Open Procurement Albania

Ndërhyrje për përmirësimin e shtresave asfaltike, Faza III, 2 Lote Rajonet 3 & 4

Qarkun
Kredia Nr
Burimi i Kredise/Financuar nga
Vlera e Kredise sipas Monedhes
Titulli i Projektit
Pershkrim i Projektit
Objekti i Tenderit Ndërhyrje për përmirësimin e shtresave asfaltike, Faza III, 2 Lote Rajonet 3 & 4
Programi buxhetor “Financimi i Projekteve Prioritare të Qeverisë Shqiptare, për periudhën 2023-2026
Ne Buletinin Nr. 19 datë 15 Prill 2024 eshte njoftuar modifikimi i marreveshjes kuader, përfshirë natyrën dhe sasinë ose vlerën e punimeve
Vlera totale e kontratës së nënshkruar/marrëveshjes kuadër: 570,833,320 lekë, pa TVSH
Vlera e ndryshuar (nëse është rasti): 684,999,984 lekë pa TVSH

Nr. Reference REF-74334-07-05-2023
Kodi CPV
Vlera / Fondi Limit 570,833,320
Lloji i Kontrates Publike Punë Publike (Marrëveshje Kuadër)
Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
Statusi i Tenderit Njoftuar Fituesi
Data e Njoftimit te Tenderit 06-07-2023
Data e Fillimit te Afatit per Dorezim Oferte 24-07-2023
Data e Mbylljes se Afatit per Dorezim Oferte 24-07-2023
Sektori
Nr. i Operatoreve Konkurues 22
Operatore Konkurues 1. “SHKELQIMI 07” sh.p.k
2. “BAMI HOLDING” sh.p.k
3. “VELLEZERIT HYSA” shpk
4. “G.P.G.COMPANY”
5. “ALB – STAR” sh.p.k
6. “ELMAZAJ KONSTRUKSION” sh.p.k
7. BOE “ALB TIEFBAU” shpk.& “ERAL CONSTRUCTION COMPANY” shpk,
8. “FUSHA” shpk
9. BOE “4 A-M” shpk & “BESTA” shpk
10. BOE “PE - VLA – KU” sh.p.k & “BIBA-X” shpk
11. “COBIAL” shpk
12. “SALILLARI” sh.p.k
13. BOE “BE - IS” sh.p.k & “2 T” sh.p.k & “RRUGA URA ASFALTIM NR. 2 ELBASAN”
14. BOE “B93 II” sh.p.k & “B -93” sh.p.k & “GLAVENICa” shpk
15. “ALBA KONSTRUKSION” sh.p.k
16. BOE “ARIFAJ” & “HAZIRI” shpk
17. “GECI” shpk
18. “GJIKURIA.” shpk,
19. BOE “ALB SHPRESA” shpk & “MELA.” Shpk & “MANE/S” shpk & “SARDO” shpk
20. BOE “COMPANY RIVIERA 2008” sh.p.k & “SELAMI” sh.p.k
21. BOE “CURRI sh.p.k & “S.M.O.UNION” sh.p.k
22. BOE “MF INVEST GROUP” sh.p.k, & “ALKO-IMPEX General Construcion” shpk & “S I R E T A 2F” sh.p.k
Operator Ekonomik Kontraktues
 • SHKELQIMI 07 SHPK -
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 315,000,000
  Data e shpalljes se fituesit 10-08-2023
  Data e lidhjes se kontrates
  Vlera e Kontrates me TVSH
  Kohezgjatja e Kontrates 24 muaj nga lidhja e marreveshjes.
  Ankesa Nuk ka pasur ankesa.

  Jane skualifikuar operatoret ekonomike te meposhtem:
  1. BOE ALB SHPRESA shpk; MELA. Shpk; MANE S shpk dhe SARDO shpk, per arsye:
  -Nuk plotesojne kriterin per pune te ngjashme ne vlere sipas perqindjes se marre persiper, pasi kontratat e paraqitura nuk konsiderohen si kontrata të ngjashme pasi nuk përmbushin karakteristikat e kontratës në natyre, kompleksitet dhe metodologji.

