Open Procurement Albania

Hartimi i projekteve për ndërtimin e njësive të banimit në ndërtesa (pallat), në zonat e shpallura për zhvillim të detyruar”, në bashkitë Durrës, Kavajë, Kamzë, Mirditë, Krujë, Kurbin, Lezhë, Shijak dhe Vorë. (Programi i Rindertimit) .

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

  • Insufficient time for preparing offers (technical offer plus documentation)
  • Insufficient term according to the legal criteria set out in Article 43 of Law 9643 "On Public Procurement" as amended.

District Tirane-Lezha-Durres
Loan No
Source of Loan/Financed by:
Loan Amount by Currency
Project Title The Reconstruction Programme
Description of the Project The Reconstruction Programme is a Program of the Albanian Government, initiated after the November 26th 2019 earthquake. The programme envisions new constructions and reconstruction of urban facilities following an estimation of the damage caused by the earthquake.
In co-operation with its partners, the Albanian Government organized a Donors' Conference on 17 February 2020 in Brussels, amounting to 1.15 billion Euros pledged to be contributed in the form of donations, assistance, grants, and soft loans. These funds and others guaranteed through public debt will be used for the Reconstruction Programme. The Reconstruction Programme is designed to be implemented through the Development of New Areas for Mandatory Development; Construction in Urban Infrastructure; Purchase of Available Residential Buildings in Stock; and Grants for Reconstruction and Social Recovery.
A significant part of procurements and contracting for the Reconstruction will be made by the Albanian Development Fund and Tirana Municipality procurement authorities.

Read the document on Post Disaster Needs Assessment PDNA Albania.
Learn about the legal regulations for the Reconstruction Program.
Tender object Hartimi i projekteve për ndërtimin e njësive të banimit në ndërtesa (pallat), në zonat e shpallura për zhvillim të detyruar”, në bashkitë Durrës, Kavajë, Kamzë, Mirditë, Krujë, Kurbin, Lezhë, Shijak dhe Vorë. (Programi i Rindertimit).

Fondi limit / vlera e përafërt e marrëveshjes kuadër: 254,159,368 (dyqind e pesëdhjetë e katër milion e njëqind e pesëdhjetë e nëntë mijë e treqind e gjashtëdhjetë e tetë) lekë pa tvsh. Buxheti i vënë në dispozicion për vitin 2020 është 254 159 368 lekë pa TVSH.
Burimi i Financimit: Fondi i Rindërtimit ne Buxhetin e Shtetit.

Objekti i marrëveshjes kuadër konsiston ne miratimin e lejeve të ndërtimit, hartimin e projekteve për përfshirë kostot për shërbime të rilevimeve topografike, vlerësimin e ndikimit në mjedis dhe të shërbimeve gjeologjike që i takojnë nëntokës e punimeve në themel, për ndërtimin e njësive të banimit në ndërtesa (pallat), në zonat e shpallura për zhvillim të deturuar, në Durrës, Kavajë, Kamzë, Mirditë, Krujë, Kurbin, Lezhë, Shijak dhe Vorë.

Reference No. REF-66894-07-27-2020
CPV Code
22114311-5 - Projekte,
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 254,159,368
Type of Contract
Procurement Method Restricted Procedure
Stage Procedure Rishpallje me Njoftim Fituesi Minikonkursi
Tender Announcement Date 28-07-2020
Opening Date for Submission of Bids 28-07-2020
Closing Date for Submission of Bids 07-08-2020
Sector
No. of Bidders 23
Bidders • Faza I - Përzgjedhja e Operatorëve Ekonomikë :

