Open Procurement Albania

Lot.3 Rikonstruksion i disa QSH-ve në qarqet Shkodër, Kukës, Lezhë

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • The Procuring Authority has disqualified all competitive operators with a bid lower than the winning bid

Contracted Institution Ministry of Health
Tenderer Institution Ministry of Health
Tender object Rikonstruksione te QSH-ve ne qytete/njesi administrative (vitet 2020-2021).
Lot.3 “Rikonstruksion i disa QSH- ve në qarqet Shkodër, Kukës, Lezhë”
Burimi i Financimit: Buxheti i shtetit/investime.
Reference No. REF-51815-02-27-2020
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 118 652 760,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 28-02-2020
Last date of Submitted Documents 30-03-2020
Tender Held Date 30-03-2020
No. of Bidders 10
Bidders KEVIN CONSTRUKSION Shpk
NIKA Shpk & MICULI Shpk
ARIFAJ Shpk & DENIS-05 Shpk
AURORA KONSTRUKSION Shpk
S I R E T A 2F Shpk
COMPANY RIVIERA 2008 Shpk & K A C D E D J A Shpk
ALMO KONSTRUKSION Shpk & Uleza Ndertim Shpk
ALKO-IMPEX General Construcion Shpk & 2 T Shpk
Caushi M Shpk
ELDA-VL Shpk
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • COMPANY RIVIERA 2008 Shpk - K A C D E D J A Shpk
 • The winning bid ALL without vat 97 105 732,95
  Bidder Announcement date 01-06-2020
  Award and Contract Amount ALL with VAT 116 526 879,54
  Contract date 11-06-2020
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date Lot.3 - maksimumi 145 dite nga data e nenshkrimit te proces-verbalit te fillimit te punimeve (per objektin e pare);
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Ka pasur ankesa.
  Eshte kthyer përgjigje ne datë 14.05.2020.
  Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

  1. OE KEVIN CONSTRUKSION SHPK:
  • Oferta e paraqitur nga OE eshte e parregullt pasi nuk permban punimet per 24 QSH, por per 23 QSH. Ky operator nuk ka ofertuar per rikonstruksionin e QSH. MILOT.
  • Oferta nuk permban as vleren e pajisjeve pa tvsh, sipas preventivit
  • Nuk permbush kushtin per pune te ngjashme, sipas kerkeses ne piken 2.3.1, te KVK ne DST, sipas kontratave te realizuara gjatë 3 viteve të fundit nga data e zhvillimit te procedures se prokurimit sipas kerkeses ne DST.
  • Nuk ploteson kerkesen per pajisjet nivelues betoni, sipas kerkeses ne piken 2.3.10 te KVK. (Fatura numer 36 date 04.08.2009 per helikopteret e betonit nuk eshte e rregullt)
  • Operatori ekonomik nuk ploteson numrin mesatar per punonjesit e kerkuar, sipas kerkeses ne piken 2.3.7 te KVK, ne DST.

  2. BOE NIKA & MICULI SHPK:
  - OE nuk ploteson kriteret e vecanta sipas kerkeses ne DST, si me poshte:
  • Operatoret ekonomik nuk ka paraqitur deshmi kualifikimi IQT per punonjesit: Elektricist, pllakashtrues dhe bojaxhi, sipas kerkeses ne DST sipas pjesmarrjes ne BOE, ne zbatim te pikes pikes3, neni 74 i VKM nr.914, date 29.12.2014, e ndryshuar (Kërkesat ekonomike, financiare, profesionale dhe ato teknike duhet të përmbushen nga i gjithë bashkimi, në përputhje me përqindjen e pjesëmarrjes në punë, shërbim apo furnizim, të përcaktuara në aktmarrëveshje).
  • Operatori ekonomik Miculi nuk ka Licencat: Ns-12A dhe Ns-14A sipas DST, ndonese ka marre persiper te gjitha punimet ne QSH e percaktuara, sipas Marreveshjes se bashkepunimit.
  • Operatori ekonomik Miculi nuk ploteson numrin mesatar te kerkuar te punonjesve sipas pjesmarrjes ne BOE, ne zbatim te pikes pikes 3, neni 74 i VKM nr.914, date 29.12.2014, e ndryshuar (Kërkesat ekonomike, financiare, profesionale dhe ato teknike duhet të përmbushen nga i gjithë bashkimi, në përputhje me përqindjen e pjesëmarrjes në punë, shërbim apo furnizim, të përcaktuara në aktmarrëveshje) Sipas listepagesave per 6 muajt e fundit ka mesatarisht 42 punonjes ku nderkohe duhet te kete 53.5 punonjes sipas perqindjes se bashkepunimit.
  • Grafiku i punimeve nuk eshte i rregullt, nuk permban çdo QSH.
  • Nuk ka paraqitur dokumentacionin e kerkuar per disa automjete.
  Per automjetin AA698 DB nuk eshte paraqitur leje qarkullimi dhe afati i kolaudimit ka skaduar.
  Per automjetin SH 6271E, nuk eshte paraqitur certifikata e kontrollit teknik. Ne Lejen e qarkullimit vula e fundit e kolaudimit eshte e vitit 2012.
  • Miculi Shpk nuk ka paraqitur Deklaratë mbi garantimin e zbatueshmërisë së dispozitave ligjore në marrëdhëniet e punës Shtojces 8/1;