  2. BOE COMPANY RIVIERA 2008 shpk dhe SELAMI shpk, per arsye:
  NUIS -Nuk plotesojne kriterin per pune te ngjashme ne vlere sipas perqindjes se marre persiper, pasi kontratat e paraqitura nuk konsiderohen si kontrata të ngjashme pasi nuk përmbushin karakteristikat e kontratës në natyre, kompleksitet dhe metodologji.

  3. BOE S.M.O.UNION shpk dhe CURRI shpk, per arsye:
  -Nuk plotesojne kriterin per pune te ngjashme ne vlere sipas perqindjes se marre persiper, pasi kontratat e paraqitura nuk konsiderohen si kontrata të ngjashme pasi nuk përmbushin karakteristikat e kontratës në natyre, kompleksitet dhe metodologji.

  4. BOE MF INVESTGROUP SHPL; ALKO IMPEX General Construction shpk dhe SIRETA 2F, per arsye:
  -Nuk plotesojne kriterin per pune te ngjashme ne vlere sipas perqindjes se marre persiper, pasi kontratat e paraqitura nuk konsiderohen si kontrata të ngjashme pasi nuk përmbushin karakteristikat e kontratës në natyre, kompleksitet dhe metodologji.
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime Përshkrimi i modifikimit të kontratës/Marrëveshjes Kuadër, përfshirë natyrën dhe sasinë ose vlerën e punimeve Për shkak se:
  e. Duke marrë në konsideratë kërkesat e bashkive nëpërmjet thirrjes së hapur nga FSHZH, nevoja për ndërhyrjen dhe përmirësimin e shtresave asfaltike në rajonin 3 dhe 4 është rritur përtej fondit të marrëveshjes
  f. Me shkresë nr. 59/1 Prot. datë 22.01.2024 të FSHZH-së është kërkuar miratimi i detajimit të buxhetit për shpenzimet kapitale sipas programeve.
  g. Me shkresë nr. 23917/153 Prot., datë 12.02.2024 të MF është miratuar detajimi i buxhetit për shpenzimet kapitale sipas programeve.
  h. Për të bërë të mundur ndërhyrjen dhe përmirësimin e shtresave asfaltike në rajonin 3 dhe 4, vlera aktuale e MK së përllogaritur nuk i mbulon punimet shtesë. Modifikimi i vlerës nuk e ndryshonë në thelb natyrën e saj.
  Bazuar në:
  a)Nenin 127 të LPP pika 1/c ku parashikohet; “Kontrata publike apo marrëveshja kuadër mund të modifikohet pa zhvilluar një procedurë të re prokurimi në rastet e mëposhtme: c) kur modifikimi është bërë i nevojshëm për shkak të rrethanave të paparashikueshme nga autoriteti kontraktor dhe që nuk ndryshojnë në thelb natyrën e kontratës publike apo të marrëveshjes kuadër”.
  Buletini Nr. 19 datë 15 Prill 2024 Agjencia e Prokurimit Publik Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Këshilli i Ministrave Tel.+ 355 4 22 77 510 https://www.app.gov.al 110/446
  b)Faktin që vlera monetare e modifikimit, nuk e tejkalon 20% të vlerës së marrëveshjes dhe nuk e ndryshon në thelb natyrën e saj.
  c)Kërkesën dhe relacionin për amendim të Marrëveshjes Kuadër të miratuar nga Drejtoria e Menaxhimit të Programeve, modifikohet vlera totale me vlerën shtesë 114,166,664 lekë pa TVSH.
  Vlera totale e kontratës së nënshkruar/marrëveshjes kuadër: 570,833,320 lekë, pa TVSH
  Vlera e ndryshuar (nëse është rasti): 684,999,984 lekë pa TVSH
  Transaksione Thesari Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per SHKELQIMI 07 SHPK viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per SHKELQIMI 07 SHPK viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per SHKELQIMI 07 SHPK viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per SHKELQIMI 07 SHPK viti 2019-2020

  Publikimi ne Buletin Kontrata te lidhura ne baze te Marreveshjes KuaderREF-74334-07-05-2023
  Njoftim per Shpallje Tenderi
  Dokumente Standarde Tenderi (DST) Draft Kontrata
  Raport Teknik
  Preventiv
  Njoftim per Shpallje Fituesi
  Njoftim per Lidhje Kontrate
  Procesverbal"Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim"
  Formular i Njoftimit te Modifikimit te Kontrates

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data