Open Procurement Albania

Punime ndërtimi për eleminimin e Pikave të Zeza në rrugë (Bashkëfinancim IPA 2013, Siguria Rrugore).

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer Albanian Road Authority
Procuring Authority / Buyer Autoriteti Rrugor Shqiptar
Tender object Punime ndërtimi për eleminimin e Pikave të Zeza në rrugë (Bashkëfinancim IPA 2013, Siguria Rrugore).
Reference No. REF-35460-09-10-2019
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 39 045 777,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 11-09-2019
Last date of Submitted Documents 14-10-2019
Tender Held Date 14-10-2019
No. of Bidders 4
Bidders BIBA-X Sh.p.k & LALA Sh.p.k
R.S & M Sh.p.k & SI.SI-AL Sh.p.k & NDREGJONI Sh.p.k
EVEREST sh.p.k & V.A.S Konstruksion Sh.p.k
I.D.K Konstruksion Sh.p.k
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • IDK – Konstruksion
 • The winning bid ALL without vat 38,915,179.17
  Bidder Announcement date 11-02-2020
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 6 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Ka pasur ankesa.
  Më datë 5.11.2019 është paraqitur ankesë pranë Autoritetit Kontraktor nga operatori ekonomik “I.D.K Konstruksion” SHPK. Më datë 11.11.2019 Autoriteti Kontraktor ka vendosur rrezimin e ankeses se paraqitur nga ky operator ekonomik dhe më datë 20.11.2019 “I.D.K-Konstruksion” SH.P.K i eshte drejtuar Komisionit të Prokurimit Publik.
  Komisioni i Prokurimit Publik me Vendimin 802/2019 prot, date 24.12.2019 vendosi te pranoje ankesën e sipercituar, si dhe të anulojë vendimin e KVO-së, duke s`kualifikuar bashkimin e operatorëve ekonomikë “R.S & M” sh.p.k. & “SI-SI AL” sh.p.k. & “Ndregjoni” sh.p.k .KPP me vendimin nr.802/3/2019, date 30.12.2019 ka hequr pezullimi i procedures.
  Jane skualifikuar ofertuesit e meposhtem:

  1. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike "BIBA-X" Sh.p.k & "LALA" nuk kualifikohet, pasi rezulton se nuk ka paraqitur dokumentet ne perputhje me kriteret e dhena ne dokumentet e tenderit si me poshte:
  - Operatori ekonomik "LALA" SHPK nuk ka paraqitur dokumentacionin si me poshte vijon:
  • Agim Dida ne profesionin mekanik prane shoqerise "LALA " SHPK nuk eshte i deklaruar ne Listepagesat e Kontributeve te Sigurimeve Shoqerore per periudhen Janar, Mars 2019 dhe nuk ka arritur të paraqesë dëshmi kualifikimi profesional/diplomë të lëshuara nga qendra e formimit profesional, shkolla profesionale të njohura, apo të akredituara nga shteti, etj që të vërtetojë kualifikimin profesional të mësipërm, duke mos plotesuar piken 2.3.3 dhe 2.3.6 te Kritereve të Veçanta të Kualifikimit.
  • Dashamir Gjika saldator prane shoqerise "LALA" SHPK nuk eshte i deklaruar ne Listepagesat e Kontributeve te Sigurimeve Shoqerore per periudhen Janar, Shkurt, Mars 2019 dhe dhe nuk ka arritur të paraqesë dëshmi kualifikimi profesional/diplomë të lëshuara nga qendra e formimit profesional, shkolla profesionale te njohura, apo te akredituara nga shteti, etj qe te vertetoje kualifikimin profesional te mesiperm, duke mos plotesuar piken 2.3.3 dhe 2.3.6 te Kritereve te Veçanta te Kualifikimit.
  • Operatori ekonomik "Lala” Shpk ka deklaruar vleren e kontributeve te mjekut Gani Sakajani per 10 dite pune ne vleren 13.000 leke, gje e cila bie ne kundershtim me legjislacionin ne fuqi.

