Open Procurement Albania

Mirembajtje Rutine me Performance rruga Tepelene – Dorrez – Qafe Dushk + rruga Sevaster – Kalivac 66.4 km

Procuring Authority / Buyer Gjirokastra South Region Directorate
Procuring Authority / Buyer Drejtoria e Rajonit Jugor Gjirokaster
Tender object Mirembajtje Rutine me Performance rruga Tepelene – Dorrez – Qafe Dushk + rruga Sevaster – Kalivac 66.4 km
Reference No. REF-74000-06-07-2018
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 23 371 822,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date
Last date of Submitted Documents 06-07-2018
Tender Held Date 06-07-2018
No. of Bidders 9
Bidders Eral Construksion shpk & Alb Shpresa
Shkelqimi 07
Sark
Shendelli
Balili Konstruksion shpk & Kupa
Be – is
B-93 II
Beqiri Adem Pojani
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • Eral Construksion shpk - Alb Shpresa
 • The winning bid ALL without vat 15 699 520,00
  Bidder Announcement date 21-11-2018
  Award and Contract Amount ALL with VAT 18839424
  Contract date 27-11-2018
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 24 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Ka pasur ankesa nga Bashkimi i Operatoreve Ekonomike “Eral Konstruksion“shpk,” & “Alb Shpresa‘shpk,” ne daten 09,08.2018 prane AK. Ka marrë përgjigje në datë: 14.08.2018, me shkresen nr.551 nga AK . Ne daten 23.08.2018 ky subjekt ka paraqitur ankese prane KPP .
  Komisioni i Prokurimit Publik me vendimin nr.725/2018 ka vendosur te pranoje ankesen e Bashkimit te Operatoreve Ekonomike “Eral Konstruksion“shpk & “Alb Shpresa”shpk, duke e kualifikuar kete Bashkim te Operatoreve Ekonomike.
  Nga ana e Autoritetit Kontraktor u be rivleresimi i ofertave ne daten 06.11.2018 duke kualifikuar dhe klasifikuar fitues Bashkimin e Operatoreve Ekonomike “Eral Konstruksion“shpk & “Alb Shpresa”shpk.

  Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

  1.Operatori ekonomik “Sark”shpk :
  Nuk ka paraqitur dokumentet ne perputhje me kriteret e dhena ne dokumentet e tenderit .
  Ne lidhje me mjetet dhe paisjet teknike qe ka ne dispozicion apo mund t’i vihen ne dispozicion operatorit ekonomik sic parashikohet ne piken 2.3.7, te kritereve te dhena ne dokumentet e tenderit, rezulton qe ky operator nuk ka paraqitur deshmi per mjetet dhe paisjet teknike qe ka ne dispozicion apo mund t’i vihen ne dispozicion .

  3.Operatori ekonomik BE - IS shpk:
  Nuk ka paraqitur dokumentet ne perputhje me kriteret e dhena ne dokumentet e tenderit .
  Operatori ekonomik “BE - IS shpk”, ka nderhyre ne preventivin e dhene si pjese e dokumenteve te tenderit, duke shtuar dhe mirembjatje dimerore.

  4. Operatori ekonomik Beqiri shpk:
  Nuk ka paraqitur dokumentet ne perputhje me kriteret e dhena ne dokumentet e tenderit .
  Ne lidhje me deshmite per mjetet dhe paisjet teknike qe ka ne dispozicion apo mund t’i vihen ne dispozicion operatorit ekonomik, per kapacitetin teknik “Autobitumatriçe”, në pronësi ose me qira, cope 1, ka paraqitur mjetin me targe AA792NI, ne lejen e qarkullimit te te cilit kodi i karrocerise eshte B2 (jo autobitumatrice). Ne foton e paraqitur nuk duket targa, cfare e ben te pamundur identifikimin e saj.
  Per kapacitetin teknik “Fabrike asfaltobetoni (QKL & Leje mjedisore) në pronësi / me qira ose kontrate furnizimi”, operatori ekonomik Beqiri shpk ka marre me qera impjantin nga subjekti “Spartaku shpk”, date 04.07.2018. Nga dokumentacioni i paraqitur nga subjekti “Don Jurge shpk” pjesemrres ne kete procedure, rezulton qe subjekti “Spartaku shpk”, date 06.07.2018, i ka nenshkruar ketij te fundit nje kontrate furnizimi, me afat 2 vjecar cfare verteton faktin qe kontratat jane fiktive dhe te pavlefshme.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for Eral Construksion shpk viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for Eral Construksion shpk viti 2014
  Monitor treasury transaction for Eral Construksion shpk viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for Eral Construksion shpk viti 2019-2020

  Monitor treasury transaction for Alb Shpresa viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for Alb Shpresa viti 2014
  Monitor treasury transaction for Alb Shpresa viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for Alb Shpresa viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Drejtoria e Rajonit Jugor Gjirokaster REF-74000-06-07-2018
  Announcement of Procurement Nr.23 - Dt.11-06-2018
  Bidder Announcement Nr.47 - Dt.26-11-2018
  Signing of the Contract Nr.49 - Dt.11-12-2018
  Cancellation of Procurement
  Appeals and Decisions of the PPA

  SUPPORTERS

  Here you can have your ADVERTISEMENT

  Contact at [email protected]

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data