Open Procurement Albania

Lot.2 Rikonstruksion i disa QSH- ve në qarqet Berat, Korçë dhe Elbasan

Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar

 • Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit
 • Autoriteti Prokurues ka skualifikuar te gjithe operatoret pjesemarres ne gare me oferte me te ulet se oferta fituese

Autoritet Prokurues Ministria e Shëndetësisë
Institucion Kontraktues Ministria e Shëndetësisë
Objekti i Tenderit Rikonstruksione te QSH-ve ne qytete/njesi administrative (vitet 2020-2021).
Lot.2 “Rikonstruksion i disa QSH- ve në qarqet Berat, Korçë dhe Elbasan
Burimi i Financimit: Buxheti i shtetit/investime.
Nr. Reference REF-51813-02-27-2020
Vlera / Fondi Limit 162 250 453,00
Lloji i Kontrates Publike Punë Publike
Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
Statusi i Tenderit Lidhur Kontrata
Data e Njoftimit te Tenderit 28-02-2020
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 30-03-2020
Data e mbajtjes se tenderit 30-03-2020
Nr. i Operatoreve Konkurues 12
Operatore Konkurues SHKELQIMI 07 Shpk & FLED Shpk
Blerimi Shpk & Bajrami N Shpk
Inerti Shpk
NIKA Shpk & MICULI Shpk
ALMO KONSTRUKSION & Uleza Ndertim Shpk
S I R E T A 2F Shpk & EURO-ALB Shpk
DAJTI PARK 2007 Shpk & GLAVENICA Shpk
AURORA KONSTRUKSION & S. A G Shpk
ERGI SHPK & BE - IS SH.P.K
ALKO-IMPEX General Construcion Shpk & 2 T Shpk
Caushi M Shpk
ELDA-VL Shpk
Operator Ekonomik Kontraktues
 • Blerimi Shpk -Bajrami N Shpk
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 118 583 332,50
  Data e shpalljes se fituesit 01-06-2020
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH 142 299 999,00
  Data e lidhjes se kontrates 11-06-2020
  Kohezgjatja e kontrates Lot 2 - maksimumi 185 dite nga data e nenshkrimit te proces-verbalit te fillimit te punimeve (per objektin e pare);
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa Ka pasur ankesa.
  Eshte kthyer përgjigje ne datë 18.05.2020.

  Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

  1. BOE SHKELQIMI 07 Shpk & FLED Shpk, me NIPT K68121808W dhe NIPT K17621104C :
  Operatori nuk ploteson kriteret e vecanta te kualifikimit sipas kerkeses ne DST, si me poshte:
  • Operatori Shkelqimi nuk ploteson kriterin e puneve te ngjashme, sipas kerkesës ne pikën 2.3.1, të KVK te realizuara gjatë 3 viteve të fundit nga data e zhvillimit te procedures se prokurimit, ne perputhje me pjesemarrjen ne BOE, ne zbatim te pikes pikes 3, neni 74 i VKM nr.914, date 29.12.2014, e ndryshuar (Kërkesat ekonomike, financiare, profesionale dhe ato teknike duhet të përmbushen nga i gjithë bashkimi, në përputhje me përqindjen e pjesëmarrjes në punë, shërbim apo furnizim, të përcaktuara në aktmarrëveshje)
  • Operatori Fled nuk ploteson kriterin e puneve te ngjashme. te realizuara gjatë 3 viteve të fundit nga data e zhvillimit te procedures se prokurimit, ne perputhje me pjesemarrjen ne BOE, ne zbatim te pikes pikes 3, neni 74 i VKM nr.914, date 29.12.2014, e ndryshuar (Kërkesat ekonomike, financiare, profesionale dhe ato teknike duhet të përmbushen nga i gjithë bashkimi, në përputhje me përqindjen e pjesëmarrjes në punë, shërbim apo furnizim, të përcaktuara në aktmarrëveshje)
  • Bashkimi i operatoreve nuk ploteson sasine e kerkuar te pompa suvatimi, sipas kerkeses ne piken 2.3.10 te KVK ne DST.
  • Bashkimi i operatoreve nuk ploteson sasine e kerkuar te nivelues betoni, ne piken 2.3.10 te KVK ne DST.
  • Nuk ka paraqitur kontratat per disa nga punonjesit me IQT, sipas kerkeses ne piken 2.3.8 te KVK ne DST, (8 punonjes me kontrata dhe 45 punonjes pa kontrate).

  2. Operatori Inerti shpk:
  Per arsyet si me poshte:
  Operatori nuk ploteson kriteret e vecanta te kualifikimit sipas kerkeses ne DST, si me poshte: • Operatori ekonomik ka deklaruar te njejtet inxhiniere ne terren ne te tre rajonet ne kundershtim me sqarimin e njesise hedhur ne SEP me date 18.03.2020 dhe kerkesen ne piken 2.3.7 te KVK, ne DST-
  • Operatori nuk ploteson numrin e kerkuar te inxhiniereve te ndertimit, inxhiniereve elektrik dhe inxhiniereve mekanike/ hidroteknik te kerkuar ne piken 2.3.8 te KVK ne DST dhe sqarimin e NJP, sipas qarqeve.

