Open Procurement Albania

Lot.2 Rikonstruksion i disa QSH- ve në qarqet Berat, Korçë dhe Elbasan

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • The Procuring Authority has disqualified all competitive operators with a bid lower than the winning bid

Contracted Institution Ministry of Health
Tenderer Institution Ministry of Health
Tender object Rikonstruksione te QSH-ve ne qytete/njesi administrative (vitet 2020-2021).
Lot.2 “Rikonstruksion i disa QSH- ve në qarqet Berat, Korçë dhe Elbasan
Burimi i Financimit: Buxheti i shtetit/investime.
Reference No. REF-51813-02-27-2020
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 162 250 453,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 28-02-2020
Last date of Submitted Documents 30-03-2020
Tender Held Date 30-03-2020
No. of Bidders 12
Bidders SHKELQIMI 07 Shpk & FLED Shpk
Blerimi Shpk & Bajrami N Shpk
Inerti Shpk
NIKA Shpk & MICULI Shpk
ALMO KONSTRUKSION & Uleza Ndertim Shpk
S I R E T A 2F Shpk & EURO-ALB Shpk
DAJTI PARK 2007 Shpk & GLAVENICA Shpk
AURORA KONSTRUKSION & S. A G Shpk
ERGI SHPK & BE - IS SH.P.K
ALKO-IMPEX General Construcion Shpk & 2 T Shpk
Caushi M Shpk
ELDA-VL Shpk
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • Blerimi Shpk -Bajrami N Shpk
 • The winning bid ALL without vat 118 583 332,50
  Bidder Announcement date 01-06-2020
  Award and Contract Amount ALL with VAT 142 299 999,00
  Contract date 11-06-2020
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date Lot 2 - maksimumi 185 dite nga data e nenshkrimit te proces-verbalit te fillimit te punimeve (per objektin e pare);
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Ka pasur ankesa.
  Eshte kthyer përgjigje ne datë 18.05.2020.

  Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

  1. BOE SHKELQIMI 07 Shpk & FLED Shpk, me NIPT K68121808W dhe NIPT K17621104C :
  Operatori nuk ploteson kriteret e vecanta te kualifikimit sipas kerkeses ne DST, si me poshte:
  • Operatori Shkelqimi nuk ploteson kriterin e puneve te ngjashme, sipas kerkesës ne pikën 2.3.1, të KVK te realizuara gjatë 3 viteve të fundit nga data e zhvillimit te procedures se prokurimit, ne perputhje me pjesemarrjen ne BOE, ne zbatim te pikes pikes 3, neni 74 i VKM nr.914, date 29.12.2014, e ndryshuar (Kërkesat ekonomike, financiare, profesionale dhe ato teknike duhet të përmbushen nga i gjithë bashkimi, në përputhje me përqindjen e pjesëmarrjes në punë, shërbim apo furnizim, të përcaktuara në aktmarrëveshje)
  • Operatori Fled nuk ploteson kriterin e puneve te ngjashme. te realizuara gjatë 3 viteve të fundit nga data e zhvillimit te procedures se prokurimit, ne perputhje me pjesemarrjen ne BOE, ne zbatim te pikes pikes 3, neni 74 i VKM nr.914, date 29.12.2014, e ndryshuar (Kërkesat ekonomike, financiare, profesionale dhe ato teknike duhet të përmbushen nga i gjithë bashkimi, në përputhje me përqindjen e pjesëmarrjes në punë, shërbim apo furnizim, të përcaktuara në aktmarrëveshje)
  • Bashkimi i operatoreve nuk ploteson sasine e kerkuar te pompa suvatimi, sipas kerkeses ne piken 2.3.10 te KVK ne DST.
  • Bashkimi i operatoreve nuk ploteson sasine e kerkuar te nivelues betoni, ne piken 2.3.10 te KVK ne DST.
  • Nuk ka paraqitur kontratat per disa nga punonjesit me IQT, sipas kerkeses ne piken 2.3.8 te KVK ne DST, (8 punonjes me kontrata dhe 45 punonjes pa kontrate).

  2. Operatori Inerti shpk:
  Per arsyet si me poshte:
  Operatori nuk ploteson kriteret e vecanta te kualifikimit sipas kerkeses ne DST, si me poshte: • Operatori ekonomik ka deklaruar te njejtet inxhiniere ne terren ne te tre rajonet ne kundershtim me sqarimin e njesise hedhur ne SEP me date 18.03.2020 dhe kerkesen ne piken 2.3.7 te KVK, ne DST-
  • Operatori nuk ploteson numrin e kerkuar te inxhiniereve te ndertimit, inxhiniereve elektrik dhe inxhiniereve mekanike/ hidroteknik te kerkuar ne piken 2.3.8 te KVK ne DST dhe sqarimin e NJP, sipas qarqeve.

