Open Procurement Albania

Rikonstruksioni i tarraces se paraklinikut dhe bodrumeve te dekanatit te FM-se

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • The Procuring Authority has disqualified all competitive operators with a bid lower than the winning bid

Contracted Institution University of Medicine, Tirana
Tenderer Institution University of Medicine, Tirana
Tender object Universiteti i Mjekesise Tirane
Reference No. REF-34050-08-21-2019
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 16 399 882,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 22-08-2019
Last date of Submitted Documents 30-09-2019
Tender Held Date 30-09-2019
No. of Bidders 14
Bidders 2N sh.p.k
Karl Gega Konstruksion sh.p.k - B.M Konstruksion sh.p.k
6D PLAN sh.p.k - 2Z KONSTRUKSION sh.p.k
AD STAR sh.p.k
ALB TIEFBAU sh.p.k
ANTE GROUP sh.p.k
AURORA KONSTRUKSION sh.p.k
COLOMBO sh.p.k
JOGI & SPEKTRI sh.p.k
KACDEDJA sh.p.k
LEON KONSTRUKSION sh.p.k
SENKA sh.p.k &MANE/S sh.p.k
VIANTE KONSTRUKSION sh.p.k
ELDA VL sh.p.k
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • 2 N
 • The winning bid ALL without vat 12 789 616,00
  Bidder Announcement date 27-01-2020
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Ka pasur ankesa.
  Ka pasur, ka marrë përgjigje nga AK, si dhe me vendim Komisioni i Prokurimit Publik nr.34/1., datë 21.01.2020.
  Janë skualifikuar ofertuesit si mëposhtë:

  1. Bashkimi i operatorëve ekonomik “6DPLAN”sh.p.k dhe “2Z KONSTRUKSION’ :
  - Operatori ekonomik 6D Plan nuk ka licencën e kërkuar sipas dokumentave Standarte të Tenderit përsa i përket licencës së restauratorit, konkretisht pika 2.3.3 kapaciteti teknik, shtojca 12 kriteret e vecanta të kualifikimit.
  - Operatori ekonomik ”6 D Plan” nuk ka plotësuar pikën 2.3.8 kriteret e vecanta të kualifikimit shtojca 12 pasi ka paraqitur diplome, librezë pune, kontrratën por nuk ka paraqitur urdhërin e mjekut të kërkuara në Dokumentet Standarte të tenderit.
  - Analiza e cmimeve mungojnë artikujt eshtë e paplotë ka vetëm 16 emërtime.

  2. Operatori ekonomik “ANTE GROUP” :
  - Mungon analiza e cmimeve.

  3. Operatori ekonomik “KACDEDJA”:
  - Nuk ka plotësuar pikën 2.3.3 kapaciteti teknik kriteret e vecanta kualifikimit shtojca 12 , nuk ka paraqitur licencën Zbatim për punimet e restaurimit në monumentet e arkitekturës” për shoqëri ndërtimi, sipas kategorisë së kërkuara në DST.

  4. Operatori ekonomik “ELDA VL” :
  - Nuk ka sjellë ofertë ekonomike si dhe nuk ka plotësuar asnjë kriter sipas Dokumentave Standarte të Tenderit.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Technical Specification
  KPP Decision
  Constructive Report
  Preventiv
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract
  GRAFIKU I PUNIMEVE

  PROJEKT ZBATIMI

  Shtojce nr.1

  SUPPORTERS


  The opinions, findings, conclusions and recommendations expressed are those of the author/s and do not necessarily represent those of the Donors.