  3. Bashkimi i operatoreve NIKA Shpk & MICULI Shpk:
  Per arsyet si me poshte:
  - OE nuk ploteson kriteret e vecanta te kualifikimit sipas kerkeses ne DST, si me poshte:
  • Operatoret ekonomik nuk kane paraqitur deshmi kualifikimi IQT per punonjesit: Elektricist, pllakashtrues dhe bojaxhi, sipas kerkeses ne DST, as ne total dhe as sipas pjesmarrjes ne BOE, ne zbatim te pikes pikes3, neni 74 i VKM nr.914, date 29.12.2014, e ndryshuar (Kërkesat ekonomike, financiare, profesionale dhe ato teknike duhet të përmbushen nga i gjithë bashkimi, në përputhje me përqindjen e pjesëmarrjes në punë, shërbim apo furnizim, të përcaktuara në aktmarrëveshje)
  • Operatori ekonomik Miculi nuk ka Licencat: NS-12A dhe NS-14A sipas DST, ndonese ka marre persiper te gjitha punimet ne QSH e percaktuara, sipas Marrveshjes se bashkepunimit.
  • Operatori ekonomik Miculi nuk ploteson numrin mesatar te kerkuar te punonjesve sipas pjesmarrjes ne BOE, ne zbatim te pikes pikes3, neni 74 i VKM nr.914, date 29.12.2014, e ndryshuar (Kërkesat ekonomike, financiare, profesionale dhe ato teknike duhet të përmbushen nga i gjithë bashkimi, në përputhje me përqindjen e pjesëmarrjes në punë, shërbim apo furnizim, të përcaktuara në aktmarrëveshje). Sipas listepagesave per 6 muajt e fundit ka mesatarisht 42 punonjes ku nderkohe duhet te kete 53 punonjes sipas perqindjes se bashkepunimit.
  • Grafiku i punimeve nuk eshte i rregullt, nuk eshte dhene per cdo QSH.
  • Deklarata per Inxhinieret ne terren nuk ploteson kerkesen sipas DST dhe sqarimit te NJP, jane te njejtet inxhiniere ne te gjitha qarqet. BOE nuk ka numrin e mjaftueshem te inxhiniereve , sipas profesioneve te kerkuara per te mbuluar te gjitha qarqet ne kundershtim me sqarimin e njesise hedhur ne SEP me date 18.03.2020.
  • Nuk ka paraqitur dokumentacionin e kerkuar per disa automjete.
  • Deklarata e OE Nika Shpk per kontratat ne proces nuk eshte e rregullt, pasi permban jo vetem kontrata qe deklaron se kane perfunduar ne 2019, por edhe “lapsuse” per kontrata qe fillojne ne 2020 dhe kane mbaruar ne 2019.

  4. Bashkimi i operatoreve ALMO KONSTRUKSION & Uleza Ndertim Shpk:
  - OE nuk ploteson kriteret e vecanta te kualifikimit sipas kerkeses ne DST, si me poshte:
  • Operatori Almo Konstruksion nuk permbush kriterin e puneve te ngjashme te realizuara gjatë 3 viteve të fundit nga data e zhvillimit te procedures se prokurimit, ne perputhje me pjesemarrjen ne BOE, ne zbatim te pikes pikes 3, neni 74 i VKM nr.914, date 29.12.2014, e ndryshuar (Kërkesat ekonomike, financiare, profesionale dhe ato teknike duhet të përmbushen nga i gjithë bashkimi, në përputhje me përqindjen e pjesëmarrjes në punë, shërbim apo furnizim, të përcaktuara në aktmarrëveshje)
  • Uleza Ndertim nuk ka paraqitur deshmi kualifikimi te sigurimit teknik nga IQT ose ekuivalente me te, per pllakashtrues.
  • Preventivi per QSH Pojan eshte i pavlefshem pasi zerat dhe sasite nuk perputhen me ato ne DST.
  • OE ka ndryshime ne preventivin e paraqitur, duke e bere oferten te pavlefshme.

