Open Procurement Albania

Perforcim i ures qe lidh godinen e 6-Kateshit me godinen e Kardiokirurgjise ne QSUT

Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar

 • Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit
 • Autoriteti Prokurues ka skualifikuar te gjithe operatoret pjesemarres ne gare me oferte me te ulet se oferta fituese

Autoritet Prokurues Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza"
Institucion Kontraktues Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza"
Objekti i Tenderit Perforcim i ures qe lidh godinen e 6-Kateshit me godinen e Kardiokirurgjise ne QSUT
Nr. Reference REF-33002-08-07-2019
Vlera / Fondi Limit 1 556 616,00
Lloji i Kontrates Publike Punë Publike
Lloji i Procedures Kërkesë për Propozim
Statusi i Tenderit Lidhur Kontrata
Data e Njoftimit te Tenderit 08-08-2019
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 20-08-2019
Data e mbajtjes se tenderit 20-08-2019
Nr. i Operatoreve Konkurues 4
Operatore Konkurues Intelligent Building Solution (I.B.S)
K-AAV
Kevin Construksion
Meni
Operator Ekonomik Kontraktues
 • Intelligent Building Solution (I.B.S.)
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 1 265 612,50
  Data e shpalljes se fituesit
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH 1 518 735,00
  Data e lidhjes se kontrates 02-10-2019
  Kohezgjatja e kontrates
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa Ka pasur ankesa.
  Formulari i ankeses nr 3077 , dt 03.09.2019 i paraqitur nga OE Meni shpk.
  Formulari i ankeses nr 3081, dt 03.09.2019 i paraqitur nga OE Kevin Konstruksion shpk.
  Objekt I formulareve te ankesave ishte kundërshtimi i vendimit te Komisionit të Vlerësimit të Ofertave në lidhje me Skualifikimin e ofertes ekonomike në këtë procedurë prokurimi.
  Brenda afateve ligjore, autoriteti kontraktor ka shqyrtuar ankesat dhe i ka derguar përgjigje Operatorit Ekonomik ankimues duke argumentuar mospranimin e ankimeve dhe rrjedhimisht refuzimin(Me date 10.09.2019 I eshte derguar pergjigje per shqyrtimin e ankeses operatorit “MENI”shpk, dhe me date 11.09.2019 i eshte derguar pergjigje operatorit “Kevin Construction” shpk).
  Në vijim, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave në mbështetje të Ligjit nr. 9643, dt.20.11.2006 për “Prokurimin Publik”, VKM nr. 914, dt. 29.12.2014 për “Mirat imin e Rregullave të Prokurimit Publik”, kreu VII, neni 64 dhe neni 66 si dhe Udhëzimit për “Shqyrt imin dhe vlerësimin e ofertave në prokurimin me mjete elektronike”, ka respektuar te gjitha afatet proceduriale te ankimit ne Komisionin e Prokurimit Publik nga ku ka rezultuar se OE “Meni shpk” dhe “Kevin Konstruksion ShPK” nuk kane ushtruar te drejten e ankimit te percaktuar ne legjislacionin e Prokurimeve Publike.
  1. “K-AAV ” Shpk :
  - Shtojca nr 4 Deklarata per permbushjen e kritereve te pergjithshme, nuk eshte paraqitur sipas formatit te përcaktuara ne DST .Mungon paragrafi : Personi/at në cilësinë e anëtarit të organit administrativ, drejtuesit ose mbikëqyrësit, aksionerit ose ortakut, ose ka kompetenca përfaqësuese,vendimmarrjeje ose kontrolluese brenda operatorit ekonomik,
  - Nuk ploteson kriterin e përcaktuar ne shtojcen 11 ,pika 1/d e kritereve te pergjithshme per kualifikim pasi referuar vertetimit nr 4172 prot , dt 10.06.2019 per detyrimet tatimore , subjekti rezulton me detyrime tatimore per te cilat rezulton te kete lidhur Akt marreveshje me Drejtorine Rajonale Tatimore Tirane nr 6277/1 prot , dt 11.02.2019.
  - Dokumentacioni i paraqitur per mjetin kamionin AA920LT eshte i paplote duke mos permbushur kerkesat e përcaktuara per kualifikim ne piken 3.3 - Kapaciteti Teknik pika e. Mungon certifikata e pronesise , siguracioni i mjetit , Akt Kolaudimi dhe taksat vjetore . 4- Mungon dokumentacioni i kerkuar ne dst per pajisjet teknike shkalle 2-cope , Gur fresibel – 2 cope, Trapan 1- cope , Shkalle metalike - 120 m2 .
  - Mungojne kontratat e punes per punonjesit e kerkuar ne profesionin bojaxhi , murator dhe mekanik/montator.
  - Nuk ploteson kriterin e përcaktuar ne piken 3.3 - Kapaciteti Teknik , pika c dhe dh te dst. Ne listepagesat e shoqerise per periudhen Janar 2019 - Qeshor 2019 , Inxhinieret e shoqerise

  2. “Kevin Konstruksion” Shpk :
  - Nuk ploteson kriterin e përcaktuar ne piken 3.3 - Kapaciteti Teknik , pika c dhe dh te dst, pasi Operatori Ekonomik nuk ka paraqitur listepagesat e shoqerise per muajin Qershor 2019 .

  3. “Meni” Shpk :
  - Nuk ploteson kriterin e përcaktuar ne piken 3.3 - Kapaciteti Teknik , pika dh te dst, pasi punonjesi F.C (Murator) figuron ne Listepagesat e shoqerise per periudhen Mars - Qeshor 2019me nga nje dite pune ne muaj , ne kundershtim me kerkesat e dst per kete kriter .
  - Nuk ploteson kriterin e përcaktuar ne piken 3.3 - Kapaciteti Teknik , pika dh te dst, pasi punonjesi N.XH (Mekanik) figuron ne Listepagesat e shoqerise per periudhen Mars - Qeshor 2019 me nga nje dite pune ne muaj , ne kundershtim me kerkesat e dst per kete kriter .
  - Nuk ploteson kriterin e përcaktuar ne piken 3.3 - Kapaciteti Teknik , pika dh te dst, pasi punonjesi I.M (Mekanik) figuron ne Listepagesat e shoqerise per muajin Maj 2019 i siguruar vetem 13 dite pune she per muajin -Qeshor 2019 me nga nje dite pune ne muaj dhe jo me kohe te plote , ne kundershtim me kerkesat e dst per kete kriter.
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari
 • Buletini i Prokurimeve Publike
  Njoftimi i Tenderit
  Shpallja e Fituesit Nr. 39 datë 30 Shtator 2019
  Lidhja e Kontrates Nr. 41 datë 14 Tetor 2019

  MBESHTETES


  Opinionet, gjetjet, konkluzionet dhe rekomandimet e shprehura janë të autor-it/ve dhe nuk perfaqësojnë domosdoshmërisht ato të Donatorëve.