Open Procurement Albania

Loti 2: “Shërbimi i Kolaudimit te punimeve për objektet në zbatim të Programeve IVR dhe 100 Fshatrat

District
Loan No
Source of Loan/Financed by:
Loan Amount by Currency
Project Title
Description of the Project
Tender object Loti 2: “Shërbimi i Kolaudimit te punimeve për objektet në zbatim të Programeve IVR dhe 100 Fshatrat
Reference No. REF-47205-10-24-2022
CPV Code
71248000-8 - Mbikëqyrje e projektit dhe të dokumentacionit
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 7,595,750
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Announcement Date 25-10-2022
Opening Date for Submission of Bids 25-10-2022
Closing Date for Submission of Bids 09-11-2022
Sector
No. of Bidders 12
Bidders 1. “A&E ENGINEERING ” sh.p.k
2.“DERBI-E” shpk
3. “ERALD-G” shpk
4. “ERSI / M” shpk.
5.BOE “GB Civil Engineering” shpk & “Margarita Kodra” pf
6. “GEOSAT GROUP” sh.p.k
7.BOE IMES –D shpk & “TESLA VIZION” shpk
8. “INFRATECH” sh.p.k
9. “NET-GROUP” shpk.
10 “NOVATECH STUDIO” shpk.
11 “TAULANT” sh.p.k.
12.BOE “ZENIT&CO” sh.p.k & “ZETAKONSULT” shpk
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • “Zenit & Co” sh.p.k - “Zetakonsult sh.p.k -
 • The winning bid ALL without vat 6,618,825
  Bidder Announcement date 21-11-2022
  Contract date
  Contract Value including VAT
  Contract Milestones Due Dates
  Appeals Eshte skualifikuar operatori ekonomik i meposhtem:
  -BOE “GB Civil Engineering” shpk & “Margarita Kodra pf , per arsye:
  -oferta është nën vlerën minimale të parashikuar nga autoriteti bazuar në nenin 7 pika1 të VKM nr.354/2016 “Për miratimin e manualit të tarifave për shërbime në planifikim territori, projektim, mbikëqyrje dhe kolaudim.
  Cancellation reason
  Notes
  Transaction / Actual Spending
  Relevant published Bulletin Contracts signed under the Framework AgreementREF-47205-10-24-2022
  Tender Announcement
  Tender Standard Documents (TSD) Draft Contract
  Announcement of Winner
  Announcement of Contract Signing
  Procesverbal"Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim"
  Formulari i njoftimit te operatoreve ekonomike te suksesshem ne Marreveshjen Kuader

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data