Open Procurement Albania

Ndërtimi i maternitetit të ri dhe shtese dy kate për shërbimin e kirurgjisë dhe të patologjisë në Spitalin Sarandë

Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar

 • Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit
 • Autoriteti Prokurues ka skualifikuar te gjithe operatoret pjesemarres ne gare me oferte me te ulet se oferta fituese

Autoritet Prokurues Ministria e Shëndetësisë
Institucion Kontraktues Ministria e Shëndetësisë
Objekti i Tenderit Ndërtimi i maternitetit të ri dhe shtesë dy kate për shërbimin e kirurgjisë dhe të patologjisë në Spitalin Sarandë - fondi limit i parashikuar për të gjithë periudhën- (Tender i shpallur në vitin 2015)
Nr. Reference Ref: 487 / 17-11-2015
Vlera / Fondi Limit 191 036 000,00
Lloji i Kontrates Publike Punë Publike
Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
Statusi i Tenderit Lidhur Kontrata
Data e Njoftimit te Tenderit
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve
Data e mbajtjes se tenderit
Nr. i Operatoreve Konkurues 6
Operatore Konkurues Gjikuria SHPK & Arti
R & T SHPK
Hastoçi SHPK
ALKO Impex General Construksion SHPK
Klajger Konstruksion SHPK, & Neal- 86 SHPK & Savrikal SHPK
Elkri SHPK & Tea D & AEK & Co.
Operator Ekonomik Kontraktues
 • Gjikuria SHPK -Arti SHPK
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 185 233 176,50
  Data e shpalljes se fituesit 06-01-2016
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH 222 279 811,80
  Data e lidhjes se kontrates 15-02-2016
  Kohezgjatja e kontrates 24 muaj
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa Ka pasur ankesa.
  Ka marrë përgjigje në datë 06.01.2016.

  Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

  1. R & T SHPK:
  Nuk permbush kriteret e vecanta per kualifikim sipas DST-ve.
  a. Operatori Ekonomik ka ne stafin teknik te tij vetem nje punonjes te pajisur me kategorine e V dhe asnje me kategorine e IV, ne certifikimin nga IQT (Nuk ploteson kerkesen Pika D – per kapacitetin teknik te op.ekonomike pjesemarres ne konkurim
  b. Mungon vertetimi per shlyerjen e detyrimive te maturuara per energjine elektrike qe subjekti ka ndaj OSHEE.

  2. HASTOÇI SHPK:
  Nuk permbush kriteret e vecanta per kualifikim sipas DST-ve.
  a. Operatori ekonomik nuk ploteson kapacitetin teknik ne piken 2, germa F, ku jane kerkuar deshmi per 5 cope kamione veteshkarkues me kapacitet 18-20 ton. Kamionet me targa AA401JB dhe AA515YE jane me kapacitet me te vogel se 18 ton.
  b. Nuk plotesohet kapaciteti teknik ne piken 2, germa I, pasi ne Planin e organizimit te kantierit ne formatin A3 nuk eshte paraqitur pozicionimi i kuadrit kryesor elektrik te fuqise nga ku furnizohen makinerite ne kantier. Gjithashtu nuk eshte deklaruar skema e togezimit te ketyre makinerive, sic eshte kerkuar ne DST.
  c. Nuk plotesohet kapaciteti teknik ne piken 2, germa K, pasi nuk eshte paraqitur tabela e kerkuar ku te jete specifikuar modeli i pajisjes, kompania prodhuese dhe vendi i prodhimit.
  d. Gjithashtu per pajisjen Autoklave nuk eshte paraqitur katalog dhe specifikime teknike te pajisjes.
  e. Katalogu i paraqitur per artikujt me Nr. 13, 14, 15, 16, 17, nuk i permban te gjithe aksesoret e kerkuar ne preventiv po ne te 6 (gjashte) fotot (katalogun), ka paraqitur vetem nje kundravalvol ne pozicione te ndryshme.
  f. Ndersa per disa nga zerat nuk jane paraqitur fare kataloget per pajisjet sipas pikes K.

  3. ALKO IMPEX GENERAL CONSTRUKSION
  Nuk permbush kriteret e vecanta per kualifikim sipas DST-ve.
  a. Nuk ka paraqitur vertetim per certifikimin e punonjesve nga IQT .
  b. Nuk ploteson kapacitetin teknik pika 2, germa I, pasi nuk ka paraqitur Planin e organizimit te kantierit
  c. Nuk ploteson kapacitetin teknik pika 2, germa L, pasi nuk ka paraqitur asnje Autorizim prodhuesi/distributori dhe asnje nga kataloget perkates per Ashensorin
  d. Nuk ploteson kapacitetin teknik pika 2, germa M, pasi nuk ka paraqitur asnje Autorizim prodhuesi/distributori, asnje nga kataloget perkates si dhe certifikaten ISO per pajisjet dhe sistemin e shperndarjes se gazrave medicinale (zerat 13,14,15,16,17 ne tabele)
  e. Nuk ka paraqitur siguracionet per automjetet e marra me qira ne Kosove, gjithashtu mungon deshmija e kontrollit fizik
  f. Nuk ploteson kapacitetin teknik pika 2, germa K, pasi nuk ka paraqitur asnje Autorizim prodhuesi/distributori dhe asnje nga kataloget perkates per pajisjet e kerkuara ne DST g. Nuk ploteson xhiron mesatare vjetore te kerkuar
  h. Kontrata e paraqitur si pune e ngjashme nuk ka akt kolaudimi.
  i. Nuk ka paraqitur vertetim per punonjesit e punesuar ne Kosove per periudhen 2014-2015

