Open Procurement Albania

Lot.3 Rikonstruksion i disa QSH-ve në qarqet Shkodër, Kukës, Lezhë

Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar

 • Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit
 • Autoriteti Prokurues ka skualifikuar te gjithe operatoret pjesemarres ne gare me oferte me te ulet se oferta fituese

Autoritet Prokurues Ministria e Shëndetësisë
Institucion Kontraktues Ministria e Shëndetësisë
Objekti i Tenderit Rikonstruksione te QSH-ve ne qytete/njesi administrative (vitet 2020-2021).
Lot.3 “Rikonstruksion i disa QSH- ve në qarqet Shkodër, Kukës, Lezhë”
Burimi i Financimit: Buxheti i shtetit/investime.
Nr. Reference REF-51815-02-27-2020
Vlera / Fondi Limit 118 652 760,00
Lloji i Kontrates Publike Punë Publike
Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
Statusi i Tenderit Lidhur Kontrata
Data e Njoftimit te Tenderit 28-02-2020
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 30-03-2020
Data e mbajtjes se tenderit 30-03-2020
Nr. i Operatoreve Konkurues 10
Operatore Konkurues KEVIN CONSTRUKSION Shpk
NIKA Shpk & MICULI Shpk
ARIFAJ Shpk & DENIS-05 Shpk
AURORA KONSTRUKSION Shpk
S I R E T A 2F Shpk
COMPANY RIVIERA 2008 Shpk & K A C D E D J A Shpk
ALMO KONSTRUKSION Shpk & Uleza Ndertim Shpk
ALKO-IMPEX General Construcion Shpk & 2 T Shpk
Caushi M Shpk
ELDA-VL Shpk
Operator Ekonomik Kontraktues
 • COMPANY RIVIERA 2008 Shpk - K A C D E D J A Shpk
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 97 105 732,95
  Data e shpalljes se fituesit 01-06-2020
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH 116 526 879,54
  Data e lidhjes se kontrates 11-06-2020
  Kohezgjatja e kontrates Lot.3 - maksimumi 145 dite nga data e nenshkrimit te proces-verbalit te fillimit te punimeve (per objektin e pare);
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa Ka pasur ankesa.
  Eshte kthyer përgjigje ne datë 14.05.2020.
  Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

  1. OE KEVIN CONSTRUKSION SHPK:
  • Oferta e paraqitur nga OE eshte e parregullt pasi nuk permban punimet per 24 QSH, por per 23 QSH. Ky operator nuk ka ofertuar per rikonstruksionin e QSH. MILOT.
  • Oferta nuk permban as vleren e pajisjeve pa tvsh, sipas preventivit
  • Nuk permbush kushtin per pune te ngjashme, sipas kerkeses ne piken 2.3.1, te KVK ne DST, sipas kontratave te realizuara gjatë 3 viteve të fundit nga data e zhvillimit te procedures se prokurimit sipas kerkeses ne DST.
  • Nuk ploteson kerkesen per pajisjet nivelues betoni, sipas kerkeses ne piken 2.3.10 te KVK. (Fatura numer 36 date 04.08.2009 per helikopteret e betonit nuk eshte e rregullt)
  • Operatori ekonomik nuk ploteson numrin mesatar per punonjesit e kerkuar, sipas kerkeses ne piken 2.3.7 te KVK, ne DST.

  2. BOE NIKA & MICULI SHPK:
  - OE nuk ploteson kriteret e vecanta sipas kerkeses ne DST, si me poshte:
  • Operatoret ekonomik nuk ka paraqitur deshmi kualifikimi IQT per punonjesit: Elektricist, pllakashtrues dhe bojaxhi, sipas kerkeses ne DST sipas pjesmarrjes ne BOE, ne zbatim te pikes pikes3, neni 74 i VKM nr.914, date 29.12.2014, e ndryshuar (Kërkesat ekonomike, financiare, profesionale dhe ato teknike duhet të përmbushen nga i gjithë bashkimi, në përputhje me përqindjen e pjesëmarrjes në punë, shërbim apo furnizim, të përcaktuara në aktmarrëveshje).
  • Operatori ekonomik Miculi nuk ka Licencat: Ns-12A dhe Ns-14A sipas DST, ndonese ka marre persiper te gjitha punimet ne QSH e percaktuara, sipas Marreveshjes se bashkepunimit.
  • Operatori ekonomik Miculi nuk ploteson numrin mesatar te kerkuar te punonjesve sipas pjesmarrjes ne BOE, ne zbatim te pikes pikes 3, neni 74 i VKM nr.914, date 29.12.2014, e ndryshuar (Kërkesat ekonomike, financiare, profesionale dhe ato teknike duhet të përmbushen nga i gjithë bashkimi, në përputhje me përqindjen e pjesëmarrjes në punë, shërbim apo furnizim, të përcaktuara në aktmarrëveshje) Sipas listepagesave per 6 muajt e fundit ka mesatarisht 42 punonjes ku nderkohe duhet te kete 53.5 punonjes sipas perqindjes se bashkepunimit.
  • Grafiku i punimeve nuk eshte i rregullt, nuk permban çdo QSH.
  • Nuk ka paraqitur dokumentacionin e kerkuar per disa automjete.
  Per automjetin AA698 DB nuk eshte paraqitur leje qarkullimi dhe afati i kolaudimit ka skaduar.
  Per automjetin SH 6271E, nuk eshte paraqitur certifikata e kontrollit teknik. Ne Lejen e qarkullimit vula e fundit e kolaudimit eshte e vitit 2012.
  • Miculi Shpk nuk ka paraqitur Deklaratë mbi garantimin e zbatueshmërisë së dispozitave ligjore në marrëdhëniet e punës Shtojces 8/1;

