Open Procurement Albania

RIKONSTRUKSION I GODINES SE PEDIATRISE PER SPITALIN RAJONAL DURRES

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • The Procuring Authority has disqualified all competitive operators with a bid lower than the winning bid

Contracted Institution Regional Hospital of Durrës
Tenderer Institution Regional Hospital of Durrës
Tender object RIKONSTRUKSION I GODINES SE PEDIATRISE PER SPITALIN RAJONAL DURRES
Reference No. REF-72894-05-31-2018
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 218 082 113,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 04-06-2018
Last date of Submitted Documents 05-07-2018
Tender Held Date 05-07-2018
No. of Bidders 16
Bidders S.AG SHPK
Adem Pojani SHPK
ADR Trans SHPK
Alba Konstruksion SHPK
ANADA SHPK
Ante-Group & Gjikuria SHPK
Shpresa SHPK
Aurora Konstruksion SHPK & BE-IS SHPK & Xhengo SHPK
E. BEAN SHPK & KUPA SHPK
EDICOM SHPK & 2T SHPK
ELDA-VL SHPK
EURO-ALB SHPK & Viante Konstruksion SHPK & MURATI SHPK
JUNIK SHPK
SILVER SHPK
Salillari SHPK
Shendelli SHPK & Boshnjaku B SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • DION-AL
 • The winning bid ALL without vat 166 660 826,50
  Bidder Announcement date 09-11-2018
  Award and Contract Amount ALL with VAT 199 992 991,80
  Contract date 14-11-2018
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 26 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Ka pasur ankesa.
  Ka marrë përgjigje në date:
  •Nr.Prot.2309/1 me date 12.09.2018;
  •Nr.Prot.2310/1 me date 12.09.2018;
  • Nr.Prot.2319/1 me date 13.09.2018;
  • Nr.Prot.2320/1 me date 13.09.2018.
  Dhe me vendim te K.P.P. 745/2018 date 05/11/2018 .
  Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

  1. S.AG SHPK :
  - Nuk ka ne objektin e veprimtarise objektin qe prokurohet.
  - Nuk ka paraqitur vetedeklarimin sipas shtojces 8.
  - Nuk ka pikat e Licenses profesionale sipas kerkesave te AK.
  - Nuk ploteson kriterin teknik pasi nuk ka paraqitur asnje nga kontratat per pune te ngjashme.
  - Nuk ka paraqitur vertetim nga Drejtoria e tatimeve per vertetimin e numrit te punonjësve.
  - Nuk ka paraqitur as listepagesa per vertetimin e numrit te punonjësve.
  - Nuk ploteson stafin drejtues.
  - Nuk ka paraqitur deklarate nga administratori shoqerise per Ing.Ndertimi disponibel/ resident ne objekt.
  - Nuk ka paraqitur deklarate nga administratori i shoqerise per mjetet/paisjet qe ka ne posedim per permbushjen e tenderit.
  - Nuk verteton posedimin per mjetet dhe paisjet e kerkuara nga AK.
  - Ka paraqitur vetem shtojcen 1 te ofertes ekonomike dhe asnje preventiv.
  - Nuk ka paraqitr asnje nga shtojcat e kërkuara.
  - Ne preventivet e ofertes te paraqitr subjekti ka ndryshar volumet e punes konkretisht ne Preventivin C/1 Punime Prishje dhe C/3 Punime Trotuaresh dhe Kanalizime.

  2. Adem Pojani:
  Subjekti nuk ka paraqitur asnje lloj dokumentacioni lidhur me kerkesat e AK te kerkuara sipas DST.

  3. ADR Trans:
  Subjekti nuk ka paraqitur asnje lloj dokumentacioni lidhur me kerkesat e AK te kerkuara sipas DST.

  4. Alba Konstruksion SHPK :
  - Nuk ka paraqitur aktin e marrjes ne dorezim te objektit, por vetem nje deklarate e perfomances nga investitori i huaj.
  - Subjekti ka paraqitur vetem nje ekspert mjedisi i pajisur me certifikate por nuk ka Licensen e kategorise 1.2.A sipas kerkesave te DST.