1. 6D – PLAN sh.p.k. & Lorenco &CO sh.p.k.
2. A&E Engineering sh.p.k. , & SON Engineering & Construction sh.p.k.
3. PNl -2001 sh.p.k, , & G&K sh.p.k. KS152 & D& C PARTNERS, & A.L.T.E.A. & GEOSTUDIO 2000
4. ABKONS sh.p.k. & Taulant sh.p.k.
5. Archispace sh.p.k. & ITM sh.p.k.
6. OE Arkonstudio sh.p.k.
7. OE Atelier 4 sh.p.k.
8. AVE CONSULTING sh.p.k. & Sferastudio sh.p.k. & Land & CO sh.p.k
9. C.E.C Group sh.p.k. & ELBA sh.p.k. & MF Invest Group sh.p.k,
10. Dea Studio sh.p.k. & Infrakonsult sh.p.k. & MVM Architecture, Construction & Development sh.p.k,
11. INSTITUTI DEKLIADA - ALB sh.p.k, & STUDIO-REBUS sh.p.k.
12. Derbi - E sh.p.k. & Zenit & CO sh.p.k.
13. Engineering Consulting Group sh.p.k. & Geosat Group sh.p.k. & Go - Green Studio sh.p.k,
14. HMK - Consulting sh.p.k. & ARABEL - STUDIO sh.p.k.
15. ILLYRIAN CONSULTING ENGINEERS sh.p.k. & HGH Engineering sh.p.k.
16. UTS 01 sh.p.k, & X-PLAN STUDIO sh.p.k. & SARP & LAB sh.p.k.
17. GJEOKONSULT & CO sh.p.k. & IRI sh.p.k.
18. KLODIODA sh.p.k, & SPHAERA sh.p.k.
19. NET-GROUP sh.p.k, & GERARD - A sh.p.k.
20. STUDIO B&L sh.p.k, & Agim Seranaj, & ZAVALANI Consulting, sh.p.k. & GEO Consulting & KEMEG Konstruksion sh.p.k & AR-MI PROJEKTIM MBIKEQYRJE sh.p.k.
21. J & F ARCHITECTURAL DESIGNER sh.p.k, & STUDIO SERVICES K - SA sh.p.k.
22. ERALD – G sh.p.k. & TRANSPORT HIGHWAY CONSULTING sh.p.k.
23. INFRATECH sh.p.k, & AGI KONS sh.p.k. & ARKIMADE sh.p.k.


