Open Procurement Albania

Mirëmbajtje objektesh ndërtimore

Contracted Institution "Xhafer Kongoli" Hospital Center of Elbasan
Tenderer Institution "Xhafer Kongoli" Hospital Center of Elbasan
Tender object Mirëmbajtje objektesh ndërtimore- Burimi i Financimit - Buxheti i Shtetit
Reference No.
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 5 000 000,00
Type of Contract
Procurement Method Request for Proposal
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 07-03-2016
Last date of Submitted Documents 11-03-2016
Tender Held Date 11-03-2016
No. of Bidders 7
Bidders FITORE SHPK
SHAMO CONSTRUCTION SHPK
ERGES MAT SHPK
NIKA SHPK
INA SHPK
ANDI A SHPK
VIANTE Konstruksion SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • FITORE SHPK
 • The winning bid ALL without vat 4 596 455,00
  Bidder Announcement date 18-03-2016
  Award and Contract Amount ALL with VAT 5 515 746,00
  Contract date 12-04-2016
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 31-12-2016
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Ka patur ankesa.
  Ka marrë përgjigje në datë 24.03.2016 operatori ekonomik Erges Mat Sh.p.k.
  Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:
  1. Operatori ekonomik Shamo - Construcion SHPK

  a. Nuk ka paraqitur listepagesat te konfirmuara nga administrata tatimore duke mos plotesuar kriteret e vecanta te kualifikimit pika 3.b te kerkuara ne DST
  b. Nuk ka paraqitur vertetim per realizimin e kontrates per vleren 324700 pa TVSH me spitalin Lezhe, duke mos plotesuar kriteret e vecanta per kualifikim pika 1 tek kapaciteti teknik te kerkuara ne DST c. Shuma e kontratatave te ngjashme te paraqitura nga ana e operatorit per sherbime te se njejtes natyre nuk e plotesojne 40% te vleres se fondit limit, duke mos plotesuar kriteret e vecanta per kualifikim pika 1 tek kapaciteti teknik te kerkuara ne DST
  2. Operatori ekonomik Ergest Mat SHPK

  a. Nuk ka paraqitur listepagesat te konfirmuara nga administrata tatimore duke mos plotesuar kriteret e vecanta te kualifikimit pika 3.b te kerkuara ne DST
  3. Operatori ekonomik Nika SHPK

  a. Nuk ka paraqitur listepagesat te konfirmuara nga administrata tatimore duke mos plotesuar kriteret e vecanta te kualifikimit pika 3.b te kerkuara ne DST
  b. Nuk ka paraqitur vertetim realizimi ( me ente shteteror)per kontratat e ngjashme si dhe faturat tatimore te paraqitura nga ana e operatorit nuk jane plotesuar (te gjitha rubrikat) konform ligjit c. nuk ka paraqitur vertetim nga administrate tatimore per deklarimin e tyre ,duke mos plotesuar kriteter e vecanta per kualifikim kapaciteti teknik pika 1 te kerkuara ne DST 4. Operatori ekonomik Ina SHPK

  a. Nuk ka paraqitur listepagesat te konfirmuara nga administrata tatimore duke mos plotesuar kriteret e vecanta te kualifikimit pika 3.b te kerkuara ne DST
  b. Nuk ka paraqitur kontrate e punes me elektricist duke mos plotesuar kriteret e vecanta per kualifikim pika 3 germa c tek kapaciteti teknik te kerkuara ne DST Kontrata e punes e paraqitur nga ana e operatorit per hidraulik nuk eshte e vlefshme per gjithe periudhen kur kerkohet zbatimi I kontrates nga autoriteti kontraktor deri me 31.12.2016 duke mos plotesuar kriteret e vecanta per kualifikim pika 3 germa c tek kapaciteti teknik te kerkuara ne DST
  5. Operatori ekonomik Andi A SHPK

  a. Numri mesatar I punonjesve I paraqitur nga ju per periudhen Janar-Dhjetor 2015 eshte me pak se 20 punonjes duke mos plotesuar kriteret e vecanta per kualifikim .
  b. Nuk ka paraqitur kontrate pune me hidraulik duke mos plotesuar kriteret e vecanta per kualifikim pika 3 germa c tek kapaciteti teknik te kerkuara ne DST Kontratat e punes te paraqitura nga ana e operatorit per inxhinieret dhe elektricistet nuk jane te vlefshme per gjithe periudhen kur kerkohet zbatimi I kontrates nga autoriteti kontraktor deri me 31.12.2016 duke mos plotesuar kriteret e vecanta per kualifikim pika 3 germa c tek kapaciteti teknik te kerkuara ne DST

  6. Operatori ekonomik Viante konstruksion SHPK
  a. Kontrata e punes e paraqitur nga ana e e operatorit per ndertimin e hidrocentralit eshte ne gjuhe te huaj dhe jo e perkthyer dhe e noterizuar sipas kerkeses ne DST. Gjithashtu punimet e paraqitura nuk kane te njejten natyre me objektin e prokurimit (punimet elektrike, hidraulike, hidroizolime etj) duke mos plotesuar kriteret e vecanta per kualifikim pika 1 tek kapaciteti teknik te kerkuara ne DST.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for FITORE SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for FITORE SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for FITORE SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for FITORE SHPK viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement Nr.9 - Dt.07-03-2016
  Bidder Announcement Nr.14 - Dt.11-04-2016
  Signing of the Contract Nr.16 - Dt.25-04-2016

  SUPPORTERS


  The opinions, findings, conclusions and recommendations expressed are those of the author/s and do not necessarily represent those of the Donors.