  3. BOE ARIFAJ Shpk & DENIS-05 Shpk:
  OE nuk ploteson kriteret e vecanta sipas kerkeses ne DST, si me poshte:
  • OE Arifaj Shpk, me % me te madhe te punimeve ne BOE, nuk permbush kushtin per pune te ngjashme, te realizuara gjatë 3 viteve të fundit nga data e zhvillimit te procedures se prokurimit, ne perputhje me pjesemarrjen ne BOE, ne zbatim te pikes pikes 3, neni 74 i VKM nr.914, date 29.12.2014, e ndryshuar (Kërkesat ekonomike, financiare, profesionale dhe ato teknike duhet të përmbushen nga i gjithë bashkimi, në përputhje me përqindjen e pjesëmarrjes në punë, shërbim apo furnizim, të përcaktuara në aktmarrëveshje)
  • Operatoret ekonomik Denis Shpk nuk ka paraqitur deshmi kualifikimi IQT per punonjesit: Saldator, pllakashtrues dhe bojaxhi, sipas kerkeses ne DST sipas pjesmarrjes ne BOE, ne zbatim te pikes pikes 3, neni 74 i VKM nr.914, date 29.12.2014, e ndryshuar (Kërkesat ekonomike, financiare, profesionale dhe ato teknike duhet të përmbushen nga i gjithë bashkimi, në përputhje me përqindjen e pjesëmarrjes në punë, shërbim apo furnizim, të përcaktuara në aktmarrëveshje), megjithese ka marre persiper kryerjen e te gjitha punimeve ne QSH e percaktuara sipas Marrveshjes se Bashkepunimit
  • Operatoret ekonomik Denis Shpk nuk ploteson kerkesen per Pompa suvatimi, Gjeneratore, Elektrovinc, sipas kerkeses ne DST sipas pjesmarrjes ne BOE, ne zbatim te pikes 3, neni 74 i VKM nr.914, date 29.12.2014, e ndryshuar (Kërkesat ekonomike, financiare, profesionale dhe ato teknike duhet të përmbushen nga i gjithë bashkimi, në përputhje me përqindjen e pjesëmarrjes në punë, shërbim apo furnizim, të përcaktuara në aktmarrëveshje), megjithese ka marre persiper kryerjen e te gjitha punimeve ne QSH e percaktuara sipas Marreveshjes se Bashkepunimit.

  4. AURORA KONSTRUKSION SHPK:
  • Oferta e paraqitur nga OE eshte e parregullt pasi nuk permban punimet per 24 QSH, por per 23 QSH. Ky operator nuk ka ofertuar per rikonstruksionin e QSH. MILOT. Kjo e ben oferten te pavlefshme.
  5. S I R E T A 2F SHPK:
  • Oferta e paraqitur nga OE eshte e parregullt pasi nuk permban punimet per 24 QSH, por per 23 QSH. Ky operator nuk ka ofertuar per rikonstruksionin e QSH. MILOT. Kjo e ben oferten te pavlefshme.

  6. ALMO KONSTRUKSION SHPK & Uleza Ndertim Shpk:
  OE nuk ploteson kriteret e vecanta sipas kerkeses ne DST, si me poshte:
  • Operatori Almo Konstruksion nuk permbush kriterin e puneve te ngjashme te realizuara gjatë 3 viteve të fundit nga data e zhvillimit te procedures se prokurimit, ne perputhje me pjesemarrjen ne BOE, ne zbatim te pikes pikes 3, neni 74 i VKM nr.914, date 29.12.2014, e ndryshuar (Kërkesat ekonomike, financiare, profesionale dhe ato teknike duhet të përmbushen nga i gjithë bashkimi, në përputhje me përqindjen e pjesëmarrjes në punë, shërbim apo furnizim, të përcaktuara në aktmarrëveshje)
  • OE Uleza Ndertim, e cila ka marre persiper 92.39% te punimeve, nuk ka paraqitur deshmi kualifikimi IQT per punonjesit: murator, pllakashtrues dhe bojaxhi, sipas kerkeses ne DST sipas pjesmarrjes ne BOE, ne zbatim te pikes pikes 3, neni 74 i VKM nr.914, date 29.12.2014, e ndryshuar (Kërkesat ekonomike, financiare, profesionale dhe ato teknike duhet të përmbushen nga i gjithë bashkimi, në përputhje me përqindjen e pjesëmarrjes në punë, shërbim apo furnizim, të përcaktuara në aktmarrëveshje), megjithese ka marre persiper kryerjen e te gjitha punimeve ne QSH e percaktuara sipas Marrveshjes se Bashkepunimit.

  7. OE Caushi M Shpk:
  - OE nuk ka paraqitur asnje nga dokumentat e kerkuara per plotesimin e kritereve te pergjithme dhe te vecanta sipas kerkeses ne DST.
  Nuk ka paraqitur oferte ekonomike.

  8. OE ELDA-VL Shpk:
  - OE nuk ka paraqitur asnje nga dokumentat e kerkuara per plotesimin e kritereve te pergjithme dhe te vecanta sipas kerkeses ne DST.
  Nuk ka paraqitur oferte ekonomike.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for K A C D E D J A Shpk viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for K A C D E D J A Shpk viti 2014
  Monitor treasury transaction for K A C D E D J A Shpk viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for K A C D E D J A Shpk viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement Nr. 8 datë 02 Mars 2020
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract Buletini Nr. 35 datë 15 Qershor 2020
  Preventiv Loti 3

  Sqarim ne dokumentat e tenderit (04.03.2020).

  v Preventiv Lot - 3 i rregulluar.

  SUPPORTERS


  The opinions, findings, conclusions and recommendations expressed are those of the author/s and do not necessarily represent those of the Donors.