Në fazën e II konkurohet me ofertë për kontrata (mini konkurse) dhe në bazë të ofertës të paraqitur për autoritetin zgjidhen Kontraktorët e sukseshëm dhe lidhen Kontratat në Bazë të Marrveshjes Kuadër.
Successful Bidder /Supplier / Provider
The winning bid ALL without vat
Bidder Announcement date 09-10-2020
Contract date
Contract Value including VAT
Contract Milestones Due Dates Kohëzgjatja e kontratës/kontratave në kuadër të kësaj marrëveshje kuadër do të jetë në varësi të projektit të përcaktuar në termat e referencës por jo me shume se 3 muaj.
Appeals
Cancellation reason
Notes Me Njoftim Zyrtar ne Buletinin e Posaçëm Nr. 84 datë 9 Tetor 2020, Buletini i Posaçëm Nr. 93 datë 30 Tetor 2020 dhe Nr. 9 datë 21 Janar 2021 , Autoriteti Kontraktor ka njoftuar si fituesit për disa nga Kontratat (Minikonkurset) e Kësaj Marrëveshje Kuadër :
- Minikonkursi Nr. 1 : Sherbime te projektimi per projektin teknik dhe marrjen e lejes se ndertimit per ndertesat njesi banimi (pallat) per 4 pallate pikesore sipas PDYV-se ne zonen e Durres”, Njësia Administrative Durres Bashkine Durres.
Fondi Limit i Minikonkursit: 2,391,767 lekë pa Tvsh.
Oferta fituese e Minikonkursit: 2,043,584 lekë pa Tvsh.
Operatori Fitues i Minikonkursit: Bashkimi i Operatoreve ekonomike Derbi - E sh.p.k. & Zenit & CO sh.p.k
__________________________________________
- Minikonkursi Nr. 2 : “Shërbime të projektimit të projektit teknik deri në pergatitjen e dokumetave për marrjen e Lejes së ndërtimit, aplikimit të lejes te cilet do te jene në dispozicion per plotesim dokumentash ne rast nevoje per 6,640.00 m2 njësi banimi (pallat) sistemimet e jashtme dhe lidhjet me infrastrukturen ne sherbim te projektit, zonat rekreative e terreneve sportive në zonen PDYZH Zona 1 Njesia Administrative Golem, Kavajë”, Njësia Administrative Golem, Bashkia Kavajë.
Fondi Limit i Minikonkursit: 2,123,465lekë pa Tvsh.
Oferta fituese e Minikonkursit: 1,729,548 lekë pa Tvsh.
Operatori Fitues i Minikonkursit: Bashkimi i Operatoreve ekonomike AVE CONSULTING sh.p.k. & Sferastudio sh.p.k. & Land & CO
__________________________________________
- Minikonkursi Nr. 3 : “Shërbime të projektimit të projektit teknik deri në pergatitjen e dokumetave për marrjen e Lejes së ndërtimit, aplikimit të lejes te cilet do të jenë në dispozicion per plotesim dokumentash ne rast nevoje per 41,886.00 m2 njësi banimi (pallat) sistemimet e jashtme dhe zonat rekreative e terreneve sportive në zonen PDYZH Zona 1 Kavajë”, Njësia Administrative Kavajë, Bashkia Kavajë
Fondi Limit i Minikonkursit: 12,389,461 lekë pa Tvsh.
Oferta fituese e Minikonkursit: 10,331,847 lekë pa Tvsh.
Operatori Fitues i Minikonkursit: Bashkimi i Operatoreve ekonomike ABKONS sh.p.k. & Taulant sh.p.k.
__________________________________________
- Minikonkursi Nr. 4 : “Shërbime të projektimit të projektit teknik deri në pergatitjen e dokumetave për marrjen e Lejes së ndërtimit, aplikimit të lejes te cilet do të jenë në dispozicion per plotesim dokumentash ne rast nevoje për 12,529.70 m2 Zona 1 dhe 15,287.30 m2 Zona 2 njësi banimi (pallat) sistemimet e jashtme dhe zonat rekreative e terreneve sportive në zonen PDYZH Zona 1 dhe 2, Lezhë”, Njësia Administrative Lezhë, Bashkia Lezhë.
Fondi Limit i Minikonkursit: 9,932,331 lekë pa Tvsh.
Oferta fituese e Minikonkursit: 8,086,575 lekë pa Tvsh.
Operatori Fitues i Minikonkursit: Bashkimi i Operatoreve ekonomike PNl -2001 sh.p. k & G&K sh.p.k. & D& C PARTNERS, & A.L.T.E.A. & GEOSTUDIO 2000
