Open Procurement Albania

Ndërhyrje për përmirësimin e shtresave asfaltike, Faza III, 2 Lote Rajonet 3 & 4

District
Loan No
Source of Loan/Financed by:
Loan Amount by Currency
Project Title
Description of the Project
Tender object Ndërhyrje për përmirësimin e shtresave asfaltike, Faza III, 2 Lote Rajonet 3 & 4
Programi buxhetor “Financimi i Projekteve Prioritare të Qeverisë Shqiptare, për periudhën 2023-2026
Ne Buletinin Nr. 19 datë 15 Prill 2024 eshte njoftuar modifikimi i marreveshjes kuader, përfshirë natyrën dhe sasinë ose vlerën e punimeve
Vlera totale e kontratës së nënshkruar/marrëveshjes kuadër: 570,833,320 lekë, pa TVSH
Vlera e ndryshuar (nëse është rasti): 684,999,984 lekë pa TVSH

Reference No. REF-74334-07-05-2023
CPV Code
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 570,833,320
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Announcement Date 06-07-2023
Opening Date for Submission of Bids 24-07-2023
Closing Date for Submission of Bids 24-07-2023
Sector
No. of Bidders 22
Bidders 1. “SHKELQIMI 07” sh.p.k
2. “BAMI HOLDING” sh.p.k
3. “VELLEZERIT HYSA” shpk
4. “G.P.G.COMPANY”
5. “ALB – STAR” sh.p.k
6. “ELMAZAJ KONSTRUKSION” sh.p.k
7. BOE “ALB TIEFBAU” shpk.& “ERAL CONSTRUCTION COMPANY” shpk,
8. “FUSHA” shpk
9. BOE “4 A-M” shpk & “BESTA” shpk
10. BOE “PE - VLA – KU” sh.p.k & “BIBA-X” shpk
11. “COBIAL” shpk
12. “SALILLARI” sh.p.k
13. BOE “BE - IS” sh.p.k & “2 T” sh.p.k & “RRUGA URA ASFALTIM NR. 2 ELBASAN”
14. BOE “B93 II” sh.p.k & “B -93” sh.p.k & “GLAVENICa” shpk
15. “ALBA KONSTRUKSION” sh.p.k
16. BOE “ARIFAJ” & “HAZIRI” shpk
17. “GECI” shpk
18. “GJIKURIA.” shpk,
19. BOE “ALB SHPRESA” shpk & “MELA.” Shpk & “MANE/S” shpk & “SARDO” shpk
20. BOE “COMPANY RIVIERA 2008” sh.p.k & “SELAMI” sh.p.k
21. BOE “CURRI sh.p.k & “S.M.O.UNION” sh.p.k
22. BOE “MF INVEST GROUP” sh.p.k, & “ALKO-IMPEX General Construcion” shpk & “S I R E T A 2F” sh.p.k
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • SHKELQIMI 07 SHPK -
 • The winning bid ALL without vat 315,000,000
  Bidder Announcement date 10-08-2023
  Contract date
  Contract Value including VAT
  Contract Milestones Due Dates 24 muaj nga lidhja e marreveshjes.
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.

  Jane skualifikuar operatoret ekonomike te meposhtem:
  1. BOE ALB SHPRESA shpk; MELA. Shpk; MANE S shpk dhe SARDO shpk, per arsye:
  -Nuk plotesojne kriterin per pune te ngjashme ne vlere sipas perqindjes se marre persiper, pasi kontratat e paraqitura nuk konsiderohen si kontrata të ngjashme pasi nuk përmbushin karakteristikat e kontratës në natyre, kompleksitet dhe metodologji.

  2. BOE COMPANY RIVIERA 2008 shpk dhe SELAMI shpk, per arsye:
  NUIS -Nuk plotesojne kriterin per pune te ngjashme ne vlere sipas perqindjes se marre persiper, pasi kontratat e paraqitura nuk konsiderohen si kontrata të ngjashme pasi nuk përmbushin karakteristikat e kontratës në natyre, kompleksitet dhe metodologji.

