Open Procurement Albania

Asfaltim territori përpara godinës së radiologjisë, laboratorit, garazheve dhe kuzhinës së spitalit Laç

Contracted Institution Hospital Service Directorate of Kurbin
Tenderer Institution Hospital Service Directorate of Kurbin
Tender object Asfaltim territori përpara godinës së radiologjisë, laboratorit, garazheve dhe kuzhinës së spitalit Laç - financuar nga Të ardhurat dytësore
Reference No. REF-36129-12-01-2017
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 3 083 854,00
Type of Contract
Procurement Method Request for Proposal
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 04-12-2017
Last date of Submitted Documents 14-12-2017
Tender Held Date 14-12-2017
No. of Bidders 3
Bidders STERKAJ - COMPANY RIVIERA 2008 shpk - ALESIO
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • STERKAJ
 • The winning bid ALL without vat 2 841 250,00
  Bidder Announcement date 17-01-2018
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 14 ditë
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Jane skualifikuar ofertuesit e meposhtem:
  1.ALESIO shpk L37311801K
  Vlera 2.593.346
  Kishte mangesi dokumentatacioni:
  1-Topograf ( ose Markshajder). 1-Ing mjedisi
  • Makineritë e nevojshme për kryerjen e punimeve në rrugë janë si më poshtë vijon:
  1. Asfalto prerëse ( 1 copë ), Në pronësi/ Me kontratë/ me qera
  2. Rrul me dhembë ose Buldozier (1 copë), Në pronësi/ Me kontratë/ me qera.
  3. Asfaltoshtruese ( 1 copë ), Në pronësi/ Me kontratë/ me qera.
  4. Vijëzuese sinjalistike ( 1 copë), Në pronësi/ Me kontratë/ me qera.
  Fabrike prodhim asfalto betoni te pajisur me QKL , Ne pronesi ose me qira ose kontrate furnizimi, Cope 1 te jete shoqeruar me dokumentacionin si me poshte :
  -Dokumentacionin e pronesise ose kontrate qeraje
  -Kontrate shitblerje
  -Leje mjedisore Kodi III 1.B
  -Planvendosja
  -Raport inspektimi per konformitetin e makinerise sipas standarteve
  Impianti i prodhimit te Bitumeve specifike Ne pronesi ose me qira, kontrate furnizimi , Cope 1 e shoqeruar me:
  Dokumentacionin e pronesise ose kontrate qeraje
  -Leje mjedisore Kodi III 2,III.1.C
  -Karta Teknologjike e prodhimit te bitumeve specifike.
  -Raport inspektimi per konformitetin e makinerise sipas standarteve
  2.COMPANY RIVIERA 2008 shpk K81716011V
  Vlera 3.069.635
  Kishte mangesi dokumentatacioni:
  1-Certifikate ISO 9001-2008 mbi“Sistemet e menaxhimit cilësisë”, lëshuar nga institucionet zyrtare të akredituar për këtë qëllim ku te jete i perfshire edhe objekti i prokurimit. Certifikata kërkohet të jetë e vlefshme në kohën e zhvillimit të tenderit
  2-Certifikatën ISO 14001:2004 mbi “Sistemet e menaxhimit ambjentit” lëshuar nga institucionet zyrtare të akredituar për këtë qëllim ku te jete i perfshire edhe objekti i prokurimit. Certifikata kërkohet të jetë e vlefshme në kohën e zhvillimit të tenderit.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement Formulari i njoftimit të kontratës
  Technical Specification
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract

  SUPPORTERS


  The opinions, findings, conclusions and recommendations expressed are those of the author/s and do not necessarily represent those of the Donors.