore “Zalli-Shkumbin”. Për vendosje stacionesh, bazamente për panele fotovoltaike me qëllim prodhimin e energjisë. 2,288,000 Anuluar Procedura 2,288,000
Qeverisja Vendore Pogradec Dhënie me qira me anë të konkurimit te siperfaqes se fondit Pyjor/kullosor publik sipas Udhëzimit nr.1,date 09.06.2016 ”Për Rregullat, Procedurat e Kërkimit, të Shqyrtimit e të Miratimit të Kërkesave Për Dhënie Në Përdorim të Fondit Pyjor Dhe Kullosor Publik”, që i përket ekonomisë Pyjore Bishnicë (Pjesa Ekonomike Tallë) Ngastra 1a. me siperfaqe prej 1.7 ha, Pyll Trungishte, në pronësi/administrim të Bashkisë Pogradec.Kjo siperfaqe do te jepet në përdorim për një afat 9 vjet për qellime “Për Mbarështimin e Faunës së Egër dhe Gjahut” 27,000 Njoftuar Fituesi TH O R E N E K S 52,955.00

Te drejtat e Perdorimit

Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data