  5. Bashkimi i operatoreve S I R E T A 2F Shpk & EURO-ALB Shpk:
  - Bashkimi i operatoreve S I R E T A 2F Shpk & EURO-ALB Shpk, skualifikohet, pasi nuk ka paraqitur oferte ekonomike (sipas percaktimeve me siper), ne perputhje me Marrveshjen e bashkepunimit, Prokuren dhe kerkesen ne DST, si me poshte:
  • Bashkimi i operatoreve S I R E T A 2F & EURO-ALB, nuk ka paraqitur formularin e ofertes, me ofertues sipas bashkimit te operatoreve.
  • Formulari i ofertes i paraqitur, eshte oferte individuale dhe i referohet vetem OE Sireta 2F, dhe jo ofertuesit Bashkimit te operatoreve SIRETA 2F & EURO-ALB, pra nuk eshte ne emer te dy operatoreve te Bashkimit te operatoreve , sipas Marrveshjes se bashkepunimit. Po keshtu edhe preventivi eshte i firmosur dhe i vulosur vetem nga OE SIRETA 2F. (Ne asnje nga keto dokumenta nuk eshte vendosur emri i EURO-ALB si pjesemarres ne bashkepunim ne kundershtim me Marrveshjen e Bashkepunimit, dhe perfaqesuesi ka paraqitur oferte si nje OE i vetem, ne kundershtim me kreun VIII, neni 74, “Bashkimi i operatorëve ekonomikë”, pika 1 e VKM nr.914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, parashikohet: “Oferta mund të paraqitet nga një bashkim operatorësh ekonomikë, ku njëri prej të cilëve i përfaqëson të tjerët gjatë procedurës dhe në rast përzgjedhjeje edhe gjatë zbatimit të kontratës. Në ofertë duhet të përcaktohet pjesa e shërbimit, punës ose furnizimit, që do të kryejë secili nga anëtarët e këtij bashkimi”.) Oferta e OE Sireta Shpk, eshte ne kundershtim me piken 4, neni 74 i VKM 914, date 29.12.2014, ku anetari i Bashkimit te operatoreve nuk mund te paraqese oferte individuale. Prokura e leshuar nga EURO-ALB, e autorizon SIRETA 2F, te perfaqesoje EURO-ALB dhe te paraqese oferte ne emer te BOE, ndersa oferta e paraqitur eshte vetem ne emer te SIRETA 2F.

  6. Bashkimi i operatoreve DAJTI PARK 2007 Shpk & GLAVENICA Shpk:
  - Operatori nuk ploteson kriteret e vecanta te kualifikimit sipas kerkeses ne DST, si me poshte:
  • Operatori Glavenica nuk permbush kushtin per pune te ngjashme, sipas kerkeses ne piken 2.3.1, te KVK ne DST, te realizuara gjatë 3 viteve të fundit nga data e zhvillimit te procedures se prokurimit, ne perputhje me pjesemarrjen ne BOE, ne zbatim te pikes pikes 3, neni 74 i VKM nr.914, date 29.12.2014, e ndryshuar (Kërkesat ekonomike, financiare, profesionale dhe ato teknike duhet të përmbushen nga i gjithë bashkimi, në përputhje me përqindjen e pjesëmarrjes në punë, shërbim apo furnizim, të përcaktuara në aktmarrëveshje)
  • Bashkimi i operatoreve nuk ka paraqitur deklaraten me emrat e inxhiniereve ne terren, sipas kerkeses ne piken 2.3.7 te KVK ne DST.
  • Bashkimi i operatoreve nuk ploteson kerkesen per mjetet sipas kerkeses ne piken 2.3.10 te KVK ne DST : 2 cope- eskavator (goma ose zinxhir) 0.25 m³. Ne kontratat e qerase, afati i marrjes me qera nuk mbulon afatin e përfundimit të punimeve të objektit sikurse eshte kerkuar ne DST- Konsiderohet devijim te vogel, pasi kontrata mund te perseritet.
  • Operatori Glavenica nuk permbush kerkesat per disa pajisje ne perputhje me pjesmarrjen ne Bashkimi i operatoreve , ne zbatim te pikes pikes 3, neni 74 i VKM nr.914, date 29.12.2014, e ndryshuar (Kërkesat ekonomike, financiare, profesionale dhe ato teknike duhet të përmbushen nga i gjithë bashkimi, në përputhje me përqindjen e pjesëmarrjes në punë, shërbim apo furnizim, të përcaktuara në aktmarrëveshje), si psh:
  -nivelues betoni- ka 1cope nga 2 qe duhet te kete,
  -pompe suvatimi- ka 2cope nga 4 qe duhet te kete,
  -motogjeneratore- ka 2 cope nga 4 qe duhet te kete

  7. Operatori Caushi M Shpk, pa oferte.
  - Operatori nuk ka paraqitur asnje nga dokumentat e kerkuara per plotesimin e kritereve te pergjithme dhe te vecanta sipas kerkeses ne DST. Nuk ka paraqitur oferte ekonomike.

  8. Operatori ELDA-VL Shpk:
  - Operatori nuk ka paraqitur asnje nga dokumentat e kerkuara per plotesimin e kritereve te pergjithme dhe te vecanta sipas kerkeses ne DST. Nuk ka paraqitur oferte ekonomike

  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari
 • Buletini i Prokurimeve Publike
  Njoftimi i Tenderit Nr. 8 datë 02 Mars 2020
  Dokumentat Standarde te Tenderit
  Shpallja e Fituesit
  Lidhja e Kontrates Buletini Nr. 35 datë 15 Qershor 2020
  Preventiv Loti 2

  MBESHTETES


  Opinionet, gjetjet, konkluzionet dhe rekomandimet e shprehura janë të autor-it/ve dhe nuk perfaqësojnë domosdoshmërisht ato të Donatorëve.