  5. ANADA :
  - Nuk ka ne objektin e veprimtarise objektin qe prokurohet.
  - Nuk ka paraqitur vetedeklarimin sipas shtojces 8.
  - Nuk ka pikat e Licenses profesionale sipas kerkesave te AK.
  - Nuk ploteson kapacitetin teknik per vertetimin e puneve te ngjashme me vleren perkatese, ne nivelin e kerkuar nga AK .
  - Nuk ka paraqitur vertetim nga Drejtoria e tatimeve per vertetimin e numrit te punonjësve.
  - Nuk ka paraqitur as listepagesa per vertetimin e numrit te punonjësve.
  - Nuk ka paraqitur deklarate nga administratori shoqerise per Ing.Ndertimi disponibel/ resident ne objekt.
  - Nuk ka paraqitur deklarate nga administratori i shoqerise per mjetet/paisjet qe ka ne posedim per permbushjen e tenderit.
  - Nuk verteton posedimin/pronesine per te gjitha mjetet dhe paisjet e kerkuara nga AK - Nuk ploteson personelin kryesor te stafit drejtues.
  - Nuk ka paraqitur vertetim per shlyerjen e taksave vendore.
  - Nuk ka paraqitur vertetim per shlyerjen e detyrimeve ndaj OSHEE.

  6 . Ante-Group & Gjikuria SHPK :
  - Nuk ka paraqitur oferte per nje ze ne preventivin e hidrosanitareve.

  7. Aurora Konstruksion & BE-IS & Xhengo :
  - Oferta e paraqitur nga subjekti ka ndryshime te volumeve te puneve ne zerin A/5 Punime Suvatimi dhe Veshje.
  - Nuk ka pikat e Licenses profesionale sipas kerkesave te AK.

  8. BEAN & KUPA :
  - Asnjera nga shoqerite pjesmarrese ne bashkim nuk ploteson kushtin e Licenses profesionale .
  - Certifikatat ISO te subjektit BEAN jane te anulluara.
  - Subjekti BEAN nuk ploteson kushtin per pune te ngjashme me vlere ne nivelet e kerkuara nga AK.
  - Inxhinieri elektronik Jorontin Qeraca nuk figuron ne listepagesen e shoqerise per periudhen e kerkuar Dhjetor 2017-Janar 2018.

  9. EDICOM & 2T SHPK :
  - Subjekti EDICOM nuk ploteson kushtin per nr punonjes te rregjitruar ne listepagesen e 6 muajve te fundit mos te jete me i vogel se 40;
  - Nuk ploteson kushtin per pune te ngjashme ne nivelin e kerkuar nga AK.
  - EDICOM nuk permbush kriterin ekonomik lidhur me xhiron mesatare jo me te vogel se 50 % e fondit limit.
  - Subjekti 2 T nuk ka paraqitr vertetimin e shlyerjes se taksave vendore prane Bashkise Tirane.

  10. ELDA-VL :
  - Subjekti nuk ka paraqitur asnje lloj dokumentacioni lidhur me kerkesat e AK te kerkuara sipas DST.

  11. EURO-ALB & Viante Konstruksion & MURATI :
  - Vertetimi i paraqitur nga subjekti Viante Konstruksion, nuk permban informacionin sipas modelit zyrtar te vendosur nga OSHEE.
  - Subjekti Viante, me dy kontratat e paraqitura nuk e përmbush kriterin per paraqitjen e puneve te ngjashme .
  - Subjektet si anetare te bashkimit kane plotesuar dhe nenshkruar shtojcen 10 ku kane listuar mjetet dhe paisjet duke deklaruar se kane edhe te tjera per te kryer punimet. Por subjekti Viante Konstruksion dhe Murati nuk kane paraqitur deklarate per te dokumentuar disponibilitetin e ketyre mjeteve.

  12. SILVER :
  Pa asnje oferte ekonomike.

  13. Shendelli NIPT &Boshnjaku B. :
  - Subjekti ka ndryshuar volumet e punimeve ne disa zera te preventivit e-kondicionimi tek godina e infektivit.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Technical Specification
  KPP Decision
  Bidder Announcement Nr.46 - Dt.19-11-2018
  Signing of the Contract Nr.47 - Dt.26-11-2018

  SUPPORTERS


  The opinions, findings, conclusions and recommendations expressed are those of the author/s and do not necessarily represent those of the Donors.