  3. BOE S.M.O.UNION shpk dhe CURRI shpk, per arsye:
  -Nuk plotesojne kriterin per pune te ngjashme ne vlere sipas perqindjes se marre persiper, pasi kontratat e paraqitura nuk konsiderohen si kontrata të ngjashme pasi nuk përmbushin karakteristikat e kontratës në natyre, kompleksitet dhe metodologji.

  4. BOE MF INVESTGROUP SHPL; ALKO IMPEX General Construction shpk dhe SIRETA 2F, per arsye:
  -Nuk plotesojne kriterin per pune te ngjashme ne vlere sipas perqindjes se marre persiper, pasi kontratat e paraqitura nuk konsiderohen si kontrata të ngjashme pasi nuk përmbushin karakteristikat e kontratës në natyre, kompleksitet dhe metodologji.
  Cancellation reason
  Notes Përshkrimi i modifikimit të kontratës/Marrëveshjes Kuadër, përfshirë natyrën dhe sasinë ose vlerën e punimeve Për shkak se:
  e. Duke marrë në konsideratë kërkesat e bashkive nëpërmjet thirrjes së hapur nga FSHZH, nevoja për ndërhyrjen dhe përmirësimin e shtresave asfaltike në rajonin 3 dhe 4 është rritur përtej fondit të marrëveshjes
  f. Me shkresë nr. 59/1 Prot. datë 22.01.2024 të FSHZH-së është kërkuar miratimi i detajimit të buxhetit për shpenzimet kapitale sipas programeve.
  g. Me shkresë nr. 23917/153 Prot., datë 12.02.2024 të MF është miratuar detajimi i buxhetit për shpenzimet kapitale sipas programeve.
  h. Për të bërë të mundur ndërhyrjen dhe përmirësimin e shtresave asfaltike në rajonin 3 dhe 4, vlera aktuale e MK së përllogaritur nuk i mbulon punimet shtesë. Modifikimi i vlerës nuk e ndryshonë në thelb natyrën e saj.
  Bazuar në:
  a)Nenin 127 të LPP pika 1/c ku parashikohet; “Kontrata publike apo marrëveshja kuadër mund të modifikohet pa zhvilluar një procedurë të re prokurimi në rastet e mëposhtme: c) kur modifikimi është bërë i nevojshëm për shkak të rrethanave të paparashikueshme nga autoriteti kontraktor dhe që nuk ndryshojnë në thelb natyrën e kontratës publike apo të marrëveshjes kuadër”.
  Buletini Nr. 19 datë 15 Prill 2024 Agjencia e Prokurimit Publik Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Këshilli i Ministrave Tel.+ 355 4 22 77 510 https://www.app.gov.al 110/446
  b)Faktin që vlera monetare e modifikimit, nuk e tejkalon 20% të vlerës së marrëveshjes dhe nuk e ndryshon në thelb natyrën e saj.
  c)Kërkesën dhe relacionin për amendim të Marrëveshjes Kuadër të miratuar nga Drejtoria e Menaxhimit të Programeve, modifikohet vlera totale me vlerën shtesë 114,166,664 lekë pa TVSH.
  Vlera totale e kontratës së nënshkruar/marrëveshjes kuadër: 570,833,320 lekë, pa TVSH
  Vlera e ndryshuar (nëse është rasti): 684,999,984 lekë pa TVSH
  Transaction / Actual Spending Monitor treasury transaction for SHKELQIMI 07 SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for SHKELQIMI 07 SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for SHKELQIMI 07 SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for SHKELQIMI 07 SHPK viti 2019-2020

  Relevant published Bulletin Contracts signed under the Framework AgreementREF-74334-07-05-2023
  Tender Announcement
  Tender Standard Documents (TSD) Draft Contract
  Technical Report
  Bill of Quantities
  Announcement of Winner
  Announcement of Contract Signing
  Procesverbal"Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim"
  Formular i Njoftimit te Modifikimit te Kontrates

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data