  3. Bashkimi i operatoreve NIKA Shpk & MICULI Shpk:
  Per arsyet si me poshte:
  - OE nuk ploteson kriteret e vecanta te kualifikimit sipas kerkeses ne DST, si me poshte:
  • Operatoret ekonomik nuk kane paraqitur deshmi kualifikimi IQT per punonjesit: Elektricist, pllakashtrues dhe bojaxhi, sipas kerkeses ne DST, as ne total dhe as sipas pjesmarrjes ne BOE, ne zbatim te pikes pikes3, neni 74 i VKM nr.914, date 29.12.2014, e ndryshuar (Kërkesat ekonomike, financiare, profesionale dhe ato teknike duhet të përmbushen nga i gjithë bashkimi, në përputhje me përqindjen e pjesëmarrjes në punë, shërbim apo furnizim, të përcaktuara në aktmarrëveshje)
  • Operatori ekonomik Miculi nuk ka Licencat: NS-12A dhe NS-14A sipas DST, ndonese ka marre persiper te gjitha punimet ne QSH e percaktuara, sipas Marrveshjes se bashkepunimit.
  • Operatori ekonomik Miculi nuk ploteson numrin mesatar te kerkuar te punonjesve sipas pjesmarrjes ne BOE, ne zbatim te pikes pikes3, neni 74 i VKM nr.914, date 29.12.2014, e ndryshuar (Kërkesat ekonomike, financiare, profesionale dhe ato teknike duhet të përmbushen nga i gjithë bashkimi, në përputhje me përqindjen e pjesëmarrjes në punë, shërbim apo furnizim, të përcaktuara në aktmarrëveshje). Sipas listepagesave per 6 muajt e fundit ka mesatarisht 42 punonjes ku nderkohe duhet te kete 53 punonjes sipas perqindjes se bashkepunimit.
  • Grafiku i punimeve nuk eshte i rregullt, nuk eshte dhene per cdo QSH.
  • Deklarata per Inxhinieret ne terren nuk ploteson kerkesen sipas DST dhe sqarimit te NJP, jane te njejtet inxhiniere ne te gjitha qarqet. BOE nuk ka numrin e mjaftueshem te inxhiniereve , sipas profesioneve te kerkuara per te mbuluar te gjitha qarqet ne kundershtim me sqarimin e njesise hedhur ne SEP me date 18.03.2020.
  • Nuk ka paraqitur dokumentacionin e kerkuar per disa automjete.
  • Deklarata e OE Nika Shpk per kontratat ne proces nuk eshte e rregullt, pasi permban jo vetem kontrata qe deklaron se kane perfunduar ne 2019, por edhe “lapsuse” per kontrata qe fillojne ne 2020 dhe kane mbaruar ne 2019.

  4. Bashkimi i operatoreve ALMO KONSTRUKSION & Uleza Ndertim Shpk:
  - OE nuk ploteson kriteret e vecanta te kualifikimit sipas kerkeses ne DST, si me poshte:
  • Operatori Almo Konstruksion nuk permbush kriterin e puneve te ngjashme te realizuara gjatë 3 viteve të fundit nga data e zhvillimit te procedures se prokurimit, ne perputhje me pjesemarrjen ne BOE, ne zbatim te pikes pikes 3, neni 74 i VKM nr.914, date 29.12.2014, e ndryshuar (Kërkesat ekonomike, financiare, profesionale dhe ato teknike duhet të përmbushen nga i gjithë bashkimi, në përputhje me përqindjen e pjesëmarrjes në punë, shërbim apo furnizim, të përcaktuara në aktmarrëveshje)
  • Uleza Ndertim nuk ka paraqitur deshmi kualifikimi te sigurimit teknik nga IQT ose ekuivalente me te, per pllakashtrues.
  • Preventivi per QSH Pojan eshte i pavlefshem pasi zerat dhe sasite nuk perputhen me ato ne DST.
  • OE ka ndryshime ne preventivin e paraqitur, duke e bere oferten te pavlefshme.

