Open Procurement Albania

Rikonstruksion i Sallave te operacionit,Sallave te lindjes,Qendres se Gruas dhe Urgjenca

Contracted Institution "Koco Gliozheni" University Obstetric-Gynecologic Hospital of Tirana
Tenderer Institution "Koco Gliozheni" University Obstetric-Gynecologic Hospital of Tirana
Tender object Rikonstruksion i Sallave te operacionit,Sallave te lindjes,Qendres se Gruas dhe Urgjenca
Reference No. REF-96413-05-25-2021
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 57 493 505,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 26-05-2021
Last date of Submitted Documents 18-06-2021
Tender Held Date 18-06-2021
No. of Bidders 12
Bidders 1. Kevin Konstruksion
2. DION-AL
3. DAJTI PARK -2007
4. ALTEC &B93II shpk
5. Martini Konstruksion & Real Estate & UDHA
6. AGI KONS
7. BE-IS
8. COLOMBO
9. ADR TRANS shpk
10. Eduart Çela shpk
11. Braka Construction shpk
12. LEON KONSTRUKSION SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • LEON KONSTRUKSION SHPK
 • The winning bid ALL without vat 43 214 149,00
  Bidder Announcement date 07-07-2021
  Award and Contract Amount ALL with VAT 51 856 978,00
  Contract date 27-07-2021
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 6 muaj nga procesverbali i fillimit te punimeve
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë Skualifikuar operatorët ekonomik:
  1. Kevin Konstruksion, për këto arsye:
  - Operatori Ekonomik ka ndryshuar vleren e volumit të kerkuar nga Autoriteti Kontraktor, nga 1120 ml duke bërë 1020 ml.
  - Mungon, Deklarate per drejtuesit teknike sipas kriterit 2.3.6.
  - Nuk ploteson kriterin 2.3.5b per numrin mesatar te punonjesve te deklaruar ne listpagesa, nga 46 , numri mesatar eshte 44.3 punonjes (me nga 22 dite pune)
  2. DION-AL, për këto arsye:
  - Mungon, deklarata per inxhinjerin në kantier sipas kriterit 2.3.7
  - Mungon dëshmia e sigurimit teknik (IQT )per punonjesit e me poshtem sipas kriterit 2.3.8: a)Teknik Ndertimi –Vjollca Marku
  3. DAJTI PARK -2007, për këto arsye:
  - Mungon deklarata e inxhiniereve ne kantier sipas kriterit 2.3.7
  - Inxhinieri ANI SPAHIU nuk figuron ne liste pagesa
  4. ALTEC &B93II shpk, për këto arsye:
  - Nuk plotësjnë kriteret e vecanta të kualifikimit pika c. Nuk është paraqitur sigurim oferte sipas Shtojcës 3
  - Mungon, vërtetim lëshuar nga Administrata tatimore për nr punonjesve si dhe list pagesat për muajin prill 2021 për operatorin B93II shpk , sipas kriterit 2.3.5
  5. Martini Konstruksion & Real Estate & UDHA, për këto arsye:
  - OE Martin nuk e ka plotesuar shtojcen 8 e kritereve te pergjithshme sipas standartit ne dst.
  - Nuk ploteson kriterin 2.3.7 , ka mungese ne stafin mbeshtets per inxhinjera në kantier.
  6. AGI KONS, për këto arsye:
  - .Mungon ,Deklarate nr 2.3.4 mbi kontratat e lidhura apo ne proces (shtojca 11)
  - Mungon ,Deklarate per Inxhinjer ne Kantier 2.3.7 (Mungon 1 Ing.ndertimi por qe ka 2 drejtues teknik Ing. Ndertimi)
  7. BE-IS, për këto arsye:
  - Mungon , Deklarate per drejtuesit teknike sipas kriterit 2.3.6 (Vetem per nje drejtues teknik)
  - Mungon ,tek stafi IQT 1 saldator sipas kriterit 2.3.8
  8. COLOMBO, për këto arsye:
  - Nuk ka paraqitur kontrate me nje laborator sipas pikes 2.3.12 te DST
  - Mungon , Pika 2.3.13 (certifikatat kur autorizimi paraqitet nga prodhuesi apo distributori) ,kataloget I ka ne anglisht te pa perkthyer
  9. ADR TRANS shpk, për këto arsye:
  - Nuk ka paraqitur asnje document , përvec ekstaktit historik
  10. Eduart Çela shpk, për këto arsye:
  - Nuk ka paraqitur asnje dokument , përvec ekstaktit historik
  11. Braka Construction shpk, për këto arsye:
  - Nuk ka paraqitur asnje document , përvec ISO 9001:2015
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Technical Specification
  Technical Report
  Preventiv
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract Buletini Nr. 119 datë 9 Gusht 2021

  SUPPORTERS


  The opinions, findings, conclusions and recommendations expressed are those of the author/s and do not necessarily represent those of the Donors.