Open Procurement Albania

Rikonstruksion i ambjenteve të shërbimit të urgjencës dhe sistemit të ngrohjes për katin përdhe, Spitali Librazhd

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • The Procuring Authority has disqualified all competitive operators with a bid lower than the winning bid

Contracted Institution Hospital Service Directorate of Librazhd
Tenderer Institution Hospital Service Directorate of Librazhd
Tender object Rikonstruksion i ambjenteve të shërbimit të urgjencës dhe sistemit të ngrohjes për katin përdhe, Spitali Librazhd- Vlera e financimit për vitin 2016 është 2-360-833 lekë, pa tvsh dhe vlera e financimit për vitin 2017 është 9-730-834 lekë pa tvsh
Reference No.
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 12 091 700,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 22-08-2016
Last date of Submitted Documents 08-09-2016
Tender Held Date 08-09-2016
No. of Bidders 4
Bidders ALKO-IMPEX General Construcion SHPK
SHENDELLI SHPK
Delia Impex SHPK
BOSHNJAKU - B SHPK & Pese Vellezerit SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • ALKO-IMPEX General Construcion SHPK
 • The winning bid ALL without vat 10 525 450,50
  Bidder Announcement date 19-09-2016
  Award and Contract Amount ALL with VAT 12 630 540,60
  Contract date 10-10-2016
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 3 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:
  1. SHENDELLI SHPK
  Nuk ka paraqitur ofertë ekonomike dhe dokumentacionin kualifikues të kërkuar në DST.
  2. 2 DELIA IMPEX SHPK
  Nuk ka paraqitur ofertë ekonomike dhe dokumentacionin kualifikues të kërkuar në DST.
  3. Bashkimi i operatoreve BOSHNJAKU B SHPK & PESE VELLEZRIT
  Kishte mungesë në dokumentacionin e kërkuar.
  Konkretisht:
  a) Nuk permbush kerkesat e veçanta per kualifikim pika-2.2.2,sepse shoperia Pese Vellezerit , Bilancet e viteve 2012-2013:2014-2015 nuk i ka te konfirmuara me shkrese te vecante nga institucioni i Tatim taksave si dhe nuk jane te shoqeruar me akt ekspertize audituesi te kryer nga Eksperti Kontabel i Autorizuar.
  b) Nuk permbush kerkesat e veçanta per kualifikim pika- 2.3.1, lidhur me disa nga kontratae e dorezuara per pune te ngjashme, nuk jane te shoqeruara me faturat tatimore perkatese, gjithashtu nuk janë të ngjashme me objektin që prokurohet dhe për këtë arsye nuk vërtetohet eksperienca në punë e subjektit Pese Vellezrit.
  c) Nuk permbush kerkesat e veçanta per kualifikim pika 2.3.2,sepse shoqeria Pese Vellezerit nuk ka mjek kur ka mbi 26 punonjes sipas ndarjes ne deklaraten e bashkimit te shoqerive date 10.09.2016 ka 25.9% te pjesmarjes ne kete kontrate,ne kundershtim kjo me VKM nr 472 date 06.11.2003 dhe e interpretuar shume qarte ne vendimin e KPP nr.609/2016, date 15.08.2016.
  d) Nuk permbush kerkesat e kerkesat e veçanta per kualifikim pika 2.3.3,sepse ne deklaraten e perbashket dt.13.09.2016 nuk jane perfshire asnje nga ing e shoqerise Pese vellezrit e cila ka 26 % te punimeve,deklarata eshte neneshkruar nga kjo shoqeri pa patur asnje ing te shoqerise se saj qe mund te mbaje pergjegjesi,gjithashtu nuk del qe a jane te perfshire ne kontrata te tjera ing e shoqerise “Pese Vellezerit”.Kjo shoqeri ka bere deklarate per fakte qe nuk administron ligjerisht per ing e shoqerise Boshnjaku B shpk.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for ALKO-IMPEX General Construcion SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for ALKO-IMPEX General Construcion SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for ALKO-IMPEX General Construcion SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for ALKO-IMPEX General Construcion SHPK viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement Nr.33 - Dt.22-08-2016
  Bidder Announcement Nr.39 - Dt.03-10-2016
  Signing of the Contract Nr.41 - Dt.17-10-2016

  SUPPORTERS


  The opinions, findings, conclusions and recommendations expressed are those of the author/s and do not necessarily represent those of the Donors.