Open Procurement Albania

“Rikonstruksion i disa QSH- ve në qarqet Gjirokastër, Vlorë dhe Fier”

Contracted Institution Ministry of Health
Tenderer Institution Ministry of Health
Tender object “Rikonstruksion i disa QSH- ve në qarqet Gjirokastër, Vlorë dhe Fier”
Reference No. REF-67868-08-05-2020
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 130 414 007,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Re-Proclaimed and Announced the Winner
Tender Publication Date 06-08-2020
Last date of Submitted Documents 14-09-2020
Tender Held Date 14-09-2020
No. of Bidders 18
Bidders 1. 2N” shpk & “EURO-ALB” shpk & “BEAN
2. AVDULI” shpk & “BAHAS” shpk & “SHAMO-CONSTRUCTION
3. B93” shpk & “B93 II” shpk & “RAFIN COMPANY” shpk
4. C O L O M B O” shpk
5. EURONDËRTIMI 2000” shpk & “DION-AL” shpk
6. EVEREST” shp
7. GPG COMPANY” shpk
8. INA” shpk & “REJ” shpk
9. Kevin Construksion” shpk
10. Leon Konstruksion” shpk
11. MANE/S” shpk & “MF INVEST GROUP” shpk
12. Ndregjoni” shpk & “UDHA” shpk
13. SIRETA 2F” shpk
14. SPEKTRI” shpk & “ED Konstruksion
15. VEGA” shpk
16. ZDRAVO” shpk & “2Z KONSTRUKSION” shpk
17. ELDA-VL
18. Midea Albania” shpk,
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • COLOMBO SHPK
 • The winning bid ALL without vat 89 487 258,00
  Bidder Announcement date 27-11-2020
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 155 dite nga data e nenshkrimit te proces-verbalit të fillimit te punimeve (per objektin e pare);
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Ka pasur ankesa.
  Ankesat pas vlerësimit:
  1. BOE “2N” shpk & “EURO-ALB” shpk & “BEAN” shpk, Nr. 3681/4 Prot., datë 8.10.2020.
  Kthim përgjigje me shkresën Nr. 3681/12 Prot., datë 14.10.2020.
  2. BOE “2N” shpk & “EURO-ALB” shpk & “BEAN” shpk, Nr. 3681/10 Prot., datë 14.10.2020.
  Kthim përgjigje me shkresën Nr. 3681/17 Prot., datë 19.10.2020.
  3. “Kevin Construksion” shpk, Nr. 3681/6 Prot., datë 12.10.2020.
  Kthim përgjigje me shkresën Nr. 3681/15 Prot., datë 19.10.2020.
  4. “C O L O M B O” shpk, Nr. 3681/7 Prot., datë 13.10.2020.
  Kthim përgjigje me shkresën 3681/19 Prot., 19.10.2020.
  Rivleresim datë 23.10.2020, për zbatimin e vendimit te KSHA.
  5. BOE “EURONDËRTIMI 2000” shpk & “DION-AL” shpk, Nr. 3681/20 Prot., datë 28.10.2020.
  Kthim përgjigje me shkresën 3681/23 Prot., 30.10.2020.

  Ankesa ne KPP per procesin e vleresimit:
  1- BOE “EURONDËRTIMI 2000” shpk & “DION-AL” shpk.
  Pergjigje KPP, Vendimi Nr.527/2020, (Nr. 1448/1Prot. datë 19.11.2020).

  Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

  1. BOE “2N” shpk & “EURO-ALB” shpk & “BEAN” shpk,
  • Operatori ka gabim aritmetik në preventiv, që rezulton në një shumë më të madhe se 2% të vlerës së ofertës Ofertat me gabime aritmetike refuzohen, kur shumat absolute të të gjitha korigjimeve janë më shumë se ± 2% e vlerës së ofertës ekonomike të ofruar

  2. BOE “INA” shpk & “REJ” shpk
  • OE BOE “INA” shpk & “REJ” shpk: Nuk kanë paraqitur deklaratën me emrat e inxhinierëve në kantier (sipas kërkesës në pikën 2.3.7 te KVK në DST).
  • nuk plotësojne Kriteret e Veçanta të Vlerësimit, (sipas përcaktimeve më sipër), në përputhje me kërkesën në DST.

