Open Procurement Albania

Shërbimi i projektimit të detajuar për Infrastrukturën Publike në zonat e e reja të shpallura për zhvillim të detyruar (Programi i Rindertimit) .

Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar

  • Pamundesi kohore per pergatitje te nje oferte (oferte teknike plus dokumentacion
  • Afat i pamjaftueshem sipas kritereve ligjore te percaktuara ne nenin 43 te ligjit 9643 "Per Prokurimin Publik" i ndryshuar

Qarkun Tirane-Lezha-Durres
Kredia Nr
Burimi i Kredise/Financuar nga Burimi i Financimit: Fondi i Rindërtimit ne Buxhetin e Shtetit.
Vlera e Kredise sipas Monedhes
Titulli i Projektit Programi i Rindërtimit
Pershkrim i Projektit Programi i Rindërtimit është Program i Qeverisë Shqiptare, iniciuar pas Tërmetit të datës 26 Nëntor 2019. Ky program parashikon ndërtime të reja dhe rikonstruksione të objekteve dhe infrastrukturës urbane pas vlerësimit të dëmeve për shkak të Tërmetit.
Qeveria Shqiptare Organizoi në bashkëpunim me partnerët në datën 17 shkurt 2020 një Konferencë Donatorësh në Bruksel, ku deklarohet e garantuar një ndihmë prej 1.15 bilion Euro nga dhurime, asistenca, grantet, dhe kreditë e buta. Këto fonde dhe të tjera të garantuara përmes borxhit publik, do të përdoren për Programin e Rindërtimit. Programi i Rindërtimit parashikohet të realizohet përmes Zhvillimit të Zonave të Reja për Zhvillim të Detyruar; Ndërtimit në Infrastrukturë Urbane; Blerjes së Stok Banesa; Grante për Rindërtim dhe Rimëkëmbje sociale.
Një pjesë e mirë e prokurimeve dhe kontraktimeve për Rindërtim Objektesh do të bëhet nga autoritetet prokuruese Fondi Shqiptar për Zhvillim dhe Bashkia Tiranë.

Lexo Dokumentin mbi Post Disaster Needs Assessment PDNA Albania.
Njihuni me rregullime Ligjore Programi i Rindërtimit.
Objekti i Tenderit Shërbimi i projektimit të detajuar për Infrastrukturën Publike në zonat e e reja të shpallura për zhvillim të detyruar”, në zonat: Lac Bashkia Kurbin, Njësia administrative Marikaj Bashkia Vorë, Njësinë Administrative Golem Kavajë dhe Zona 1 dhe 2 Bashkia Lezhë apo edhe zona të tjera sipas nevojës në kuadër të rindërtimit. (Programi i Rindertimit) .

Nr. Reference REF-59544-06-01-2020
Kodi CPV
22114311-5 - Projekte,
Vlera / Fondi Limit 99,881,847
Lloji i Kontrates Publike Shërbime Publike (Marrëveshje Kuadër)
Lloji i Procedures Procedurë e Kufizuar
Statusi i Tenderit Njoftuar Fituesi Minikonkursi
Data e Njoftimit te Tenderit 02-06-2020
Data e Fillimit te Afatit per Dorezim Oferte 02-06-2020
Data e Mbylljes se Afatit per Dorezim Oferte 12-06-2020
Sektori Studim Projektim
Nr. i Operatoreve Konkurues 13
Operatore Konkurues • Faza 1: Përzgjedhja e Operatorëve Ekonomikë :Jane identifikuar operaore te suksesshem si me poshte:
1. Studio Rebus sh.p.k & “ 47 EK 79 & Iliada P.K.S sh.p.k
2. A & E Engineering sh.p.k
3. Ave Consulting sh.p.k & D& C Partners sh.p.k & Eurotest sh.p.k., & ER – NO” sh.p.k & Abkons sh.p.k
4. HUK-Project sh.p.k & ASH Engineering sh.p.k & Infra – Plan sh.p.k
5. Arabel Studio sh.p.k & HMK – Consulting sh.p.k
6. C.E.C Group sh.p.k
7. Gjeokonsult & CO sh.p.k
8. Illyrian Consulting Engineers sh.p.k
9. InfraKonsult sh.p.k
10. Infratech sh.p.k & Vler-Invest sh.p.k & Elvira Kuri,
11. Sphaera sh.p.k & Klodioda sh.p.k
12. Erald-G sh.p.k & Transport Highway Consulting sh.p.k
13. Derbi-E sh.p.k & ZENIT&CO sh.p.k,

