Open Procurement Albania

Ndertimi i depos qendrore te re te barnave ne QSUT

Contracted Institution "Nënë Tereza"  University Hospital Center
Tenderer Institution "Nënë Tereza"  University Hospital Center
Tender object Ndertimi i depos qendrore te re te barnave ne QSUT.

Per vitin 2018 = 45,000,000 (dyzet e pesë milion) lekë pa TVSH dhe 54 000 000 (pesëdhjetë e katër milion) lekë me TVSH.
Per vitin 2019 e ne vazhdim = 180,280,810 (njëqind e tetëdhjetë milion e dyqind e tetëdhjetë mijë e tetëqind e dhjetë) lekë pa TVSH dhe 216,336,972 (dyqind e gjashtëmbëdhjetë milion e treqind e tridhjetë e gjashtë mijë e nëntëqind e shtatëdhjetë e dy) lekë me TVSH.
Reference No. REF-66977-05-03-2018
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 225 280 810,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 04-05-2018
Last date of Submitted Documents 04-06-2018
Tender Held Date 04-06-2018
No. of Bidders 14
Bidders COMFORT SHPK
R&T SHPK
MELA. SHPK & CURI SHPK & ALBSHPRESA SHPK
Ante-Group SHPK & GJIKURIA SHPK
JUNIK SHPK
4 A-M SHPK
EURO-ALB SHPK & VIANTE KONSTRUKSION SHPK & ERGI
2T SHPK
NDREGJONI SHPK & SENKA SHPK
EVEREST SHPK & AURORA KONSTRUKSION SHPK & BE – IS SHPK
HASTOÇI SHPK & LEON KONSTRUKSION SHPK
SHPRESA SHPK & SALILLARI SHPK
RIVIERA 2008 SHPK & AGRI CONSTRUCTION SHPK
NDERTIM MONTIM PATOS SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • R & T
 • The winning bid ALL without vat 140 000 000,00
  Bidder Announcement date 10-08-2018
  Award and Contract Amount ALL with VAT 168 000 000,00
  Contract date 03-09-2018
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 13 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Ka patur ankesa
  Ka marre përgjigje me datë 31.07.2018.

  Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

  1. “COMFORT” Shpk
  A) OE nuk ka dorëzuar asnjë dokument për të cilin mund të bëhet vlerësimi apo kualifikimi për këtë proçedurë prokurimi.

  2. “JUNIK” Shpk
  Oferta ka patur gabime aritmetike me vlerë më pak se 2% e vlerës së Ofertës, dhe për këtë OE i është kërkuar të bëjë korrigjimet përkatëse deri në dt.12.07.2018 (e Enjte), ora 15:30. OE nuk ka dorëzuar dhe pranuar Ofertën e korrigjuar brenda afatit te caktuar nga KVO.

  3. Bashkimi i operatoreve ekonomike “RIVIERA 2008 dhe AGRI CONSTRUCTION” Shpk, përfaqësuar nga OE “AGRI CONSTRUCTION” Shpk
  Rezulton se oferta e paraqitur nga ky bashkim operatoresh ka gabime aritmetike në mbledhjen e vlerave për çdo zë.

  4. “NDERTIM MONTIM PATOS” Shpk
  a) OE nuk ka dorëzuar listë pagesat në formatin E-SIG 025/a te miratuaar nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, sipas kërkesës në DST Shtojca 12, 2.3 pika c).
  b) OE ka dorëzuar certifikatën ISO 3834-2:2005 në gjuhë të huaj, të pa përkthyer dhe noterizuar, jo sipas kerkesës në DST Shtojca 12, pika 2.4 f).
  c) OE nuk ka dorëzuar kopje të bilancit per vitin 2015,2016,2017, sipas kërkesave në DST, pika 2.2, a).
  d) OE nuk ka dorëzuar deklaratën për përmbushjen e Kritereve të përgjithshme për pranim/kualifikim, sipas DST, Shtojca 12, pika 1.
  e) OE nuk ka dorëzuar licencën për Mbrojtjen nga zjarri me kodin 1.2.A., sipas kërkesës të bërë në DST, Shtojca 12, pika 2.3 i).
  f) OE nuk ka dorëzuar dokumentacionin për stafin teknik të kërkuar sipas DST, Shtojca 12, pika 2.3;
  g) OE nuk ka dorëzuar deklaratë për pajisjet në dispozicion.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Technical Specification
  Bidder Announcement Nr.32 - Dt.13-08-2018
  Signing of the Contract Nr.36 - Dt.10-09-2018

  SUPPORTERS


  The opinions, findings, conclusions and recommendations expressed are those of the author/s and do not necessarily represent those of the Donors.