Open Procurement Albania

Ndërtimi i maternitetit të ri dhe shtese dy kate për shërbimin e kirurgjisë dhe të patologjisë në Spitalin Sarandë

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • The Procuring Authority has disqualified all competitive operators with a bid lower than the winning bid

Contracted Institution Ministry of Health
Tenderer Institution Ministry of Health
Tender object Ndërtimi i maternitetit të ri dhe shtesë dy kate për shërbimin e kirurgjisë dhe të patologjisë në Spitalin Sarandë - fondi limit i parashikuar për të gjithë periudhën- (Tender i shpallur në vitin 2015)
Reference No. Ref: 487 / 17-11-2015
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 191 036 000,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date
Last date of Submitted Documents
Tender Held Date
No. of Bidders 6
Bidders Gjikuria SHPK & Arti
R & T SHPK
Hastoçi SHPK
ALKO Impex General Construksion SHPK
Klajger Konstruksion SHPK, & Neal- 86 SHPK & Savrikal SHPK
Elkri SHPK & Tea D & AEK & Co.
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • Gjikuria SHPK -Arti SHPK
 • The winning bid ALL without vat 185 233 176,50
  Bidder Announcement date 06-01-2016
  Award and Contract Amount ALL with VAT 222 279 811,80
  Contract date 15-02-2016
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 24 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Ka pasur ankesa.
  Ka marrë përgjigje në datë 06.01.2016.

  Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

  1. R & T SHPK:
  Nuk permbush kriteret e vecanta per kualifikim sipas DST-ve.
  a. Operatori Ekonomik ka ne stafin teknik te tij vetem nje punonjes te pajisur me kategorine e V dhe asnje me kategorine e IV, ne certifikimin nga IQT (Nuk ploteson kerkesen Pika D – per kapacitetin teknik te op.ekonomike pjesemarres ne konkurim
  b. Mungon vertetimi per shlyerjen e detyrimive te maturuara per energjine elektrike qe subjekti ka ndaj OSHEE.

  2. HASTOÇI SHPK:
  Nuk permbush kriteret e vecanta per kualifikim sipas DST-ve.
  a. Operatori ekonomik nuk ploteson kapacitetin teknik ne piken 2, germa F, ku jane kerkuar deshmi per 5 cope kamione veteshkarkues me kapacitet 18-20 ton. Kamionet me targa AA401JB dhe AA515YE jane me kapacitet me te vogel se 18 ton.
  b. Nuk plotesohet kapaciteti teknik ne piken 2, germa I, pasi ne Planin e organizimit te kantierit ne formatin A3 nuk eshte paraqitur pozicionimi i kuadrit kryesor elektrik te fuqise nga ku furnizohen makinerite ne kantier. Gjithashtu nuk eshte deklaruar skema e togezimit te ketyre makinerive, sic eshte kerkuar ne DST.
  c. Nuk plotesohet kapaciteti teknik ne piken 2, germa K, pasi nuk eshte paraqitur tabela e kerkuar ku te jete specifikuar modeli i pajisjes, kompania prodhuese dhe vendi i prodhimit.
  d. Gjithashtu per pajisjen Autoklave nuk eshte paraqitur katalog dhe specifikime teknike te pajisjes.
  e. Katalogu i paraqitur per artikujt me Nr. 13, 14, 15, 16, 17, nuk i permban te gjithe aksesoret e kerkuar ne preventiv po ne te 6 (gjashte) fotot (katalogun), ka paraqitur vetem nje kundravalvol ne pozicione te ndryshme.
  f. Ndersa per disa nga zerat nuk jane paraqitur fare kataloget per pajisjet sipas pikes K.

  3. ALKO IMPEX GENERAL CONSTRUKSION
  Nuk permbush kriteret e vecanta per kualifikim sipas DST-ve.
  a. Nuk ka paraqitur vertetim per certifikimin e punonjesve nga IQT .
  b. Nuk ploteson kapacitetin teknik pika 2, germa I, pasi nuk ka paraqitur Planin e organizimit te kantierit
  c. Nuk ploteson kapacitetin teknik pika 2, germa L, pasi nuk ka paraqitur asnje Autorizim prodhuesi/distributori dhe asnje nga kataloget perkates per Ashensorin
  d. Nuk ploteson kapacitetin teknik pika 2, germa M, pasi nuk ka paraqitur asnje Autorizim prodhuesi/distributori, asnje nga kataloget perkates si dhe certifikaten ISO per pajisjet dhe sistemin e shperndarjes se gazrave medicinale (zerat 13,14,15,16,17 ne tabele)
  e. Nuk ka paraqitur siguracionet per automjetet e marra me qira ne Kosove, gjithashtu mungon deshmija e kontrollit fizik
  f. Nuk ploteson kapacitetin teknik pika 2, germa K, pasi nuk ka paraqitur asnje Autorizim prodhuesi/distributori dhe asnje nga kataloget perkates per pajisjet e kerkuara ne DST g. Nuk ploteson xhiron mesatare vjetore te kerkuar
  h. Kontrata e paraqitur si pune e ngjashme nuk ka akt kolaudimi.
  i. Nuk ka paraqitur vertetim per punonjesit e punesuar ne Kosove per periudhen 2014-2015

