Open Procurement Albania

Mirëmbajtja e rrugës Kardhiq-Delvinë, Loti-7 (Tuneli)

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer Albanian Road Authority
Procuring Authority / Buyer Autoriteti Rrugor Shqiptar
Tender object Mirëmbajtja e rrugës Kardhiq-Delvinë, Loti-7 (Tuneli)
Reference No. REF-69560-05-17-2023
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 86 870 520,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure above the high monetary limit
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 19-05-2023
Last date of Submitted Documents 21-06-2023
Tender Held Date 21-06-2023
No. of Bidders 4
Bidders 1. “ALKO IMPEX CONSTRUCTION” SHPK
2. “HTM” SHPK
3. “ILIRIADA” SHPK
4. “SALILLARI” SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • SALILLARI SHPK
 • The winning bid ALL without vat 80 709 000,00
  Bidder Announcement date 21-07-2023
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 48 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Jane skualifikuar operatoret ekonomike te meposhtem:
  1. HTM SHPK, per arsye:
  -Nuk ploteson piken 2.3.1 te DST, pasi nuk ka paraqitur deshmi per realizimin me sukses te nje ose disa kontratave per sherbimet e meparshme, te ngjashme, te kryera gjate tre viteve te fundit nga data e shpalljes se njoftimit te kontrates, ne nje vlere jo me te vogel se 40 perqind te vleres se fondit limit te kesaj kontrate.

  2. ILIRIADA SHPK, per arsye:
  -Nuk ploteson piken 2.3.1 te DST, pasi nuk ka paraqitur deshmi per realizimin me sukses te nje ose disa kontratave per sherbimet e meparshme, te ngjashme, te kryera gjate tre viteve te fundit nga data e shpalljes se njoftimit te kontrates, ne nje vlere jo me te vogel se 40 perqind te vleres se fondit limit te kesaj kontrate.
  Cancellation reason
  Additions Më datë 31.07.2023 pranë Komisionit të Prokurimit Publik, është administruar ankesa e operatorit ekonomik “Alko Impex Construction” SHPK dhe objekti i ankesës lidhet me vendimmarrjen e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave mbi kundërshtimin e kualifikimit të operatorit ekonomik “Salillari” SHPK

  Më datë 13.09.2023, Komisioni i Prokurimit Publik pasi shqyrtoi kërkesën e ankimuesit dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi vendosi:
  1. Të përfundojë procedimin administrativ për ankesën e operatorit ekonomik “Alko Impex Construction” SHPK
  2. Ngarkohet zyra e financës të kryejë veprimet përkatëse për derdhjen në Buxhetin e Shtetit të tarifës financiare të paguar nga operatori ekonomik “Alko Impex Construction” SHPK.
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for SALILLARI SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for SALILLARI SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for SALILLARI SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for SALILLARI SHPK viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Autoriteti Rrugor Shqiptar REF-69560-05-17-2023
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract
  Cancellation of Procurement
  Terms of Reference
  Procesverbal "Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim "
  Perllogaritja e Fondit Limit
  Formular Ankimimi Alko Impex Construction SHPK
  Formular Vendimi Nr. 901/2023

  SUPPORTERS

  Here you can have your ADVERTISEMENT

  Contact at [email protected]

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data