  5. Bashkimi i operatoreve S I R E T A 2F Shpk & EURO-ALB Shpk:
  - Bashkimi i operatoreve S I R E T A 2F Shpk & EURO-ALB Shpk, skualifikohet, pasi nuk ka paraqitur oferte ekonomike (sipas percaktimeve me siper), ne perputhje me Marrveshjen e bashkepunimit, Prokuren dhe kerkesen ne DST, si me poshte:
  • Bashkimi i operatoreve S I R E T A 2F & EURO-ALB, nuk ka paraqitur formularin e ofertes, me ofertues sipas bashkimit te operatoreve.
  • Formulari i ofertes i paraqitur, eshte oferte individuale dhe i referohet vetem OE Sireta 2F, dhe jo ofertuesit Bashkimit te operatoreve SIRETA 2F & EURO-ALB, pra nuk eshte ne emer te dy operatoreve te Bashkimit te operatoreve , sipas Marrveshjes se bashkepunimit. Po keshtu edhe preventivi eshte i firmosur dhe i vulosur vetem nga OE SIRETA 2F. (Ne asnje nga keto dokumenta nuk eshte vendosur emri i EURO-ALB si pjesemarres ne bashkepunim ne kundershtim me Marrveshjen e Bashkepunimit, dhe perfaqesuesi ka paraqitur oferte si nje OE i vetem, ne kundershtim me kreun VIII, neni 74, “Bashkimi i operatorëve ekonomikë”, pika 1 e VKM nr.914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, parashikohet: “Oferta mund të paraqitet nga një bashkim operatorësh ekonomikë, ku njëri prej të cilëve i përfaqëson të tjerët gjatë procedurës dhe në rast përzgjedhjeje edhe gjatë zbatimit të kontratës. Në ofertë duhet të përcaktohet pjesa e shërbimit, punës ose furnizimit, që do të kryejë secili nga anëtarët e këtij bashkimi”.) Oferta e OE Sireta Shpk, eshte ne kundershtim me piken 4, neni 74 i VKM 914, date 29.12.2014, ku anetari i Bashkimit te operatoreve nuk mund te paraqese oferte individuale. Prokura e leshuar nga EURO-ALB, e autorizon SIRETA 2F, te perfaqesoje EURO-ALB dhe te paraqese oferte ne emer te BOE, ndersa oferta e paraqitur eshte vetem ne emer te SIRETA 2F.

  6. Bashkimi i operatoreve DAJTI PARK 2007 Shpk & GLAVENICA Shpk:
  - Operatori nuk ploteson kriteret e vecanta te kualifikimit sipas kerkeses ne DST, si me poshte:
  • Operatori Glavenica nuk permbush kushtin per pune te ngjashme, sipas kerkeses ne piken 2.3.1, te KVK ne DST, te realizuara gjatë 3 viteve të fundit nga data e zhvillimit te procedures se prokurimit, ne perputhje me pjesemarrjen ne BOE, ne zbatim te pikes pikes 3, neni 74 i VKM nr.914, date 29.12.2014, e ndryshuar (Kërkesat ekonomike, financiare, profesionale dhe ato teknike duhet të përmbushen nga i gjithë bashkimi, në përputhje me përqindjen e pjesëmarrjes në punë, shërbim apo furnizim, të përcaktuara në aktmarrëveshje)
  • Bashkimi i operatoreve nuk ka paraqitur deklaraten me emrat e inxhiniereve ne terren, sipas kerkeses ne piken 2.3.7 te KVK ne DST.
  • Bashkimi i operatoreve nuk ploteson kerkesen per mjetet sipas kerkeses ne piken 2.3.10 te KVK ne DST : 2 cope- eskavator (goma ose zinxhir) 0.25 m³. Ne kontratat e qerase, afati i marrjes me qera nuk mbulon afatin e përfundimit të punimeve të objektit sikurse eshte kerkuar ne DST- Konsiderohet devijim te vogel, pasi kontrata mund te perseritet.
  • Operatori Glavenica nuk permbush kerkesat per disa pajisje ne perputhje me pjesmarrjen ne Bashkimi i operatoreve , ne zbatim te pikes pikes 3, neni 74 i VKM nr.914, date 29.12.2014, e ndryshuar (Kërkesat ekonomike, financiare, profesionale dhe ato teknike duhet të përmbushen nga i gjithë bashkimi, në përputhje me përqindjen e pjesëmarrjes në punë, shërbim apo furnizim, të përcaktuara në aktmarrëveshje), si psh:
  -nivelues betoni- ka 1cope nga 2 qe duhet te kete,
  -pompe suvatimi- ka 2cope nga 4 qe duhet te kete,
  -motogjeneratore- ka 2 cope nga 4 qe duhet te kete

  7. Operatori Caushi M Shpk, pa oferte.
  - Operatori nuk ka paraqitur asnje nga dokumentat e kerkuara per plotesimin e kritereve te pergjithme dhe te vecanta sipas kerkeses ne DST. Nuk ka paraqitur oferte ekonomike.

  8. Operatori ELDA-VL Shpk:
  - Operatori nuk ka paraqitur asnje nga dokumentat e kerkuara per plotesimin e kritereve te pergjithme dhe te vecanta sipas kerkeses ne DST. Nuk ka paraqitur oferte ekonomike

  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement Nr. 8 datë 02 Mars 2020
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract Buletini Nr. 35 datë 15 Qershor 2020
  Preventiv Loti 2

  SUPPORTERS


  The opinions, findings, conclusions and recommendations expressed are those of the author/s and do not necessarily represent those of the Donors.