Në fazën e II konkurohet me ofertë për kontrata (mini konkurse) dhe në bazë të ofertës të paraqitur për autoritetin zgjidhen Kontraktorët e sukseshëm dhe lidhen Kontratat në Bazë të Marveshjes Kuadër.
Operator Ekonomik Kontraktues
Oferta fituese Leke pa TVSH
Data e shpalljes se fituesit
Data e lidhjes se kontrates
Vlera e Kontrates me TVSH
Kohezgjatja e Kontrates 12 muaj
Ankesa Nuk ka pasur ankesa.
Jane skualifikuar.
Perkatësisht për arsyet e mëposhtme:
1.“ITM” sh.p.k, & “Archispace” sh.p.k, nuk permbush Piken 2.3.1 Për të provuar përvojën e mëparshme “OE duhet të paraqesë dëshmi për shërbimet e mëparshme, të ngjashme, të kryera gjatë tri viteve të fundit. Vlera e kërkuar për shërbimet e mëparshme nuk duhet të jetë me e vogel se 40 % të vlerës së fondit të marrëveshjes kuadër të realizuar gjatë tri viteve të fundit nga data e zhvillimit te tenderit. Per kete OE duhet te paraqese vërtetime të lëshuara nga një ent publik dhe faturat tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara. Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, si dëshmi pranohen, kontratat dhe faturat tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.” te kriterit 2.3 Per Kapacitetin Teknik, pasi nuk ploteson punimet e ngjashme ne natyre dhe ne vlere.

2. “Civili Cons” sh.p.k, & “HE & SK 11” sh.p.k. & “Studio Agovi”, nuk permbush Piken 2.3.1 Për të provuar përvojën e mëparshme “OE duhet të paraqesë dëshmi për shërbimet e mëparshme, të ngjashme, të kryera gjatë tri viteve të fundit. Vlera e kërkuar për shërbimet e mëparshme nuk duhet të jetë me e vogel se 40 % të vlerës së fondit të marrëveshjes kuadër të realizuar gjatë tri viteve të fundit nga data e zhvillimit te tenderit. Per kete OE duhet te paraqese vërtetime të lëshuara nga një ent publik dhe faturat tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara. Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, si dëshmi pranohen, kontratat dhe faturat tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.” te kriterit 2.3 Per Kapacitetin Teknik, pasi nuk ploteson punimet e ngjashme ne natyre dhe ne vlere.

3. “Dea-N Consulting Studio” sh.p.k., & “Imes -D” sh.p.k.,& “Sarp & Lab” sh.p.k., pasi nuk permbush Piken 2.3.1 Për të provuar përvojën e mëparshme “OE duhet të paraqesë dëshmi për shërbimet e mëparshme, të ngjashme, të kryera gjatë tri viteve të fundit. Vlera e kërkuar për shërbimet e mëparshme nuk duhet të jetë me e vogel se 40 % të vlerës së fondit të marrëveshjes kuadër të realizuar gjatë tri viteve të fundit nga data e zhvillimit te tenderit. Per kete OE duhet te paraqese vërtetime të lëshuara nga një ent publik dhe faturat tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara. Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, si dëshmi pranohen, kontratat dhe faturat tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.” te kriterit 2.3 Per Kapacitetin Teknik, pasi nuk ploteson punimet e ngjashme ne natyre dhe ne vlere.

4. “KKG Project” sh.p.k, & “GR Albania” sh.p.k., nuk permbush Piken 2.3.1 Për të provuar përvojën e mëparshme “OE duhet të paraqesë dëshmi për shërbimet e mëparshme, të ngjashme, të kryera gjatë tri viteve të fundit. Vlera e kërkuar për shërbimet e mëparshme nuk duhet të jetë me e vogel se 40 % të vlerës së fondit të marrëveshjes kuadër të realizuar gjatë tri viteve të fundit nga data e zhvillimit te tenderit. Per kete OE duhet te paraqese vërtetime të lëshuara nga një ent publik dhe faturat tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara. Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, si dëshmi pranohen, kontratat dhe faturat tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.” te kriterit 2.3 Per Kapacitetin Teknik, pasi nuk ploteson punimet e ngjashme ne natyre dhe ne vlere.

