Open Procurement Albania

“Supervizion Punimesh Ndërtim i rrugës se Fushë Bardhës, lidhja me rrugën Kardhiq - Delvinë”

Procuring Authority / Buyer Albanian Road Authority
Procuring Authority / Buyer Autoriteti Rrugor Shqiptar
Tender object “Supervizion Punimesh Ndërtim i rrugës se Fushë Bardhës, lidhja me rrugën Kardhiq - Delvinë”
Reference No. REF-18090-01-31-2022
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 1 412 446,00
Type of Contract
Procurement Method Consultancy Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 01-02-2022
Last date of Submitted Documents 11-02-2022
Tender Held Date 11-02-2022
No. of Bidders 3
Bidders 1. "TAULANT" SHPK
2. G B Civil Engineering
3. NOVATECH STUDIO
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • TAULANT SHPK
 • The winning bid ALL without vat 1 350 000,00
  Bidder Announcement date 12-04-2022
  Award and Contract Amount ALL with VAT 1 620 000
  Contract date 29-04-2022
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 7 muaj e 10 ditë
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Në fazat e tjera të procedurës kanë qenë pjesëmarrës këta ofertues:
  1. "TAULANT" SHPK - 259.20 pike
  2. NOVATECH STUDIO – 0 pike
  3. G B Civil Engineering - 0 pike


  • Jane skualifikuar operatoret ekonomike te meposhtem:
  -”NOVATECH STUDIO” per arsye:
  Kriterin 2.3.3 Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e shërbimeve objekt kontrate, duhet të disponojë personelin kryesor, si më poshtë:
  Drejtuesin e projektit që duhet të jetë inxhinier ndërtimi me eksperiencë pune në mbikëqyrje i cili mban përgjegjësi për zbatimin e projektit sipas kushteve teknike të zbatimit, miratimin e volumeve të punimeve, certitikatën e pagesës, mbajtjen, kontrollin dhe miratimin e gjithë dokumentacionit,miratimin e ndryshimeve të volumeve, korespondencën me ARrSh.
  Mbikëqyrësin e materialeve / vepra arti kërkohet të jetë inxhinier ndërtimi me eksperiencë pune në këtë fushë i cili miraton materialet dhe cilësine e tyre dhe ndjek e miraton cilësinë e punimeve.
  OE ka paraqitur për këto 2 pozicione vetëm inxh Mimoza Tomca duke mos plotësuar këtë kriter ku kërkohen 2 inxhinier për këto pozicione.

  -”GB Civil Engineering” per arsye:
  Shtojca 12 nuk ka deklaruar • Pajisje GPS Rover 1 cope në pronësi ose me qera- është tek kontrata e qirasë.
  Kriterin 2.2.1.Për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim për xhiron vjetore për vitet financiare: 2018,2019,2020, ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se 40 % e vleres se parashikuar te kontrates (vlera e fondit limit)
  OE nuk ka paraqitur vërtetim xhiro 2018
  Kriterin 2.3.3 Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e shërbimeve objekt kontrate, duhet të disponojë personelin kryesor, si më poshtë:
  Drejtuesin e projektit që duhet të jetë inxhinier ndërtimi me eksperiencë pune në mbikëqyrje i cili mban përgjegjësi për zbatimin e projektit sipas kushteve teknike të zbatimit, miratimin e volumeve të punimeve, certitikatën e pagesës, mbajtjen, kontrollin dhe miratimin e gjithë dokumentacionit, miratimin e ndryshimeve të volumeve, korespondencën me ARrSh.
  Mbikëqyrësin e materialeve / vepra arti kërkohet të jetë inxhinier ndërtimi me eksperiencë pune në këtë fushe i cili miraton materialet dhe cilesinë e tyre dhe ndjek e miraton cilësinë e punimeve. OE ka paraqitur për këto 2 pozicione vetëm inxh Artan Semini duke mos plotësuar këtë kriter ku kërkohen 2 inxhinier për këto pozicione.
  Me shkresë Nr 1883/1prot., dt 22.02.2022, Drejtoria Juridike dhe e Përputhmerise së Standarteve ka njoftuar KVO se OE ”GB Civil Engineering” është shpallur fitues në procedurën e prokurimit me objekt: ”Supervizion punimesh përfundimi i punimeve në segmentet rrugore Ura e Kranese- Qafe Botë, Ura e Kranesë –Ura e Gajdarit dhe përmirësimi i segmentit rrugor Shijan- Ura e Gajdarit”
  Sipas verifikimit stafi i paraqitur për këtë procedurë është i angazhuar në Kontratën Fituese
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for TAULANT SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for TAULANT SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for TAULANT SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for TAULANT SHPK viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract Buletini Nr. 59 datë 9 Maj 2022
  Cancellation of Procurement

  SUPPORTERS
  logo_amb_suedeze.png

  The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data