Open Procurement Albania

Supervizion Mirëmbajtja e rrugës Kardhiq-Delvinë, Loti-7 (Tuneli)

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer Albanian Road Authority
Procuring Authority / Buyer Autoriteti Rrugor Shqiptar
Tender object Supervizion Mirëmbajtja e rrugës Kardhiq-Delvinë, Loti-7 (Tuneli)
Reference No. REF-69722-05-18-2023
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 9 025 218,00
Type of Contract
Procurement Method Consultancy Procedure
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 19-05-2023
Last date of Submitted Documents 05-06-2023
Tender Held Date 05-06-2023
No. of Bidders 2
Bidders Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës:
1. “A & E ENGINEERING” sh.p.k
2. C.E.C GROUP SHPK
3. “SPHAERA” SHPK
4. “NOVATECH STUDIO” SHPK

Kane qenë pjesëmarrës në fazat e tjera të procedurës ofertuesit me vlerën përkatëse të ofruar:
1. “A & E ENGINEERING” sh.p.k, me vlere 8,775,052 Lekë pa TVSH.
2. “C.E.C GROUP” SHPK, me vlere 9,011,750 Lekë pa TVSH.
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • C.E.C GROUP SHPK
 • The winning bid ALL without vat 9 011 750,00
  Bidder Announcement date 20-07-2023
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 48 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka operatore ekonomike te skualifikuar.
  Cancellation reason
  Additions Më datë 24.07.2023, pranë Komisionit të Prokurimit Publik, është administruar ankesa e operatorit ekonomik “A & E Engineering” SHPK dhe objekti i ankesës lidhet me vendimmarrjen e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave mbi vlerësimin me pikë të propozimeve teknike të paraqitura nga operatori ekonomik “A & E Engineering” SHPK.

  Më datë 19.09.2023 Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me shkrim të ankimuesit, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e ankimuesit, dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi vendosi:
  1. Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “A&E Engineering”
  2. Autoriteti kontraktor lejohet të vijojë me hapat e mëtejshëm të procedurës së prokurimit.
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for C.E.C GROUP SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for C.E.C GROUP SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for C.E.C GROUP SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for C.E.C GROUP SHPK viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Autoriteti Rrugor Shqiptar REF-69722-05-18-2023
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract
  Cancellation of Procurement
  Terms of Reference
  Procesverbal "Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim "
  Llogaritja e Fondit Limit
  Formular Ankimimi “A & E Engineering” SHPK
  Formular Vendimi i KPP 923/2023

  SUPPORTERS

  Here you can have your ADVERTISEMENT

  Contact at [email protected]

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data