  4. Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë: KLAJGER KONSTRUKSION SHPK & Shoqeria NEAL- 86 SHPK & Shoqeria SAVRIKAL SHPK; perfaqësuar nga KLAJGER KONSTRUKSION SHPK :
  Nuk permbush kriteret e vecanta per kualifikim sipas DST-ve.
  a. Ne marreveshjen e paraqitur per bashkepunim mungon prokura e posacme, si pjese e kritereve te pergjithshme te kualifikimit.
  b. Ne marreveshjen e paraqitur per bashkepunim mungon prokura e posacme, si pjese e kritereve te pergjithshme te kualifikimit.
  c. Op. Ekonomik Klajger nuk permbush numrin e punonjesve per vitin 2014, pasi sipas perqindjes ne marrveshje duhet te kete jo me pak se 38 ndersa ky subjekt ka mesatarisht 36 punonjes ne muaj gjate vitit 2014.
  d. Ne licensen e op. Ekonomik Klajger mungon kategoria e kerkuar NS-2B 5. Certifikatat ISO jane vetem te perkthyera ne shqip, por nuk jane te noterizuara.
  e. Subjekti Neal 86 ne kontraten e lidhur per furnizimin me materiale inerte, nuk ka paraqitur lejen me kodin e kerkuar sipas kategorise IV.1.B.2, por ka ne licence kodin IV.1.
  f. Subjekti Neal 86 nuk ploteson xhiron mesatare vjetore. Nga 61.1 milion qe kerkohet, referuar edhe perqindjes ne marrveshjen e bashkepunimit, ka paraqitur vertetim per 41.6 milione xhiro mesatare vjetore gjate tre viteve te kerkuar sipas DST.
  g. Subjekti Neal 86 nuk ka paraqitur per inxhinieret, dokumentacionin shoqerues te kerkuar ne DST 9. Subjekti Neal 86 nuk ka paraqitur licence profesionale te shoqerise.
  h. Shoqeria Savrikal nuk ploteson xhiron mesatare vjetore. Nga 22.2 milione qe kerkohet, referuar edhe perqindjes ne marrveshjen e bashkepunimit, ka paraqitur vertetim per 15.3 milione.
  i. Autorizimi per gjenerator dhe transformator (zeri 9 dhe 10 i tabeles) eshte i paperkthyer. Ashensori (zeri 12 i tabeles) autorizimi eshte i paperkthyer ne gjuhen shqipe.
  j. Nuk ploteson kapacitetin teknik pika 2, germa M, pasi nuk ka paraqitur asnje Autorizim prodhuesi/distributori, asnje nga kataloget perkates si dhe certifikaten ISO per pajisjet dhe sistemin e shperndarjes se gazrave medicinale (zerat 13, 14, 15, 16, 17 ne tabele)

  5. Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë: ELKRI & CO. SHPK & TEA-D SHPK & AEK&CO SHPK, me perfaqësues ELKRI&CO :
  Nuk permbush kriteret e vecanta per kualifikim sipas DST-ve.
  a) Ky bashkim operatoresh nuk ploteson kushtin per posedimin ne licencat profesionale te shoqerive te kategorive NS-12B dhe NS-14B.
  b) Shoqeria Elkri nuk permbush kriterin per numrin e kerkuar te punonjesve per vitin 2014 ne raport me perqindjen ne marreveshjen e bashkepunimit nga 31.8 ka 23.23 punonjes
  c) Shoqeria Elkri ka paraqitur certifikata ISO te perkthyera pa noterizim
  d) Shoqeria AEK ka paraqitur Certifikatat ISO te perkthyera, por te panoterizuara.
  e) Shoqeria AEK nuk permbush numrin e kerkuar te punonjesve per vitin 2014 ne raport me perqindjen ne marreveshjen e bashkepunimit. Nga 17 punonjes qe duhet te kete per vitin 2014, ka 14 punonjes. Ndersa per vitin 2015 ka 16 punonjes.
  f) Shoqeria Elkri nuk ka paraqitur leje transporti per automjetet e marra me qira.
  g) Bashkimi i operatoreve nuk ploteson kapacitetin teknik pika 2, germa K, pasi ka paraqitur autorizim prodhuesi nga shoqeria Vibtis, e cila nuk eshte as prodhues dhe as distributor i autorizuar.
  h) Bashkimi i operatoreve nuk ploteson kapacitetin teknik pika 2, germa L, pasi nuk ka paraqitur autorizim prodhuesi nga distributori, katalog dhe specifikime teknike per ashensorin
  i) Bashkimi i operatoreve nuk ploteson kapacitetin teknik pika 2, germa M, pasi nuk ka paraqitur asnje Autorizim prodhuesi/ distributori, dhe certifikaten ISO per pajisjet dhe sistemin e shperndarjes se gazrave medicinale (zerat 13, 14, 15, 16, 17 ne tabele)
  j) Ky bashkim operatoresh nuk ka paraqitur marrveshje per furnizimin me inerte.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for Gjikuria SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for Gjikuria SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for Gjikuria SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for Gjikuria SHPK viti 2019-2020

 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement Nr. 46 - Dt.23-11-2016
  Bidder Announcement Nr.3 - Dt.25-01-2016
  Signing of the Contract Nr.7 - Dt.22-02-2016

  SUPPORTERS


  The opinions, findings, conclusions and recommendations expressed are those of the author/s and do not necessarily represent those of the Donors.