5. “Taulant” sh.p.k, pasi nuk permbush Piken 2.3.1 Për të provuar përvojën e mëparshme “OE duhet të paraqesë dëshmi për shërbimet e mëparshme, të ngjashme, të kryera gjatë tri viteve të fundit. Vlera e kërkuar për shërbimet e mëparshme nuk duhet të jetë me e vogel se 40 % të vlerës së fondit të marrëveshjes kuadër të realizuar gjatë tri viteve të fundit nga data e zhvillimit te tenderit. Per kete OE duhet te paraqese vërtetime të lëshuara nga një ent publik dhe faturat tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara. Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, si dëshmi pranohen, kontratat dhe faturat tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.” te kriterit 2.3 Per Kapacitetin Teknik, pasi nuk ploteson punimet e ngjashme ne natyre dhe ne vlere.
Arsyeja e Anulimit
Shenime Me Njoftim Zyrtar përkatësisht ne Buletinet e Posaçëm 67 datë 8 Shtator 2020, Nr. 69 datë 11 Shtator 2020 dhe Nr. 87 datë 15 Tetor 2020 Autoriteti Kontraktor ka njoftuar si fituesit për kontratat (Minikonkurset) e Kësaj Marrëveshje Kuadër operatoret si me poshtë:

Minikonkursi 1: “Sherbime te projektimit të detajuar për Infrastrukturën Publike në zonat e reja per zhvillim zona Lac1.2”, Njësia Administrative Laç 1.2, Bashkia Kurbin
Fondi limit i minikonkursit 7,589,555 lekë pa TVSH.
Oferta fituese e Minikonkursit: 6,665,118 lekë pa TVSH
Operatori Fitues i Minikonkursit: HUK-Project” & “ASH Engineering” & “Infra - Plan”
_____________________________________________

Minikonkursi 2: “Sherbime te projektimit të detajuar për Infrastrukturën Publike në zonat e reja per zhvillim zona Lezhe 1 dhe Lezhe 2”, Njësia Administrative Lezhë, Bashkia Lezhë
Fondi Limit i Minikonkursit: 8,088,267 lekë pa TVSH
Oferta fituese e Minikonkursit: 7,070,610 lekë pa TVSH
Operatori Fitues i Minikonkursit: Infratech” sh.p.k , & “Vler-Invest” sh.p.k., , & Elvira Kuri,
_____________________________________________

Minikonkursi 3: Sherbime te projektimit të detajuar për Infrastrukturën Publike në zonat e reja per zhvillim zona Marikaj .
Fondi Limit i Minikonkursit: 3,130,206 lekë pa TVSH.
Oferta fituese e Minikonkursit: 2,694,567 lekë pa TVSH.
Operatori Fitues i Minikonkursit: Ave Consulting” sh.p.k & “D& C Partners” sh.p.k & “Eurotest sh.p.k., & “ER – NO” sh.p.k, & “Abkons” sh.p.k.
_____________________________________________

Minikonkursi 4: Sherbime te projektimit të detajuar për Infrastrukturën Publike në zonat e reja per zhvillim zona Rrëshen, Njësia Administrative Rrëshen, Bashkia Mirditë. .
Fondi Limit i Minikonkursit: 4,186,057 lekë pa TVSH.
Oferta fituese e Minikonkursit: 3,660,768.00 lekë pa TVSH.
Operatori Fitues i Minikonkursit: C.E.C GROUP” sh.p.k .
_____________________________________________

Minikonkursi 5: Sherbime te projektimit të detajuar për Infrastrukturën Publike në zonat e reja per zhvillim zona 4 Durres (Spitalle)”, Njësia Administrative Durres, Bashkia Durres. .
Fondi Limit i Minikonkursit: 11,464,657 lekë pa TVSH.
Oferta fituese e Minikonkursit: 10,099,853 lekë pa TVSH.
Operatori Fitues i Minikonkursit: Gjeokonsult & Co sh.p.k .
_____________________________________________

Minikonkursi 6: Shërbime të projektimit të detajuar për Infrastrukturën Publike në zonat e reja për zhvillim Valias”, Njësia Administrative Valias, Bashkia Kamzë .
Fondi Limit i Minikonkursit: 4,807,430 lekë pa TVSH.
Oferta fituese e Minikonkursit: 4,200,092 lekë pa TVSH.
Operatori Fitues i Minikonkursit: ILLYRIAN CONSULTING ENGINEERS .
_____________________________________________

AIS ka monitoruar procedurat dhe ka njoftuar publikisht mbi konstatimet mbi shkeljet ligjore.

