Open Procurement Albania

Rikonstruksion i Ures së Kaludhit.

Procuring Authority / Buyer Albanian Road Authority
Procuring Authority / Buyer Autoriteti Rrugor Shqiptar
Tender object Rikonstruksion i Ures së Kaludhit.
Reference No. REF-40486-10-22-2019
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 18 371 326,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 23-10-2019
Last date of Submitted Documents 25-11-2019
Tender Held Date 25-11-2019
No. of Bidders 15
Bidders SHKELQIMI 07
2T
SIRETA 2F & EURO-ALB
SMO UNION & BLERIMI
ERAL CONSTRUCTION COMPANY & STERKAJ
LEON KONSTRUKSION
Company RIVIERA 2008
KEVIN KONSTRUKSION
VELLEZRIT HYSA
KACDEDJA
INERTI
NIKA & RIVIERA
BESA3-2006 & Ndregjoni
B-93
AGI KONS
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • SHKELQIMI 07 SHPK
 • The winning bid ALL without vat 11 500 007,00
  Bidder Announcement date 24-12-2019
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 12 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Jane skualifikuar ofertuesit e meposhtem:

  1.Bashkimi i Operatoreve ekonomik " BESA3-2006 & Ndregjoni” nuk kualifikohet pasi nuk ploteson kriteret e kerkuar ne DST. Nuk kane paraqitur dokumentacionin si me poshte:
  • BOE “BESA 3-2006” SHPK & “NDREGJONI” SHPK nuk kane paraqitur deklaraten me shkrim nga administratori i subjektit per te deshmuar se kane paguar te gjitha detyrimet e taksave dhe tarifave vendore, gje qe bie ndesh me piken 2.2.3 te Kritereve te Veçanta te Kualifikimit (Kapaciteti ekonomik dhe financiar).
  • Operatori ekonomik “BESA 3-2006” SHPK nuk ka paraqitur asnje dokument per te provuar se ka realizuar pune te ngjashme, gje qe bie ndesh me piken 2.3 te Kritereve te Vecanta te Kualifikimit (Kapaciteti teknik).
  • Operatori ekonomik “NDREGJONI” SHPK nuk ploteson piken 2.3.5 te Kritereve te Vecanta te Kualifikimit (Kapaciteti teknik), pasi Ing Fitim Doda i deklaruar nga Administratori i shoqerise si Drejtues Teknik eshte Ing Hidroteknik dhe jo Ing Ndertimi sic eshte kerkuar ne DST.
  • Operatori ekonomik “BESA 3-2006” SHPK nuk ploteson piken 2.3.5 te te Kritereve te Vecanta te Kualifikimit (Kapaciteti teknik), pasi Ing Iza Muja deklaruar nga Administratori i shoqerise si Drejtuese Teknike nuk eshte e pasqyruar si e tille ne Liçencen e shoqerise.
  • Operatori ekonomik “BESA 3-2006” SHPK nuk ploteson piken 2.3.8 te Kritereve te Vecanta te Kualifikimit (Kapaciteti teknik), pasi nuk ka paraqitur asnje dokument qe te provoje se ka te punesuar 1 Mjek ne kompanine e tij, gje e cila bie ndesh me VKM-në nr.692 datë 13.12.2001, e ndryshuar, i cili eshte i detyrueshëm për ndërmarrje ku të punësuar janë jo më pak se 15 punonjës. E ka mjekun, kontrolloje mire.
  • Operatori ekonomik “BESA 3-2006” SHPK ka deklaruar vleren e kontributeve te Ing se Ndertimit Iza Muja ne vleren 23.000 leke, gje e cila bie ne kundershtim me legjislacionin ne fuqi.