__________________________________________
- Minikonkursi Nr. 5 : Shërbim projektimi per projektin teknik dhe marrjen e lejes së ndërtimit për ndërtesat njësi banimi (pallat) në përputhje me PDYV-në e zonës Bubq .
Fondi Limit i Minikonkursit: 1,948,938 lekë pa Tvsh.
Oferta fituese e Minikonkursit: 1,582,472 lekë pa Tvsh.
Operatori Fitues i Minikonkursit: Bashkimi i Operatoreve ekonomike J&F ARCHITECTURAL DESIGNER" sh.p. k, & “STUDIO SERVICES " K - SA"” sh.p.k.
__________________________________________
- Minikonkursi Nr. 6 : “Shërbime të projektimit të projektit teknik deri në pergatitjen e dokumetave për marrjen e Lejes së ndërtimit, aplikimit të lejes te cilet do të jenë në dispozicion per plotesim dokumentash ne rast nevoje për 12,529.70 m2 Zona 1 dhe 15,287.30 m2 Zona 2 njësi banimi (pallat) sistemimet e jashtme dhe zonat rekreative e terreneve sportive në zonen PDYZH Zona 1 dhe 2, Lezhë”, Njësia Administrative Lezhë, Bashkia Lezhë.
Fondi Limit i Minikonkursit: 3,316,614 lekë pa Tvsh.
Oferta fituese e Minikonkursit: 3,100,000 lekë pa Tvsh.
Operatori Fitues i Minikonkursit: Bashkimi i Operatoreve ekonomike Dea Studio” sh.p.k. & “Infrakonsult” sh.p.k. & “MVM Architecture, Construction & Development” sh.p.k
__________________________________________
- Minikonkursi Nr. 7 : “Shërbime të projektimit të projektit teknik deri në pergatitjen e dokumetave për marrjen e Lejes së ndërtimit, aplikimit të lejes te cilet do të jenë në dispozicion per plotesim dokumentash ne rast nevoje për 12,529.70 m2 Zona 1 dhe 15,287.30 m2 Zona 2 njësi banimi (pallat) sistemimet e jashtme dhe zonat rekreative e terreneve sportive në zonen PDYZH Zona 1 dhe 2, Lezhë”, Njësia Administrative Lezhë, Bashkia Lezhë.
Fondi Limit i Minikonkursit: 5,352,791 lekë pa Tvsh.
Oferta fituese e Minikonkursit: 4,449,576 lekë pa Tvsh.
Operatori Fitues i Minikonkursit: Bashkimi i Operatoreve ekonomike UTS 01" sh.p. k, & “X-PLAN STUDIO” sh.p.k. & "SARP & LAB" sh.p.k.
__________________________________________
- Minikonkursi Nr. 8 : “Shërbime projektimi të projektit teknik deri në pergatitjen e dokumetave për marrjen e Lejes së ndërtimit, aplikimit të lejes dhe do të jenë në dispozicion per plotesim dokumentash ne rast nevoje, per 78,680 m2 njesi banimi (pallat) sistemimet e jashtme dhe zonat rekreative e terreneve sportive në zonen e PDYZH -Shijak”, Njësia Administrative Shijak, Bashkia Shijak.
Fondi Limit i Minikonkursit: 21,641,657 lekë pa Tvsh.
Oferta fituese e Minikonkursit: 18,302,494 lekë pa Tvsh.
Operatori Fitues i Minikonkursit: Bashkimi i Operatoreve ekonomike A&E Engineering” sh.p.k & “SON Engineering & Construction” sh.p.k.
__________________________________________
- Minikonkursi Nr. 9 : Sherbime te projektimi per projektin teknik dhe marrjen e lejes se ndertimit per 6 njesi banimi (pallat) sipas PDYV-se ne zonen Durres”
Fondi Limit i Minikonkursit: 4,428,854 lekë pa Tvsh.
Oferta fituese e Minikonkursit: 3,600,857 lekë pa Tvsh.
Operatori Fitues i Minikonkursit: Bashkimi i Operatoreve ekonomike INSTITUTI DEKLIADA - ALB & “STUDIO-REBUS”
__________________________________________
- Minikonkursi Nr. 10 : Sherbime te projektimi per projektin teknik dhe marrjen e lejes se ndertimit per 7 njesi banimi (pallat) sipas PDYV-se ne zonen Durres”
Fondi Limit i Minikonkursit: 5,046,625 lekë pa Tvsh.
Oferta fituese e Minikonkursit: 4,143,749 lekë pa Tvsh.
Operatori Fitues i Minikonkursit: Bashkimi i Operatoreve INSTITUTI DEKLIADA - ALB & “STUDIO-REBUS”