  - Operatori ekonomik "BIBA-X” SHPK nuk ka paraqitur dokumentacionin si me poshte vijon:
  Drejtuesi Teknik i ”BIBA-X” Shpk, Ing. Hyqmet MUKA, eshte i tre punesuar. Ai eshte i punesuar prane shoqerise "BIBA-X” Shpk, prane shoqerise "KAZIU. B" Shpk, Nipt K83310801B dhe gjithashtu, eshte i punesuar prane Bashkise Kavaje, veprim, i cili eshte ne kundershtim me legjislacionin ne fuqi .
  Operatori ekonomik "BIBA-X” SHPK nuk ka paraqitur dokumentacion te sakte siç eshte kerkuar ne DST, por ka paraqitur vetem Deshmi Kualifikimi te Sigurimit Teknik per specialistet si me poshte, düke mos plotesuar piken 2.3.6 te Kritereve te Veçanta te Kualifikimit.
  • "BIBA-X” SHPK & "LALA” SHPK nuk kane paraqitur dokumentacionin perkates ne lidhje me makinerite/mjetet e kerkuara ne DST pika 2.3.11.

  2. Bashkimi i Operatoreve Ekonomik "EVEREST” sh.p.k & ”V.A.S Konstruksion” sh.p.k nuk kualifikohet, pasi rezulton se nuk kane paraqitur dokumentet ne perputhje me kriteret e dhena ne dokumentet e tenderit si me poshte:
  • Oferta ekonomike e paraqitur nga bashkimi i operatoreve "EVEREST” sh.p.k & "V.A.S Konstruksion” sh.p.k. rezulton me gabime aritmetike pikerisht.
  • Shoqeria “V.A.S Konstruksion” sh.p.k: nuk permbush kriterin sipas piken 2.3.3 Stafi inxhinierik (drejtues teknik) te perfshire ne licencen e shoqerise....lng. Ismet Elezi i deklaruar si drejtues teknik per kete objekt eshte Ing. Hidroteknik dhe jo Ndertimi apo Mekanik.
  -Nuk permbush kriteret sipas pikes 2.3.11 Deshmi per mjetet dhe pajisjet pasi * Fatura Nr. 24 date 30.08.2016 e paraqitur per mjetin Gjenerator nuk eshte e shoqeruar me foto te mjetit.
  -Deklarata mbi disponueshmerine e mjeteve nuk eshte e rregullt pasi data e kontratave te qerase e deklaruar ne shtojce eshte i ndryshem nga data e kontratave te paraqitur ne SPE.

  - Shoqeria " EVEREST” nuk permbush kriteret sipas pikes 2.3.11 pasi :
  -Per mjetin Autovinc AA806PY nuk ka paraqitur certifikate transport malli -Nuk ka foto per mjetin kompresor, vetem dogane.
  -Per mjetin Kamion me targa TR9708P nuk ka paraqitur certifikate transport malli.
  -Per mjetin me targa AA 595 PF nuk ka paraqitur certifikate transport malli.
  -Nuk ka paraqitur dokumente provuese pronesie nga qeradhenesi per mjetet me qera makineri vijezimi dhe batipal.
  -Mungon 1 batipal dhe 1 makineri vijezimi. Nuk ka te dhena per te provuar kapacitetin e mjeteve dhe Ilojin e tyre.
  -Nuk ka paraqitur foto per makineri vijezimi dhe batipal.
  -Mungon karrotreci.

  3. "R.S & M” & "SI.SI-AL” & "NDREGJON1.
  Ne baze te Vendimit te KPP-se 802/2019 prot, date 24.12.2019 operatori ekonomik "R.S & M” & "SI.SI-AL” & "NDREGJON1”shpk, rezulton se nuk ka paraqitur dokumentet ne perputhje me kriteret e dhena ne dokumentet e tenderit.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement Nr.37 - Dt.16-09-2019
  Standard Tender Documents
  Technical Specification
  Technical Report
  Preventiv
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract
  Cancellation of Procurement
  Appeals and Decisions of the PPA
  Terms of Reference

  SUPPORTERS
  logo_amb_suedeze.png

  The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data