Open Procurement Albania

Lot.2 “Rikonstruksion i disa QSH- ve në qarqet Shkodër, Kukës, Lezhë ”

Contracted Institution Ministry of Health
Tenderer Institution Ministry of Health
Tender object Lot.2 “Rikonstruksion i disa QSH- ve në qarqet Shkodër, Kukës, Lezhë ”
Reference No. REF-58728-03-26-2018
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 42 904 217,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 27-03-2018
Last date of Submitted Documents 26-04-2018
Tender Held Date 26-04-2018
No. of Bidders 5
Bidders Ndregjoni SHPK & Ndertimi SHPK & Ndregjoni SHPK
Sireta 2F SHPK & KUPA SHPK
Alba Konstruksion SHPK & AD-STAR SHPK & O.B Konstruksion SHPK
Merigeni SHPK
Curri SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • NDREGJONI SHPK
 • The winning bid ALL without vat 30 362 965,00
  Bidder Announcement date 13-06-2018
  Award and Contract Amount ALL with VAT 6 435 558,00
  Contract date 22-06-2018
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 4 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Ka pasur ankesa.
  Kanë marrë përgjigje në datë 28.05.2018.
  Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

  1) Shoqeria Merigeni SHPK
  a) OE ka paraqitur oferte ekonomike vetem per qarkun Lezhe duke mos permbushur keshtu kerkesen e paraqitjes se formularit te ofertes per Lotin ku oferton.
  b) OE nuk ka paraqitur preventin e plotesuar te kerkuar sipas shtojces 1.
  c) OE nuk ka permbushur Kriteret e vecanta te kualifikimit duke mos paraqitur asnje document per permbushjen e ketyre kritereve.

  2) Shoqeria Curri SHPK
  a) Ne preventivin e paraqitur nga ky OE, per preventivin e objektit Projekt-Preventiv per rikonstruksion e godines se QSh Velipoje Plazh, Shkoder ne kapitullin INSTALIME MEKANIKE , ne pike 2 Hidrosanitare, Ngrohje, mbrojtja nga zjarri per Artikullin 3 FV Bide Importi Porcelani eshte paraqitur cmim jo real (nen koston e analizes se cmimit).
  b) Ne preventivin e paraqitur nga ky OE, per preventivin e objektit Ambulance ne Lusen ne kapitullin 2. PUNIME JASHTE NDERTESES , per Artikullin Shtrese betoni C 12/15 per t=10 cm nuk eshte paraqitur cmim njesi.
  c) Formulari i ofertes eshte i pavlefshem pasi te gjitha shifrat e plotesuara jane te gabuara ( Shuma, Fondi Rezerve, TVSH 20%, Shuma Total)

  3) Bashkimi i Operatoreve Ekonomik: Alba Konstruksion SHPK & AD-STAR SHPK & O.B Konstruksion SHPK
  a) Nuk ka paraqitur cmimin njesi per disa artikuj.
  b) Ka ndryshuar te gjithe zerat e punimeve jane ndryshuar sasite cka perben shkelje.
  c) Mungojne te gjithe zerat e punimeve ne disa preventive, cka perben shkelje.

  4) Bashkimi i Operatoreve Ekonomik: Sireta 2F SHPK & KUPA SHPK
  a) Nuk ploteson nr e punonjesve per te konkurruar ne kete LOT pasi nr i punonjesve duhet te ishte kumulative (nr punonjesish te kerkuar per Lot2 + Lot3 + Lot4) sipas kerkesave te vecanta te kualifikimit.
  b) Nuk ka paraqitur kontrata te ngjashme per kete LOT pasi punet e ngjashme qe duhet te paraqiste duhet te ishte kumulative, pra kontrata te ngjashme me vlere ne total 85.000.000 (Lot2-21.000.000 leke + Lot3 35.000.000 Leke + Lot4 29.000.000 Leke) per permbushjen e kriterit sipas kerkesave te vecanta te kualifikimit.
  c) Nuk ka paraqitur dokumentacion per makinerite qe duhen per zbatimin e kontrates (ne menyre kumulative) per plotesimin e kritereve pas kualifikimit per Lot4.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for NDREGJONI SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for NDREGJONI SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for NDREGJONI SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for NDREGJONI SHPK viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Technical Specification
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract Nr.27 - Dt.09-07-2018

  SUPPORTERS


  The opinions, findings, conclusions and recommendations expressed are those of the author/s and do not necessarily represent those of the Donors.