Open Procurement Albania

RIKONSTRUKSIONI I GODINES SE PEDIATRISE SE SPITALIT RAJONAL FIER

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • The Procuring Authority has disqualified all competitive operators with a bid lower than the winning bid

Contracted Institution Regional Hospital Directorate of Fier
Tenderer Institution Regional Hospital Directorate of Fier
Tender object RIKONSTRUKSIONI I GODINES SE PEDIATRISE SE SPITALIT RAJONAL FIER
Reference No. REF-28428-06-26-2019
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 46 439 224,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 27-06-2019
Last date of Submitted Documents 01-08-2019
Tender Held Date 01-08-2019
No. of Bidders 7
Bidders Bega-07 sh.p.k & 2Z Konstruksion sh.p.k
Sardo sh.p.k & Beqiri sh.p.k & K.M.K sh.p.k
Shendelli shpk & B-93
Avduli sh.p.k & BAHAS sh.p.k
Eurondertim 2000 sh.p.k
Arkonstudio sh.p.k
ELDA-VL sh.p.k
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • BEGA-07 SHPK -2Z KONSTRUKSION SHPK
 • The winning bid ALL without vat 37 789 820,00
  Bidder Announcement date 09-09-2019
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

  1. “Avduli”, sh.p.k & “BAHAS” sh.p.k :
  • “Avduli”, sh.p.k dhe “BAHAS” sh.p.k nuk ploteson numrin prej 10 punonjesish te Certifikuar dhe trajnuar per Punimet ne lartesi.D.P.I.
  • “Avduli”, sh.p.k dhe “BAHAS” sh.p.k nuk ploteson kriterin e vendosur ne shtojcen nr.12 Kriteret e vecanta te Kualifikimit nen titullin per Kapacitetin teknik pika 2.3.9. nuk ploteson makinerite prese betoni, makineri prerese betoni dhe autopompat e betonit pasi nukeshte paraqitur document shoqerues qe verton regjistrimin, document pronesie leje qarkullimi dhe certifikata e kontrollit teknik .

  2. “Eurondertim 2000”, sh.p.k :
  • Operatori ekonomik “Eurondertim 2000”, sh.p.k nuk ploteson numrin mesatar prej 65 punonjesve per 6 muaj Janar 2019 - Qershor 2019 kriter i vendosur ne shtojcen nr.12 Kriteret e vecanta te Kualifikimit nen titullin per Kapacitetin teknik pika 2.3.3 ku kerkohet Vërtetim të lëshuar nga Administrata Tatimore, per punesimin mesatar jo me pak se 65 (Punonjes ) per periudhen JANAR 2019 - Qershor 2019. ku perfshihen edhe stafi menaxherial i drejtuesve teknik.
  • Operatori ekonomik “Eurondertim 2000”, sh.p.k nuk ploteson kriterin e vendosur ne ne shtojcen nr.12 Kriteret e vecanta te Kualifikimit nen titullin per Kapacitetin teknik pika 2.3.7 Te kete ne pronesi ose me qera laborator me pajisje dhe instrumenta me qellim qe ti perdor per inspektimin e ndryshme te materialeve dhe punimeve te ndertimit , testeve kimike , mikrobiologjike, mekanike, elektrike etj. Lidhur me kete pike duhet te paraqitet fature cdoganimi ose kontrate qeraje e cila duhet te jete e vlefshme gjate gjithe kohes se ekzekutimit te procedures objekt prokurimi;
  • Operatori ekonomik “Eurondertim 2000”, sh.p.k nuk ploteson kriterin e vendosur ne shtojcen nr.12 Kriteret e vecanta te Kualifikimit nen titullin per Kapacitetin teknik pika 2.3.8 Te kete ne pronesi ose me qera fabrike per prodhim inertesh lidhur me kete pike duhet te paraqitet akti i pronesise, leja mjedisore e leshuar nga QKL/QKB ose kontrate qeraje e cila duhet te jete e vlefshme gjate gjithe kohes se ekzekutimit te procedures objekt prokurimi.

  3. “Arkonstudio”, sh.p.k :
  • Operatori ekonomik “Arkonstudio”, sh.p.k nuk ploteson numrin prej 10 punonjessiah te Certifikuar dhe trajnuar per Punimet ne lartesi.D.P.I. Renia nga lartesite. Punimet ne shkalle, Montim-Cmontim skela etj kriter i vendosur ne shtojcen nr.12 Kriteret e vecanta te Kualifikimit nen titullin per Kapacitetin teknik .
  • Operatori ekonomik “Arkonstudio”, sh.p.k nuk ploteson kriterin e vendosur ne ne shtojcen nr.12 Kriteret e vecanta te Kualifikimit nen titullin per Kapacitetin teknik pika 2.3.7 Te kete ne pronesi ose me qera laborator me pajisje dhe instrumenta me qellim qe ti perdor per inspektimin e ndryshme te materialeve dhe punimeve te ndertimit , testeve kimike , mikrobiologjike, mekanike, elektrike etj. Lidhur me kete pike duhet te paraqitet fature cdoganimi ose kontrate qeraje e cila duhet te jete e vlefshme gjate gjithe kohes se ekzekutimit te procedures objekt prokurimi.;

  4. “ELDA-VL”, sh.p.k :
  Nuk ka paraqitur oferte ekonomike.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for BEGA-07 SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for BEGA-07 SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for BEGA-07 SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for BEGA-07 SHPK viti 2019-2020

  Monitor treasury transaction for 2Z KONSTRUKSION SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for 2Z KONSTRUKSION SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for 2Z KONSTRUKSION SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for 2Z KONSTRUKSION SHPK viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Bidder Announcement Nr. 37 datë 16 Shtator 2019
  Signing of the Contract

  SUPPORTERS


  The opinions, findings, conclusions and recommendations expressed are those of the author/s and do not necessarily represent those of the Donors.