Open Procurement Albania

Lot.1 “Rikonstruksion i disa QSH- ve në qarqet Tiranë dhe Durrës”

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • The Procuring Authority has disqualified all competitive operators with a bid lower than the winning bid

Contracted Institution Ministry of Health
Tenderer Institution Ministry of Health
Tender object Lot.1 “Rikonstruksion i disa QSH- ve në qarqet Tiranë dhe Durrës”
Reference No. REF-58726-03-26-2018
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 70 637 224,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 27-03-2018
Last date of Submitted Documents 26-04-2018
Tender Held Date 26-04-2018
No. of Bidders 5
Bidders COMPANY RIVIERA 2008 & AGRI CONSTRUCTION SHPK
Ndregjoni SHPK & Vllaznia Ndertim I.S SHPK & Ndertimi SHPK
SIRETA 2F SHPK & KUPA SHPK
Ed Konstruksion SHPK & 4 A-M SHPK
Euro-Alb SHPK & Viante Konstruksion SHPK & MURATI SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • COMPANY RIVIERA 2008 -AGRI CONSTRUCTION SHPK
 • The winning bid ALL without vat 60 754 145,00
  Bidder Announcement date 04-06-2018
  Award and Contract Amount ALL with VAT 72 904 974,00
  Contract date 22-06-2018
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 5 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Jane skualifikuar:
  1. Bashkimi i Operatoreve Ekonomik Ndregjoni Shpk & Vllaznia Ndertim I.S Shpk, & Ndertimi Shpk përfaqësuar nga Ndregjoni shpk
  Nuk permbush kriteret e vecanta per kualifikim sipas DST.
  a) Sipas marreveshjes se bashkepunimit te BOE, OE Vllaznia Ndertimi I.S Shpk merr persiper 53% te punimeve, cka do te thote se per tu kualifikuar per Lot2 + Lot1 I duhet mesatarisht per periudhen Gusht 2017-Janar 2018, 109 punonjes te siguruar (53% * 205 Punonjes per Lot1 +Lot2). Anetari i BOE, Vllaznia Shpk, sipas listepagesave te punonjeve te siguruar per kete periudhe ka 102 punonjes duke mos e plotesuar kete kriter ne menyre cumulative.
  b) BOE nuk ploteson kriterin e inxhiniereve te kantierit pasi kane paraqitur 4 Inxhiniere Ndertimi, 4 Inxhiniere Hidro-Mekanike dhe 4 Inxhiniere Elektrik per te dy lotet ku konkurrojne. Meqenese kriteri per inxhinieret per te dyja lotet eshte kumulativ dhe duhen 6 Inxhiniere Ndertimi, 5 Inxhiniere Hidro-Mekanike dhe 5 Inxhiniere Elektrik, ky BOE nuk e ploteson kete kriter.
  c) BOE nuk ploteson kriterin mbi disponimin e makinerive, pajisjeve .
  d) Anetari i BOE Ndertimi Shpk nuk ploteson kriterin e licensave pasi per kategorine N.P. 3 Rikonstruksion dhe mirëmbajtje godinash civile e industriale, veshje fasadash nuk ploteson klasifikimin me germen D sipas tabeles ne DST per pjesemarrjen ne me shume se 1 lot.
  2. Bashkimi i Operatoreve Ekonomik Euro-Alb Shpk & Viante Konstruksion Shpk & MURATI Shpk , përfaqësuar nga Euro-Alb shpk,
  Nuk permbush kriteret e vecanta per kualifikim sipas DST.
  a) Ne preventivin e paraqitur nga ky BOE, vlera e kontrolluar e totalit te preventivit rezulton 56,239,137, ndersa vlera e paraqitur nga BOE eshte 62,886,549. Per kete rast, ne zbatim te pikes 4 te nenit 66 te VKM 914, date 29.12.2014 Per miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik , diferenca e gabimeve ne total eshte me e madhe se 2 % e vleres se ofertuar, konkretisht 10.57 %.
  b) Ne preventivin e paraqitur nga ky BOE, per preventivin e objektit Ambulanca SHETAJ ne per Artikullin Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama (shtresa e dyte e granuluar) nuk eshte paraqitur cmim njesi.
  3. Bashkimi i Operatoreve Ekonomik Sireta 2F Shpk & KUPA Shpk përfaqësuar nga Sireta 2 F shpk,
  Nuk permbush kriteret e vecanta per kualifikim sipas DST.
  a) Ky BOE nuk ploteson nr e punonjesve per te konkurruar ne kete LOT pasi nr I punonjesve duhet te ishte kumulative (nr punonjesish te kerkuar per Lot1 + Lot2 + Lot3 + Lot4) sipas kerkesave te vecanta te kualifikimit.
  b) Ky BOE nuk ploteson kontratat e ngjashme per kete LOT pasi punet e ngjashme qe duhet te paraqiste duhet te ishte kumulative, pra kontrata te ngjashme me vlere ne total 120.000.000 (Lot1 35.000.000 + Lot2-21.000.000 leke + Lot3 35.000.000 Leke + Lot4 29.000.000 Leke) per permbushjen e kriterit sipas kerkesave te vecanta te kualifikimit.
  c) Ky BOE nuk ka paraqitur dokumentacion per makinerite qe duhen per zbatimin e kontrates (ne menyre kumulative) per plotesimin e kritereve pas kualifikimit per Lot4 pasi BOE duhet te vinte ne dispozicion dokumentacionin e nevojshem per kualifikimin e tij per Lot1, Lot2, Lot3 dhe Lot4
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for AGRI CONSTRUCTION SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for AGRI CONSTRUCTION SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for AGRI CONSTRUCTION SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for AGRI CONSTRUCTION SHPK viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Technical Specification
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract Nr.27 - Dt.09-07-2018

  SUPPORTERS


  The opinions, findings, conclusions and recommendations expressed are those of the author/s and do not necessarily represent those of the Donors.