Open Procurement Albania

Rikonstruksion i pavionit dhe ndërtimi i sallave të operacionit të këmbës diabetike, në SUT.

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • The Procuring Authority has disqualified all competitive operators with a bid lower than the winning bid

Contracted Institution Trauma University Hospital
Tenderer Institution Trauma University Hospital
Tender object Rikonstruksion i pavionit dhe ndërtimi i sallave të operacionit të këmbës diabetike, në SUT.
Reference No. REF-84317-08-31-2018
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 56 125 511,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 03-09-2018
Last date of Submitted Documents 03-10-2018
Tender Held Date 03-10-2018
No. of Bidders 9
Bidders INERTI SHPK
EURO – ALB Shpk & VIANTE Konstruksion SHPK
4 A-M SHPK
GJIKURIA Shpk & Ante-Group SHPK
SHANSI INVEST SHPK
ED KONSTRUKSION SHPK
BIBA X SHPK
ELDA-VL SHPK
ADR TRANS SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • 4 AM SHPK
 • The winning bid ALL without vat 55 735 195,00
  Bidder Announcement date 21-01-2019
  Award and Contract Amount ALL with VAT 66 882 234,00
  Contract date 20-02-2019
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 3 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Ka pasur ankesa.
  Kane paraqitur ankesa bashkimi i operatoreve Euro-Alb” sh.p.k. & “Viante Konstruksion” sh.p.k dhe nga operatori “4 A-M” sh.p.k. Ka marre pergjigje me vendim te KPP nr. 858/2018 dt. 19.12.2018 ku :
  • eshte pranuar ankesa e 4 A-M ;
  • eshte refuzuar ajo e bashkimit te operatoreve.
  Fituesi është konfirmuar sipas vendimit të KPP.

  Jane skualifikuar:
  Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:
  1. INERTI Shpk eshte skualifikuar sipas vendimit te KPP nr.858/2018 i dates 19.12.2018 i protokolluar ne daten 21.12.2018.
  2. B.OE EURO – ALB Shpk & VIANTE Konstruksion shpk eshte skualifikuar sipas vendimit te KPP nr.858/2018 i dates 19.12.2018 i protokolluar ne daten 21.12.2018.

  3. SHANSI INVEST :
  • Ka vetem 1 inxhinier ndertimi;
  • Nuk ka arkitekt;
  • Nuk ka te punesuar qe kane deshmi/certifikate trajnimi per sigurine dhe shendetin ne pune;
  • Ka vetem 1 punonjes te certifikuar per punime ne lartesi;
  • Nuk ka punonjes te trajnuar per ndihmen e pare me certifikata;
  • Ka 5 manovratore nderkohe qe duhen 6;
  • Nuk ka elektriciste dhe teknik elektricist;
  • Ka vetem 2 hidraulike nderkohe qe kerkohen 4;
  • Nuk ka teknik ndertimi, murator, hidroizolues, ka vetem 1 bojaxhi, nuk ka pllakashtrues, karpentier, mekanik, ka vetem 1 hekurthyes;
  • Ka vetem 1 kamioncine 3-5 ton; nuk ka pompe suvatimi;
  • Oferta eshte e gabuar pasi eshte bere perllogaritja duke u nisur nga vlera totale me tvsh dhe e gjitha kjo vlere eshte pjestuar me 1.2 dhe ka dale vlera e ofertes pa tvsh. Kjo oferte nuk eshte e sakte pasi seksion D "Pajisje dhe Makineri" eshte pa tvsh.
  • Vlera e sakte e ofertes pa tvsh e tejkalon fondin limit.
  Ka vetem 1 inxhinier ndertimi;

  4. ED KONSTRUKSION Shpk :
  • Nuk verteton kriteret e pergjithshme;
  • Nuk ka formular disponueshmerie te mjeteve,
  • Nuk ka kontrate pune per inxhinier mekanik;
  • Ka vetem 1 te punesuar me deshmi/certifikate trajnimi per sigurine dhe shendetin ne pune;
  • Nuk ka punonjes te trajnuar per dhenien e ndihmes se pare;
  • Ka vetem 5 manovratore;
  • Nuk ka teknik elektricist, ka vetem 3 hidraulike;
  • Ka vetem 3 muratore; ka vetem 2 pllakashtrues; nuk ka teknik mekanik;
  • Mungon deklarata e administratorit per drejtuesin teknik ne object;
  • Nuk permbush deshmite per mjetet dhe pajisjet e kerkuara;

  5. BIBA X Shpk :
  • Nuk ka paraqitur deklaraten sipas shtojces 8.
  Nuk permbush kriteret e vecanta te kualifikimit konkretisht pika 1.a,b,c,d,dh.OE nuk permbush kapacitetin ligjor dhe kapacitetin teknik.
  • Ka ngarkuar vetem vertetim OSHEE, vertetimin nga bashkia, vertetim xhiro vjetore, bilancet, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.
  • Oferta eshte e gabuar pasi eshte bere perllogaritja duke u nisur nga vlera totale me tvsh dhe e gjitha kjo vlere eshte pjestuar me 1.2 dhe ka dale vlera e ofertes pa tvsh. Kjo oferte nuk eshte e sakte pasi seksioni D "Pajisje dhe Makineri" eshte pa tvsh. Vlera e sakte e ofertes pa tvsh e tejkalon fondin limit.

  6. ELDA-VL Shpk
  Nuk ka paraqitur ofertë ekonomike dhe dokumentacionin kualifikues të kërkuar në DST.

  7. ADR TRANS Shpk
  Nuk ka paraqitur ofertë ekonomike dhe dokumentacionin kualifikues të kërkuar në DST.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for 4 AM SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for 4 AM SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for 4 AM SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for 4 AM SHPK viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Technical Specification
  KPP Decision
  Constructive Report
  Preventiv
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract Nr.08 - Dt.25-02-2019

  SUPPORTERS


  The opinions, findings, conclusions and recommendations expressed are those of the author/s and do not necessarily represent those of the Donors.