Open Procurement Albania

Zbatimi i kontratës së Koncesionit/Partneritetit Publik Privat "Për shërbimin e Hemodializës pranë spitaleve rajonale në Shkodër, Lezhë, Korçë, Vlorë dhe Elbasan". Shoqëria e zhvillon akivitetin në përputhje me legjislacionin shqiptar në fuqi dhe me statutin e saj, në territorin e Republikës së Shqipërisë

Partner / Concesionary Ministria e Shëndetësisë
Contract's Object Concession Contract Enforcement / Public Private Partnership "Hemo-dialysis service at the regional hospital in Shkodra, Lezha, Korca, Vlora and Elbasan". Society develops rising in line with the legislation in force and with its statutes, in the Republic of Albania
Concessionary Company
 • L52305009L
 • DiaVita
 • Last date of Submitted Documents 13-07-2015
  Successful Bidder /Supplier / Provider
 • Cost of Concession 8,622,931,792.00
  Concession's Duration 10
  Concession's Announcement Date 25-05-2016
  Bidders 2 T SHPK - BINDI - E V I T A & AMERICAN HOSPITAL - DIAMED SKOPJE - SPINDIAL - HYGEIA HOSPITAL TIRANA - BIOMETRIC ALBANIA - INTRACOM TELEKOM - ED CONSTRUCTION
  Public Announcement Bulletin Buletini APP Date 25.05.2015
  The winning bid ALL without vat 11
  Bidder Announcement date 17-09-2015
  Award and Contract Amount ALL with VAT 11.203 leke per seance. *Vlera totale eshte e paparashikueshme per tu llogaritur per shkak te ndryshimit te sasise se sherbimit ne varesi te seancave te hemodializes
  Contract date 10-02-2016
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 10 vjet
  Appeals Nuk ka pasur ankesa
  Jane s'kualifikuar operatoret e meposhtem:
  1.BINDI DIAMED
  2.SKOPJE
  3.SPINDIAL
  Perkatesisht per arsyet e meposhtme:
  Nuk plotesojne kerkesat ligjore dhe teknike te percaktuara ne dokumentat e Koncensionit/PPP
  Cancellation reason
  Concessionaire Agreement/Acts

  Njoftimi i Shpalljes së Konçesionit të Hemodializës
  Noftimi i Shpalljes se Fituesit te Koncesionit te Hemodializes
  Njoftimi i Nënshkrimit të Kontratës së Konçesionit të Hemodializës
  Akt themelimi i shoqërisë Evita
  Akt themelimi i shoqërisë konçesionare DiaVita
  Kontrata e shitjes së kuotave të kompanisë Evita
  Statuti i shoqërisë konçesionare DiaVita

  The opinions, findings, conclusions and recommendations expressed are those of the author/s and do not necessarily represent those of the Donors.