__________________________________________
- Minikonkursi Nr. 11 : Sherbime te projektimit per projektin teknik dhe marrjen e lejes se ndertimit per njesi banimi (pallat) sipas PDYV-se ne zonen Kruje”, Njësia Administrative Kruje, Bashkine Kruje.
Fondi Limit i Minikonkursit: 10,604,418 lekë pa Tvsh.
Oferta fituese e Minikonkursit: 8,797,362 lekë pa Tvsh.
Operatori Fitues i Minikonkursit: Bashkimi i Operatoreve ekonomike INFRATECH & “AGI KONS” sh.p.k. & “ARKIMADE sh.p.k
__________________________________________
- Minikonkursi Nr. 12 : Shërbime të projektimit për projektin teknik dhe marrjen e lejes se ndertimit per njesi banimi (pallat) sipas PDYV-së në zonen e re për zhvillim Manëz”, Njësia Administrative Manëz, Bashkia Durrës.
Fondi Limit i Minikonkursit: 9,957,315.97 lekë pa Tvsh.
Oferta fituese e Minikonkursit: 8,266,322 lekë pa Tvsh.
Operatori Fitues i Minikonkursit: Bashkimi i Operatoreve ekonomike “C.E.C Group” sh.p.k. ELBA” sh.p.k & “MF Invest Group” sh.p.k
__________________________________________
- Minikonkursi Nr. 13 : Sherbime te projektimit të projektit teknik dhe marrjen e lejes se ndertimit per njesi banimi (pallat) në zonen 4 Durres (Spitalle).
Fondi Limit i Minikonkursit: 30,264,003 lekë pa Tvsh.
Oferta fituese e Minikonkursit: 25,817,046 lekë pa Tvsh.
Operatori Fitues i Minikonkursit: Bashkimi i Operatoreve ekonomike GJEOKONSULT & CO” & “IRI”
__________________________________________
- Minikonkursi Nr. 14 : Shërbime të projektimit të projektit teknik dhe marrjen e lejes së ndërtimit për njësi banimi (pallat) në zonën e re për zhvillim Valias”, Njesia Administrative Valias, Bashkia Kamzë .
Fondi Limit i Minikonkursit: 12,147,641 lekë pa Tvsh.
Oferta fituese e Minikonkursit: 10,147,011 lekë pa Tvsh.
Operatori Fitues i Minikonkursit: Bashkimi i Operatoreve ekonomike HMK - Consulting & “ARABEL – STUDIO
__________________________________________
- Minikonkursi Nr. 15 : “Sherbime te projektimit per projektin teknik dhe marrjen e lejes se ndertimit per ndertesat njesi banimi (pallat) per 1 pallat pikesor sipas PDYV-se ne zonen 3 Durres.
Fondi Limit i Minikonkursit: 1,569,014 lekë pa Tvsh.
Oferta fituese e Minikonkursit: 1,273,855 lekë pa Tvsh.
Operatori Fitues i Minikonkursit: Bashkimi i Operatoreve ekonomike J&F ARCHITECTURAL DESIGNER" sh.p. k & STUDIO SERVICES K - SA" sh.p.k.
__________________________________________
Transaction / Actual Spending
Relevant published Bulletin Contracts signed under the Framework AgreementREF-66894-07-27-2020
Tender Announcement Buletini i Posaçëm Nr. 46 datë 28.07.2020
Tender Standard Documents (TSD) Draft Contract
Announcement of Winner Buletini i Posaçëm Nr. 84 datë 9 Tetor 2020
Announcement of Contract Signing
Formulari i Njoftimit te Fituesit: Minikonkursi Nr. 1
Formulari i Njoftimit te Fituesit: Minikonkursi Nr. 2
Formulari i Njoftimit te Fituesit: Minikonkursi Nr. 3
Formulari i Njoftimit te Fituesit: Minikonkursi Nr. 4
Formulari i Njoftimit te Fituesit: Minikonkursi Nr. 5
Formulari i Njoftimit te Fituesit: Minikonkursi Nr. 6
Formulari i Njoftimit te Fituesit: Minikonkursi Nr. 7
Formulari i Njoftimit te Fituesit: Minikonkursi Nr. 8
Formulari i Njoftimit te Fituesit: Minikonkursi Nr. 9
Formulari i Njoftimit te Fituesit: Minikonkursi Nr. 10
Formulari i Njoftimit te Fituesit: Minikonkursi Nr. 11
Formulari i Njoftimit te Fituesit: Minikonkursi Nr. 12
Formulari i Njoftimit te Fituesit: Minikonkursi Nr. 13
Formulari i Njoftimit te Fituesit: Minikonkursi Nr. 14
Formulari i Njoftimit te Fituesit: Minikonkursi Nr. 15
____________________________________________________

