Open Procurement Albania

Lot.3 “Rikonstruksion i disa QSH- ve në qarqet Berat, Korçë dhe Elbasan

Contracted Institution Ministry of Health
Tenderer Institution Ministry of Health
Tender object Lot.3 “Rikonstruksion i disa QSH- ve në qarqet Berat, Korçë dhe Elbasan
Reference No. REF-58730-03-26-2018
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 71 570 665,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 27-03-2018
Last date of Submitted Documents 26-04-2018
Tender Held Date 26-04-2018
No. of Bidders 2
Bidders AURORA KONSTRUKSION & XHENGO SHPK
SIRETA 2F SHPK & KUPA SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • AURORA KONSTRUKSION - XHENGO SHPK
 • The winning bid ALL without vat 58 935 575,70
  Bidder Announcement date 04-06-2018
  Award and Contract Amount ALL with VAT 70 722 690,84
  Contract date 22-06-2018
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 5 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Eshte skualifikuar
  1. Bashkimi i Operatoreve Ekonomik: Shoqeria “Sireta 2F” Shpk & Shoqeria “KUPA” Shpk përfaqësuar nga Shoqeria “Sireta 2 F” shpk
  Nuk permbush kriteret e vecanta per kualifikim sipas DST.
  a) Nuk ploteson nr ne total te punonjesve
  Duke qene se ky bashkim operatoresh eshte kualifikuar per Lot 4 per te cilin kerkoheshin 110 punonjes, ne menyre qe ky BOE te kualifikohej edhe per lotin 3 duhet qe bazuar ne kriteret sipas DST te plotesonte numrin ne total te punonjesve per LOT3 +Lot4 I cili duhet te ishte 215 punonjes ne total ose Kupa Shpk te kishte mesatarisht 135 punonjes (nuk e ploteson) dhe Sireta 2F te kishte mesatarisht 80 punonjesh (e ploteson) Ky BOE nuk ploteson nr e punonjesve per te konkurruar ne kete LOT pasi nr i punonjesve duhet te ishte kumulative sipas kerkesave te vecanta te kualifikimit.
  b) Ky bashkim operatoresh nuk ka paraqitur kontrata te ngjashme per kete LOT pasi punet e ngjashme.
  c) Ky bashkim operatoresh nuk ka paraqitur dokumentacion per makinerite qe duhen per zbatimin e kontrates (e menyre kumulative) per plotesimin e kritereve pas kualifikimit per Lot4 pasi bashkimi i operatoreve duhet te vinte ne dispozicion dokumentacionin e nevojshem per kualifikimin e tij per Lot3 dhe Lot 4.
  d) Ne preventivin e paraqitur nga ky bashkim operatoresh, per preventivin e objektit “ Qendra shendetesore Qafe” ne kapitullin “A.PUNIME NDERTIMORE” , Shuma VII. Punime dyersh e dritaresh mungon zeri nr.6 F.V zgara dekorativa hekuri me figuracion mesatare per dritaret cka sjell mangesi ne oferten e paraqitur nga ky BOE duke mos ofertuar gjithe zerat e preventivit te kerkuar.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for AURORA KONSTRUKSION viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for AURORA KONSTRUKSION viti 2014
  Monitor treasury transaction for AURORA KONSTRUKSION viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for AURORA KONSTRUKSION viti 2019-2020

  Monitor treasury transaction for XHENGO SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for XHENGO SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for XHENGO SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for XHENGO SHPK viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Technical Specification
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract Nr.27 - Dt.09-07-2018

  The opinions, findings, conclusions and recommendations expressed are those of the author/s and do not necessarily represent those of the Donors.