  4. Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë: KLAJGER KONSTRUKSION SHPK & Shoqeria NEAL- 86 SHPK & Shoqeria SAVRIKAL SHPK; perfaqësuar nga KLAJGER KONSTRUKSION SHPK :
  Nuk permbush kriteret e vecanta per kualifikim sipas DST-ve.
  a. Ne marreveshjen e paraqitur per bashkepunim mungon prokura e posacme, si pjese e kritereve te pergjithshme te kualifikimit.
  b. Ne marreveshjen e paraqitur per bashkepunim mungon prokura e posacme, si pjese e kritereve te pergjithshme te kualifikimit.
  c. Op. Ekonomik Klajger nuk permbush numrin e punonjesve per vitin 2014, pasi sipas perqindjes ne marrveshje duhet te kete jo me pak se 38 ndersa ky subjekt ka mesatarisht 36 punonjes ne muaj gjate vitit 2014.
  d. Ne licensen e op. Ekonomik Klajger mungon kategoria e kerkuar NS-2B 5. Certifikatat ISO jane vetem te perkthyera ne shqip, por nuk jane te noterizuara.
  e. Subjekti Neal 86 ne kontraten e lidhur per furnizimin me materiale inerte, nuk ka paraqitur lejen me kodin e kerkuar sipas kategorise IV.1.B.2, por ka ne licence kodin IV.1.
  f. Subjekti Neal 86 nuk ploteson xhiron mesatare vjetore. Nga 61.1 milion qe kerkohet, referuar edhe perqindjes ne marrveshjen e bashkepunimit, ka paraqitur vertetim per 41.6 milione xhiro mesatare vjetore gjate tre viteve te kerkuar sipas DST.
  g. Subjekti Neal 86 nuk ka paraqitur per inxhinieret, dokumentacionin shoqerues te kerkuar ne DST 9. Subjekti Neal 86 nuk ka paraqitur licence profesionale te shoqerise.
  h. Shoqeria Savrikal nuk ploteson xhiron mesatare vjetore. Nga 22.2 milione qe kerkohet, referuar edhe perqindjes ne marrveshjen e bashkepunimit, ka paraqitur vertetim per 15.3 milione.
  i. Autorizimi per gjenerator dhe transformator (zeri 9 dhe 10 i tabeles) eshte i paperkthyer. Ashensori (zeri 12 i tabeles) autorizimi eshte i paperkthyer ne gjuhen shqipe.
  j. Nuk ploteson kapacitetin teknik pika 2, germa M, pasi nuk ka paraqitur asnje Autorizim prodhuesi/distributori, asnje nga kataloget perkates si dhe certifikaten ISO per pajisjet dhe sistemin e shperndarjes se gazrave medicinale (zerat 13, 14, 15, 16, 17 ne tabele)

  5. Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë: ELKRI & CO. SHPK & TEA-D SHPK & AEK&CO SHPK, me perfaqësues ELKRI&CO :
  Nuk permbush kriteret e vecanta per kualifikim sipas DST-ve.
  a) Ky bashkim operatoresh nuk ploteson kushtin per posedimin ne licencat profesionale te shoqerive te kategorive NS-12B dhe NS-14B.
  b) Shoqeria Elkri nuk permbush kriterin per numrin e kerkuar te punonjesve per vitin 2014 ne raport me perqindjen ne marreveshjen e bashkepunimit nga 31.8 ka 23.23 punonjes
  c) Shoqeria Elkri ka paraqitur certifikata ISO te perkthyera pa noterizim
  d) Shoqeria AEK ka paraqitur Certifikatat ISO te perkthyera, por te panoterizuara.
  e) Shoqeria AEK nuk permbush numrin e kerkuar te punonjesve per vitin 2014 ne raport me perqindjen ne marreveshjen e bashkepunimit. Nga 17 punonjes qe duhet te kete per vitin 2014, ka 14 punonjes. Ndersa per vitin 2015 ka 16 punonjes.
  f) Shoqeria Elkri nuk ka paraqitur leje transporti per automjetet e marra me qira.
  g) Bashkimi i operatoreve nuk ploteson kapacitetin teknik pika 2, germa K, pasi ka paraqitur autorizim prodhuesi nga shoqeria Vibtis, e cila nuk eshte as prodhues dhe as distributor i autorizuar.
  h) Bashkimi i operatoreve nuk ploteson kapacitetin teknik pika 2, germa L, pasi nuk ka paraqitur autorizim prodhuesi nga distributori, katalog dhe specifikime teknike per ashensorin
  i) Bashkimi i operatoreve nuk ploteson kapacitetin teknik pika 2, germa M, pasi nuk ka paraqitur asnje Autorizim prodhuesi/ distributori, dhe certifikaten ISO per pajisjet dhe sistemin e shperndarjes se gazrave medicinale (zerat 13, 14, 15, 16, 17 ne tabele)
  j) Ky bashkim operatoresh nuk ka paraqitur marrveshje per furnizimin me inerte.
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari
 • Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Gjikuria SHPK viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Gjikuria SHPK viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Gjikuria SHPK viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Gjikuria SHPK viti 2019-2020

 • Buletini i Prokurimeve Publike
  Njoftimi i Tenderit Nr. 46 - Dt.23-11-2016
  Shpallja e Fituesit Nr.3 - Dt.25-01-2016
  Lidhja e Kontrates Nr.7 - Dt.22-02-2016

  MBESHTETES


  Opinionet, gjetjet, konkluzionet dhe rekomandimet e shprehura janë të autor-it/ve dhe nuk perfaqësojnë domosdoshmërisht ato të Donatorëve.