Ligj Nr. 97/2019 Për Miratimin e Aktit Normativ, me Fuqinë e Ligjit, Nr. 9, Datë 16.12.2019, të Këshillit të Ministrave, “Për Përballimin e Pasojave të Fatkeqësisë Natyrore”

Akt Normativ Nr. 9, datë 16.12.2019 Për Përballimin e Pasojave të Fatkeqësisë Natyrore

Ligj Nr. 88/ 2019 Për Buxhetin e Vitit 2020

VKM Nr.307, Datë 16.04.2020 “Për Përdorimin e Fondit të Rindërtimit për Financimin e Rikonstruksionit dhe të Ndërtimit të Infrastrukturës Publike, në Funksion të Rindërtimit të Banesave Individuale dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese”..

VKM Nr. 44, datë 22.1.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re për Zhvillim në Njësinë Administrative Thumanë, Bashkia Krujë, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese

VKM Nr. 45, datë 22.1.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re Për Zhvillim në Njësinë Administrative Shijak, Bashkia Shijak, Dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese

VKM Nr. 61, datë 29.1.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re Për Zhvillim në Njësinë Administrative Bubq, Bashkia Krujë, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese

VKM Nr. 62, Datë 29.1.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re për Zhvillim në Njësinë Administrative Durrës, Bashkia Durrës, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese

VKM Nr. 63, datë 29.1.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re Për Zhvillim në Njësinë Administrative Fushë-Krujë, Bashkia Krujë, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese

VKM Nr. 64, Datë 29.1.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re Për Zhvillim në Njësinë Administrative Kavajë, Bashkia Kavajë, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese

VKM Nr. 65, datë 29.1.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re Për Zhvillim në Njësinë Administrative Laç, Bashkia Kurbin, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese

VKM Nr. 66, datë 29.1.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re Për Zhvillim në Njësinë Administrative Vorë, Bashkia Vorë, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese

VKM Nr. 129, datë 13.02.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re Për Zhvillim, në Njësinë Administrative Durrës, Bashkia Durrës, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese

VKM Nr. 130, datë 13.02.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re për Zhvillim, në Njësinë Administrative Durrës, Bashkia Durrës, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese

VKM Nr. 131, datë 13.02.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re për Zhvillim, në Njësinë Administrative Golem, Bashkia Kavajë, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese

VKM Nr. 132, datë 13.02.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re Për Zhvillim, në Njësinë Administrative Krujë, Bashkia Krujë, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese

VKM Nr. 133, datë 13.02.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re Për Zhvillim në Njësinë Administrative Lezhë, Bashkia Lezhë, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese

VKM Nr. 134, datë 13.02.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re Për Zhvillim në Njësinë Administrative Lezhë, Bashkia Lezhë, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese

VKM Nr. 135, datë 13.02.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re Për Zhvillim në Njësinë Administrative Marikaj, Bashkia Vorë, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese

VKM Nr.359, datë 4.5.2020 Për Shpronësimin, për Interes Publik, të Pronarëve të Pasurive të Paluajtshme, Pronë Private,dhe Shkëmbimin e Pronës, në Funksion Të Procesit Të Rindërtimit, Për Shpalljen e Zonës së re Për Zhvillim, në Njësinë Administrative Laç, Bashkia Kurbin

VKM Nr. 442, Datë 3.6.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re për Zhvillim, në Njësinë Administrative Durrës, Bashkia Durrës, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese

VKM Nr. 441, Datë 3.6.2020 Për Përdorimin e Fondit të Rindërtimit, miratuar në Buxhetin e vitit 2020, për Financimin e Hartimit të Projekteve për Miratimin e Lejeve të Ndërtimit, për Ndërtimin e Njësive të Banimit në Ndërtesa (Pallat), në Zonat e Shpallura për Zhvillim të Detyruar, në Bashkitë Durrës, Kavajë, Krujë, Kurbin, Lezhë, Shijak Dhe Vorë

VKM (botuar ne faqen e kryeministrisë) Për Disa Ndryshime dhe Shtesa në Vendimin Nr.441, Datë 3.6.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për Përdorimin e Fondit të Rindërtimit, Miratuar në Buxhetin e Vitit 2020, për Financimin e Hartimit të Projekteve për Miratimin e Lejeve Të Ndërtimit, për Ndërtimin e Njësive të Banimit në Ndërtesa (Pallat), në Zonat e Shpallura për Zhvillim të Detyruar, në Bashkitë Durrës, Kavajë, Krujë, Kurbin, Lezhë, Shijak dhe Vorë”

Hartimi i projekteve per ndërtimin e njësive të banimit në ndërtesa (pallat), në zonat e shpallura për zhvillim të detyruar(Programi i Rindertimit) .

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

  • Insufficient time for preparing offers (technical offer plus documentation)
  • Insufficient term according to the legal criteria set out in Article 43 of Law 9643 "On Public Procurement" as amended.