  3. “Kevin Construksion” shpk,
  • Nuk plotëson kriteret e veçanta sipas kërkesës në DST, si më poshtë: • Nuk përmbush kushtin për punë të ngjashme, sipas kërkesës në pikën 2.3.1, te KVK në DST, sipas kontratave të realizuara gjatë 3 viteve të fundit nga data e zhvillimit të procedurës së prokurimit sipas kërkesës në DST.

  4. “VEGA” shpk, :
  • Nuk ka paraqitur deklaratën 2.3.10 te KVK në DST, shtojca 11 (Vetëdeklarim nga operatori ekonomik që brenda së njëjtës periudhë nuk është kontraktor/nënkontraktor për kontratë/kontrata të lidhura, me vlerë të përbashkët ose të veçantë, jo më të madhe se 100 % i kufirit maksimal, që disponon kandidati, sipas licencës profesionale, të lëshuar nga autoriteti kompetent. Në kuptim të përcaktimit të mësipërm, fjala “periudhë” nënkupton kohëzgjatjen e investimit të kryer sipas LPP-së nga çasti i shpalljes fitues e deri në kolaudimin e objektit/investimit).
  • Nuk plotëson kërkesën për mjetet sipas kërkesës në pikën 2.3.10 te KVK në DST: 2 gjeneratorë, 2 elektrovinç.
  • Nuk ka paraqitur per muajin Qershor 2020 (sipas kriterit 2.3.5, pika a) Vërtetim të lëshuar nga Administrata Tatimore, ku specifikohet numri i punonjësve për secilin muaj për periudhën Janar 2020 - Qershor 2020).

  5. BOE “ZDRAVO” shpk & “2Z KONSTRUKSION” shpk,
  • “ZDRAVO” shpk & “2Z KONSTRUKSION” shpk: Nuk plotësojnë kërkesën për mjetet sipas kërkesës në pikën 2.3.10 te KVK në DST; mungojnë 6 gjeneratorë (total).
  • “2Z KONSTRUKSION” shpk: Nuk ka paraqitur 2 cv për 2 drejtues teknik (sipas kërkesës në pikën 2.3.6 te KVK në DST).
  • Në zbatim të nenit 66, të VKM Nr.914, datë 29.12.2014, e ndryshuar, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave ka kryer kontrollin e preventivave, duke bërë korigjimin e ofertës, që përmban korigjimin e gabimeve aritmetike dhe korigjimin e vlerës pa tvsh në përputhje me vlerën e preventivit.

  6. “ELDA-VL” shpk,
  • pa ofertë

  7. “Midea Albania” shpk,
  • pa ofertë

  8. BOE “EURONDËRTIMI 2000” shpk & “DION-AL” shpk
  - Në bazë të vendimit të KPP, Nr.527/2020, (Nr. 1448/1Prot. datë 19.11.2020)
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for COLOMBO SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for COLOMBO SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for COLOMBO SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for COLOMBO SHPK viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  KPP Decision
  Constructive Report
  Preventiv
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract

  Lot.4 “Rikonstruksion i disa QSH- ve në qarqet Gjirokastër, Vlorë dhe Fier”

  Contracted Institution Ministry of Health
  Tenderer Institution Ministry of Health
  Tender object Rikonstruksione te QSH-ve ne qytete/njesi administrative (vitet 2020-2021).
  Lot.4 “Rikonstruksion i disa QSH- ve në qarqet Gjirokastër, Vlorë dhe Fier”
  Burimi i Financimit: Buxheti i shtetit/investime.
  Reference No. REF-51817-02-27-2020
  Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 130 414 007,00
  Type of Contract
  Procurement Method Open Procedure
  Stage Procedure Cancelled Procurement
  Tender Publication Date 28-02-2020
  Last date of Submitted Documents 30-03-2020
  Tender Held Date 30-03-2020
  No. of Bidders
  Bidders
  Successful Bidder /Supplier / Provider
 • The winning bid ALL without vat
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date Lot 4 - maksimumi 155 dite nga data e nenshkrimit te proces-verbalit të fillimit te punimeve (per objektin e pare);
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals
  Cancellation reason Komisioni i Prokurimit Publik vendos anulimin, sipas parashikimit tëshkronjave “b” dhe “ç” të pikës 3 të nenit 64 të LPP
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement Nr. 8 datë 02 Mars 2020
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract
  Preventiv Loti 4

  SUPPORTERS


  The opinions, findings, conclusions and recommendations expressed are those of the author/s and do not necessarily represent those of the Donors.