  2.Operatori ekonomik "AGI KONS sh.p.k." nuk kualifikofet, pasi nuk ka paraqitur dokumentacionin ne perputhje me kriteret e dhena ne dokumentat e tenderit, si
  • tek kriteret e vecanta te kualifikimit nuk ploteson piken 2.3.2 mbasi nuk ka paraqitur formularin E-SIG ( liste pagesat) per periudhen tetor 2018-dhjetor2018
  • Tek kriteret e vecanta te kualifikimit nuk ploteson piken 2.3.5 Ne deklaraten e administratorit te kompanise deklarohet si drejtuesi teknik i objektit z. Arben Luzi meprofesion eshte inxhinier mekanik kurse ne kriteret e DST per kete objekt drejtuesi teknik duhet te jete inxhinier ndertimi .
  • Tek kriteret e vecanta te kualifikimit nuk ploteson piken 2.3.10 ne kriteret e DST kerkohet mjeti rul hekur –hekur me kapacitet 5-12 ton ndersa operatori ka paraqitur mjetin rul gome-cilinder .

  3. Operatori ekonomik " B-93." Nuk kualifikohet pasi nuk ka paraqitur dokumentacionin ne perputhje me kriteret e dhena ne dokumnetet e tenderit, si:
  • tek kriteret e vecanta te kualifikimit nuk ploteson piken 2.3.2 , pasi nuk ka paraqitur formularet E-SIG (liste pagesat) per periudhen Tetor2018-Dhjetor2018
  tek kriteret e vecanta te kualifikimit nuk ploteson piken 2.3.7, pasi punonjesi Nexhat Kamberaj nuk eshte I siguruar mbasi ne formularin E-SIG nuk ekziston emri i tij ,kjo verteton qe ky punonjes nuk eshte pjese e perhershme e stafit sipas kriterit te kerkuar ne keto DST

  4.Operatori ekonomik "KACDEDJA." Nuk kualifikohet pasi nuk ka paraqitur dokumentacionin ne perputhje me kriteret e dhena ne dokumnetet e tenderit, si
  Oferta e paraqitur nga operatori ekonomik:”KACDEDJA” ne formularin e ofertes eshte 15 612 816.56 lek(patvsh) mbasi u verifikuan veprimet e ketij preventivi vlera e ofertes rezulton te jete 15 987 602 lek(patvsh), Ku gabimi atithmerik ne preventivin e ofertes me objekt :”Rikonstruksion i ures se Kaludhit “eshte 2.34% .
  Bazuar ne V.K.M 914,DT 29.12.2014 :” Rregullat e prokurimit publik “,neni 66,pika 4 ku shprehet :”ofertat e kualifikuara verifikohen nese kane apo jo gabime aritmetike. Nese ofertat rezultojne me gabime aritmetike korrigjohen …Ofertat me gabime aritmetike refuzohen kur shumat absolute te te gjitha korigjimeve jane me te larta ose me te ulta se( ±)2% e vleres se ofertes ekonomike te ofruar .

  5. Bashkimi i Operatoreve ekonomik "NIKA & RIVIERA” nuk kualifikohet pasi nuk ka paraqitur dokumentacionin ne perputhje me kriteret e dhena ne dokumnetet e tenderit, si,
  • tek kriteret e vecanta te kualifikimit nuk ploteson piken 2.3.9, pasi te DY operatoret nuk kane paraqitur certifikaten PASS 99-2012(sistemi I intergruar I menaxhimit)

  6. Operatori ekonomik "KEVIN CONSTRUKSION." Nuk kualifikohet pasi nuk ka paraqitur dokumentacionin ne perputhje me kriteret e dhena ne dokumentat e tenderit, si
  • tek kriteret e vecanta te kualifikimit nuk ploteson piken 2.3.3 mbasi nuk ka paraqitur licensen e shoqerise
  • tek kriteret e vecanta te kualifikimit nuk ploteson piken 2.3.2 , mbasi nuk ka paraqitur formularin E-SIG ( liste pagesa)per muajin tetor 2019
  • tek kriteret e vecanta te kualifikimit nuk ploteson piken 2.3.6, mbasi nuk ka paraqitur ne perberje te stafit ndihmes nje inxhinier gjeodet.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for SHKELQIMI 07 SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for SHKELQIMI 07 SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for SHKELQIMI 07 SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for SHKELQIMI 07 SHPK viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement Nr.43 - Dt.28-10-2019
  Standard Tender Documents
  Technical Specification
  Technical Report
  Preventiv
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract
  Cancellation of Procurement
  Sqarime per DST.

  Grafiku i punes .
  Project

  SUPPORTERS
  logo_amb_suedeze.png

  The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data