District Tirane-Lezha-Durres
Loan No
Source of Loan/Financed by:
Loan Amount by Currency
Project Title The Reconstruction Programme
Description of the Project The Reconstruction Programme is a Program of the Albanian Government, initiated after the November 26th 2019 earthquake. The programme envisions new constructions and reconstruction of urban facilities following an estimation of the damage caused by the earthquake.
In co-operation with its partners, the Albanian Government organized a Donors' Conference on 17 February 2020 in Brussels, amounting to 1.15 billion Euros pledged to be contributed in the form of donations, assistance, grants, and soft loans. These funds and others guaranteed through public debt will be used for the Reconstruction Programme. The Reconstruction Programme is designed to be implemented through the Development of New Areas for Mandatory Development; Construction in Urban Infrastructure; Purchase of Available Residential Buildings in Stock; and Grants for Reconstruction and Social Recovery.
A significant part of procurements and contracting for the Reconstruction will be made by the Albanian Development Fund and Tirana Municipality procurement authorities.

Read the document on Post Disaster Needs Assessment PDNA Albania.
Learn about the legal regulations for the Reconstruction Program.
Tender object Hartimi i projekteve per ndërtimin e njësive të banimit në ndërtesa (pallat), në zonat e shpallura për zhvillim të detyruar (Programi i Rindertimit) .

Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër, “Hartimi i projekteve per ndërtimin e njësive të banimit në ndërtesa (pallat), në zonat e shpallura për zhvillim të detyruar” në Bashkitë Durrës, Kavjë, Krujë, Kurbin, Lezhë, Shijak dhe Vorë.

Objekti i marrëveshjes kuadër konsiston ne hartimin e projektit për miratimin e lejeve të ndërtimit, përfshirë kostot për shërbime të rilevimeve topografike, vlerësimin e ndikimit në mjedis dhe të shërbimeve gjeologjike që i takojnë nëntokës e punimeve në themel, për ndërtimin e njësive të banimit në ndërtesa (pallat), në zonat e shpallura për zhvillim të deturuar, në Bashkitë Durrës, Kavajë, Krujë, Kurbin, Lezhë, Shijak dhe Vorë.

Fondi limit / vlera e përafërt e marrëveshjes kuadër: 202,644,869 (dyqind e dy milion e gjashtëqind e dyzet e katër mijë e tetëqind e gjashtëdhjetë e nëntë) lekë pa tvsh. Buxheti i vënë në dispozicion për vitin 2020 është 202,644,869 lekë pa TVSH.

Burimi i Financimit: Fondi i Rindërtimit ne Buxhetin e Shtetit.
Reference No. REF-62191-06-22-2020
CPV Code
22114311-5 - Projekte,
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 202,644,869
Type of Contract
Procurement Method Restricted Procedure
Stage Procedure Cancelled Procurement
Tender Announcement Date 23-06-2020
Opening Date for Submission of Bids 23-06-2020
Closing Date for Submission of Bids 03-07-2020
Sector
No. of Bidders
Bidders
Successful Bidder /Supplier / Provider
The winning bid ALL without vat
Bidder Announcement date
Contract date
Contract Value including VAT
Contract Milestones Due Dates Kohëzgjatja e kontratës/kontratave në kuadër të kësaj marrëveshje kuadër do të jetë në varësi të projektit të përcaktuar në termat e referencës por jo me shume se 3 muaj.
Appeals
Cancellation reason Referuar Vendimit të Këshillit të Ministrave datë 22.07.2020 “Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 441, datë 3.6.2020, të Këshillit të Ministrave..
Notes
Transaction / Actual Spending
Relevant published Bulletin Contracts signed under the Framework AgreementREF-62191-06-22-2020
Tender Announcement
Tender Standard Documents (TSD) Draft Contract
Announcement of Winner
Announcement of Contract Signing
Ligj Nr. 97/2019 Për Miratimin e Aktit Normativ, me Fuqinë e Ligjit, Nr. 9, Datë 16.12.2019, të Këshillit të Ministrave, “Për Përballimin e Pasojave të Fatkeqësisë Natyrore”

Akt Normativ Nr. 9, datë 16.12.2019 Për Përballimin e Pasojave të Fatkeqësisë Natyrore

Ligj Nr. 88/ 2019 Për Buxhetin e Vitit 2020

VKM Nr.307, Datë 16.04.2020 “Për Përdorimin e Fondit të Rindërtimit për Financimin e Rikonstruksionit dhe të Ndërtimit të Infrastrukturës Publike, në Funksion të Rindërtimit të Banesave Individuale dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese”..

