Open Procurement Albania

Perforcim i ures qe lidh godinen e 6-Kateshit me godinen e Kardiokirurgjise ne QSUT

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • The Procuring Authority has disqualified all competitive operators with a bid lower than the winning bid

Contracted Institution "Nënë Tereza"  University Hospital Center
Tenderer Institution "Nënë Tereza"  University Hospital Center
Tender object Perforcim i ures qe lidh godinen e 6-Kateshit me godinen e Kardiokirurgjise ne QSUT
Reference No. REF-33002-08-07-2019
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 1 556 616,00
Type of Contract
Procurement Method Request for Proposal
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 08-08-2019
Last date of Submitted Documents 20-08-2019
Tender Held Date 20-08-2019
No. of Bidders 4
Bidders Intelligent Building Solution (I.B.S)
K-AAV
Kevin Construksion
Meni
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • Intelligent Building Solution (I.B.S.)
 • The winning bid ALL without vat 1 265 612,50
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT 1 518 735,00
  Contract date 02-10-2019
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Ka pasur ankesa.
  Formulari i ankeses nr 3077 , dt 03.09.2019 i paraqitur nga OE Meni shpk.
  Formulari i ankeses nr 3081, dt 03.09.2019 i paraqitur nga OE Kevin Konstruksion shpk.
  Objekt I formulareve te ankesave ishte kundërshtimi i vendimit te Komisionit të Vlerësimit të Ofertave në lidhje me Skualifikimin e ofertes ekonomike në këtë procedurë prokurimi.
  Brenda afateve ligjore, autoriteti kontraktor ka shqyrtuar ankesat dhe i ka derguar përgjigje Operatorit Ekonomik ankimues duke argumentuar mospranimin e ankimeve dhe rrjedhimisht refuzimin(Me date 10.09.2019 I eshte derguar pergjigje per shqyrtimin e ankeses operatorit “MENI”shpk, dhe me date 11.09.2019 i eshte derguar pergjigje operatorit “Kevin Construction” shpk).
  Në vijim, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave në mbështetje të Ligjit nr. 9643, dt.20.11.2006 për “Prokurimin Publik”, VKM nr. 914, dt. 29.12.2014 për “Mirat imin e Rregullave të Prokurimit Publik”, kreu VII, neni 64 dhe neni 66 si dhe Udhëzimit për “Shqyrt imin dhe vlerësimin e ofertave në prokurimin me mjete elektronike”, ka respektuar te gjitha afatet proceduriale te ankimit ne Komisionin e Prokurimit Publik nga ku ka rezultuar se OE “Meni shpk” dhe “Kevin Konstruksion ShPK” nuk kane ushtruar te drejten e ankimit te percaktuar ne legjislacionin e Prokurimeve Publike.
  1. “K-AAV ” Shpk :
  - Shtojca nr 4 Deklarata per permbushjen e kritereve te pergjithshme, nuk eshte paraqitur sipas formatit te përcaktuara ne DST .Mungon paragrafi : Personi/at në cilësinë e anëtarit të organit administrativ, drejtuesit ose mbikëqyrësit, aksionerit ose ortakut, ose ka kompetenca përfaqësuese,vendimmarrjeje ose kontrolluese brenda operatorit ekonomik,
  - Nuk ploteson kriterin e përcaktuar ne shtojcen 11 ,pika 1/d e kritereve te pergjithshme per kualifikim pasi referuar vertetimit nr 4172 prot , dt 10.06.2019 per detyrimet tatimore , subjekti rezulton me detyrime tatimore per te cilat rezulton te kete lidhur Akt marreveshje me Drejtorine Rajonale Tatimore Tirane nr 6277/1 prot , dt 11.02.2019.
  - Dokumentacioni i paraqitur per mjetin kamionin AA920LT eshte i paplote duke mos permbushur kerkesat e përcaktuara per kualifikim ne piken 3.3 - Kapaciteti Teknik pika e. Mungon certifikata e pronesise , siguracioni i mjetit , Akt Kolaudimi dhe taksat vjetore . 4- Mungon dokumentacioni i kerkuar ne dst per pajisjet teknike shkalle 2-cope , Gur fresibel – 2 cope, Trapan 1- cope , Shkalle metalike - 120 m2 .
  - Mungojne kontratat e punes per punonjesit e kerkuar ne profesionin bojaxhi , murator dhe mekanik/montator.
  - Nuk ploteson kriterin e përcaktuar ne piken 3.3 - Kapaciteti Teknik , pika c dhe dh te dst. Ne listepagesat e shoqerise per periudhen Janar 2019 - Qeshor 2019 , Inxhinieret e shoqerise

  2. “Kevin Konstruksion” Shpk :
  - Nuk ploteson kriterin e përcaktuar ne piken 3.3 - Kapaciteti Teknik , pika c dhe dh te dst, pasi Operatori Ekonomik nuk ka paraqitur listepagesat e shoqerise per muajin Qershor 2019 .

  3. “Meni” Shpk :
  - Nuk ploteson kriterin e përcaktuar ne piken 3.3 - Kapaciteti Teknik , pika dh te dst, pasi punonjesi F.C (Murator) figuron ne Listepagesat e shoqerise per periudhen Mars - Qeshor 2019me nga nje dite pune ne muaj , ne kundershtim me kerkesat e dst per kete kriter .
  - Nuk ploteson kriterin e përcaktuar ne piken 3.3 - Kapaciteti Teknik , pika dh te dst, pasi punonjesi N.XH (Mekanik) figuron ne Listepagesat e shoqerise per periudhen Mars - Qeshor 2019 me nga nje dite pune ne muaj , ne kundershtim me kerkesat e dst per kete kriter .
  - Nuk ploteson kriterin e përcaktuar ne piken 3.3 - Kapaciteti Teknik , pika dh te dst, pasi punonjesi I.M (Mekanik) figuron ne Listepagesat e shoqerise per muajin Maj 2019 i siguruar vetem 13 dite pune she per muajin -Qeshor 2019 me nga nje dite pune ne muaj dhe jo me kohe te plote , ne kundershtim me kerkesat e dst per kete kriter.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Bidder Announcement Nr. 39 datë 30 Shtator 2019
  Signing of the Contract Nr. 41 datë 14 Tetor 2019

  SUPPORTERS


  The opinions, findings, conclusions and recommendations expressed are those of the author/s and do not necessarily represent those of the Donors.