Tender Programi i Rindërtimit, Pjesa e Mbështetur nga Buxheti i Shtetit ( Publikuar ne 18/03/2020) .
Transaksione Thesari
Publikimi ne Buletin Kontrata te lidhura ne baze te Marreveshjes KuaderREF-59544-06-01-2020
Njoftim per Shpallje Tenderi Buletini i Posaçëm Nr. 33 datë 02 Qershor 2020.
Dokumente Standarde Tenderi (DST) Draft Kontrata
Njoftim per Shpallje Fituesi - Buletini i Posaçëm Nr. 67 datë 8 Shtator 2020
- Buletini i Posaçëm Nr. 93 datë 30 Tetor 2020
Njoftim per Lidhje Kontrate
Ligj Nr. 97/2019 Për Miratimin e Aktit Normativ, me Fuqinë e Ligjit, Nr. 9, Datë 16.12.2019, të Këshillit të Ministrave, “Për Përballimin e Pasojave të Fatkeqësisë Natyrore”

Akt Normativ Nr. 9, datë 16.12.2019 Për Përballimin e Pasojave të Fatkeqësisë Natyrore

Ligj Nr. 88/ 2019 Për Buxhetin e Vitit 2020

VENDIMNr. 887, datë 24.12.2019 "Për Përcaktimin e Rregullave dhe të Procedurës Së Përshpejtuar për Hartimin dhe Miratimin e Planit të Detyruar Vendor, si dhe Procedurës së Miratimit të Lejeve të Zhvillimit/Ndërtimit, në Rastet e Fatkeqësisë Natyrore."

VKM Nr.307, Datë 16.04.2020 “Për Përdorimin e Fondit të Rindërtimit për Financimin e Rikonstruksionit dhe të Ndërtimit të Infrastrukturës Publike, në Funksion të Rindërtimit të Banesave Individuale dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese”.

VKM Nr. 44, datë 22.1.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re për Zhvillim në Njësinë Administrative Thumanë, Bashkia Krujë, dhe Caktimin e FonditShqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese

VKM Nr. 45, datë 22.1.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re Për Zhvillim në NjësinëAdministrative Shijak, Bashkia Shijak, Dhe Caktimin e FonditShqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese

VKMNr. 61, datë 29.1.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re Për Zhvillim në NjësinëAdministrative Bubq, Bashkia Krujë, dhe Caktimin e FonditShqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese

VKM Nr. 62, Datë 29.1.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re për Zhvillim në Njësinë Administrative Durrës, Bashkia Durrës, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese

VKMNr. 63, datë 29.1.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re Për Zhvillim në Njësinë Administrative Fushë-Krujë, Bashkia Krujë, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese

VKMNr. 64, Datë 29.1.2020Për Shpalljen e Zonës së Re Për Zhvillim në NjësinëAdministrative Kavajë, Bashkia Kavajë, dhe Caktimin e FonditShqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese

VKMNr. 65, datë 29.1.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re Për Zhvillim në NjësinëAdministrative Laç, Bashkia Kurbin, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese

VKMNr. 66, datë 29.1.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re Për Zhvillim në NjësinëAdministrative Vorë, Bashkia Vorë, dhe Caktimin e FonditShqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese

VKMNr. 129, datë 13.02.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re Për Zhvillim, në NjësinëAdministrative Durrës, Bashkia Durrës, dhe Caktimin e FonditShqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese

VKM Nr. 130, datë 13.02.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re për Zhvillim, në Njësinë Administrative Durrës, Bashkia Durrës, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese

VKM Nr. 131, datë 13.02.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re për Zhvillim, në Njësinë Administrative Golem, Bashkia Kavajë, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese

VKM Nr. 132, datë 13.02.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re Për Zhvillim, në Njësinë Administrative Krujë, Bashkia Krujë, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese

VKM Nr. 133, datë 13.02.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re Për Zhvillim në Njësinë Administrative Lezhë, Bashkia Lezhë, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese

VKMNr. 134, datë 13.02.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re Për Zhvillim në NjësinëAdministrative Lezhë, Bashkia Lezhë, dhe Caktimin e FonditShqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese

VKMNr. 135, datë 13.02.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re Për Zhvillim në NjësinëAdministrative Marikaj, Bashkia Vorë, dhe Caktimin e FonditShqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese

VKM Nr.359, datë 4.5.2020 Për Shpronësimin, për Interes Publik, të Pronarëve të Pasurive të Paluajtshme, Pronë Private,dhe Shkëmbimin e Pronës, në Funksion Të Procesit Të Rindërtimit, Për Shpalljen e Zonës së re Për Zhvillim, në Njësinë Administrative Laç, Bashkia Kurbin

Shtojca 20 - Formulari i Njoftimit të Operatorëve Ekonomikë të Suksesshëm në Marrëveshjen Kuadër

Te drejtat e Perdorimit

Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data