VKM Nr. 44, datë 22.1.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re për Zhvillim në Njësinë Administrative Thumanë, Bashkia Krujë, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese

VKM Nr. 45, datë 22.1.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re Për Zhvillim në Njësinë Administrative Shijak, Bashkia Shijak, Dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese

VKM Nr. 61, datë 29.1.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re Për Zhvillim në Njësinë Administrative Bubq, Bashkia Krujë, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese

VKM Nr. 62, Datë 29.1.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re për Zhvillim në Njësinë Administrative Durrës, Bashkia Durrës, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese

VKM Nr. 63, datë 29.1.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re Për Zhvillim në Njësinë Administrative Fushë-Krujë, Bashkia Krujë, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese

VKM Nr. 64, Datë 29.1.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re Për Zhvillim në Njësinë Administrative Kavajë, Bashkia Kavajë, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese

VKM Nr. 65, datë 29.1.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re Për Zhvillim në Njësinë Administrative Laç, Bashkia Kurbin, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese

VKM Nr. 66, datë 29.1.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re Për Zhvillim në Njësinë Administrative Vorë, Bashkia Vorë, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese

VKM Nr. 129, datë 13.02.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re Për Zhvillim, në Njësinë Administrative Durrës, Bashkia Durrës, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese

VKM Nr. 130, datë 13.02.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re për Zhvillim, në Njësinë Administrative Durrës, Bashkia Durrës, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese

VKM Nr. 131, datë 13.02.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re për Zhvillim, në Njësinë Administrative Golem, Bashkia Kavajë, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese

VKM Nr. 132, datë 13.02.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re Për Zhvillim, në Njësinë Administrative Krujë, Bashkia Krujë, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese

VKM Nr. 133, datë 13.02.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re Për Zhvillim në Njësinë Administrative Lezhë, Bashkia Lezhë, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese

VKM Nr. 134, datë 13.02.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re Për Zhvillim në Njësinë Administrative Lezhë, Bashkia Lezhë, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese

VKM Nr. 135, datë 13.02.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re Për Zhvillim në Njësinë Administrative Marikaj, Bashkia Vorë, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese

VKM Nr.359, datë 4.5.2020 Për Shpronësimin, për Interes Publik, të Pronarëve të Pasurive të Paluajtshme, Pronë Private,dhe Shkëmbimin e Pronës, në Funksion Të Procesit Të Rindërtimit, Për Shpalljen e Zonës së re Për Zhvillim, në Njësinë Administrative Laç, Bashkia Kurbin

VKM Nr. 442, Datë 3.6.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re për Zhvillim, në Njësinë Administrative Durrës, Bashkia Durrës, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese

Shtojca 1. DTVKM Nr. 441, Datë 3.6.2020 Për Përdorimin e Fondit të Rindërtimit, miratuar në Buxhetin e vitit 2020, për Financimin e Hartimit të Projekteve për Miratimin e Lejeve të Ndërtimit, për Ndërtimin e Njësive të Banimit në Ndërtesa (Pallat), në Zonat e Shpallura për Zhvillim të Detyruar, në Bashkitë Durrës, Kavajë, Krujë, Kurbin, Lezhë, Shijak Dhe Vorë

VKM (botuar ne faqen e kryeministrisë) Për Disa Ndryshime dhe Shtesa në Vendimin Nr.441, Datë 3.6.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për Përdorimin e Fondit të Rindërtimit, Miratuar në Buxhetin e Vitit 2020, për Financimin e Hartimit të Projekteve për Miratimin e Lejeve Të Ndërtimit, për Ndërtimin e Njësive të Banimit në Ndërtesa (Pallat), në Zonat e Shpallura për Zhvillim të Detyruar, në Bashkitë Durrës, Kavajë, Krujë, Kurbin, Lezhë, Shijak dhe Vorë”

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data