  3. BOE ARIFAJ Shpk & DENIS-05 Shpk:
  OE nuk ploteson kriteret e vecanta sipas kerkeses ne DST, si me poshte:
  • OE Arifaj Shpk, me % me te madhe te punimeve ne BOE, nuk permbush kushtin per pune te ngjashme, te realizuara gjatë 3 viteve të fundit nga data e zhvillimit te procedures se prokurimit, ne perputhje me pjesemarrjen ne BOE, ne zbatim te pikes pikes 3, neni 74 i VKM nr.914, date 29.12.2014, e ndryshuar (Kërkesat ekonomike, financiare, profesionale dhe ato teknike duhet të përmbushen nga i gjithë bashkimi, në përputhje me përqindjen e pjesëmarrjes në punë, shërbim apo furnizim, të përcaktuara në aktmarrëveshje)
  • Operatoret ekonomik Denis Shpk nuk ka paraqitur deshmi kualifikimi IQT per punonjesit: Saldator, pllakashtrues dhe bojaxhi, sipas kerkeses ne DST sipas pjesmarrjes ne BOE, ne zbatim te pikes pikes 3, neni 74 i VKM nr.914, date 29.12.2014, e ndryshuar (Kërkesat ekonomike, financiare, profesionale dhe ato teknike duhet të përmbushen nga i gjithë bashkimi, në përputhje me përqindjen e pjesëmarrjes në punë, shërbim apo furnizim, të përcaktuara në aktmarrëveshje), megjithese ka marre persiper kryerjen e te gjitha punimeve ne QSH e percaktuara sipas Marrveshjes se Bashkepunimit
  • Operatoret ekonomik Denis Shpk nuk ploteson kerkesen per Pompa suvatimi, Gjeneratore, Elektrovinc, sipas kerkeses ne DST sipas pjesmarrjes ne BOE, ne zbatim te pikes 3, neni 74 i VKM nr.914, date 29.12.2014, e ndryshuar (Kërkesat ekonomike, financiare, profesionale dhe ato teknike duhet të përmbushen nga i gjithë bashkimi, në përputhje me përqindjen e pjesëmarrjes në punë, shërbim apo furnizim, të përcaktuara në aktmarrëveshje), megjithese ka marre persiper kryerjen e te gjitha punimeve ne QSH e percaktuara sipas Marreveshjes se Bashkepunimit.

  4. AURORA KONSTRUKSION SHPK:
  • Oferta e paraqitur nga OE eshte e parregullt pasi nuk permban punimet per 24 QSH, por per 23 QSH. Ky operator nuk ka ofertuar per rikonstruksionin e QSH. MILOT. Kjo e ben oferten te pavlefshme.
  5. S I R E T A 2F SHPK:
  • Oferta e paraqitur nga OE eshte e parregullt pasi nuk permban punimet per 24 QSH, por per 23 QSH. Ky operator nuk ka ofertuar per rikonstruksionin e QSH. MILOT. Kjo e ben oferten te pavlefshme.

  6. ALMO KONSTRUKSION SHPK & Uleza Ndertim Shpk:
  OE nuk ploteson kriteret e vecanta sipas kerkeses ne DST, si me poshte:
  • Operatori Almo Konstruksion nuk permbush kriterin e puneve te ngjashme te realizuara gjatë 3 viteve të fundit nga data e zhvillimit te procedures se prokurimit, ne perputhje me pjesemarrjen ne BOE, ne zbatim te pikes pikes 3, neni 74 i VKM nr.914, date 29.12.2014, e ndryshuar (Kërkesat ekonomike, financiare, profesionale dhe ato teknike duhet të përmbushen nga i gjithë bashkimi, në përputhje me përqindjen e pjesëmarrjes në punë, shërbim apo furnizim, të përcaktuara në aktmarrëveshje)
  • OE Uleza Ndertim, e cila ka marre persiper 92.39% te punimeve, nuk ka paraqitur deshmi kualifikimi IQT per punonjesit: murator, pllakashtrues dhe bojaxhi, sipas kerkeses ne DST sipas pjesmarrjes ne BOE, ne zbatim te pikes pikes 3, neni 74 i VKM nr.914, date 29.12.2014, e ndryshuar (Kërkesat ekonomike, financiare, profesionale dhe ato teknike duhet të përmbushen nga i gjithë bashkimi, në përputhje me përqindjen e pjesëmarrjes në punë, shërbim apo furnizim, të përcaktuara në aktmarrëveshje), megjithese ka marre persiper kryerjen e te gjitha punimeve ne QSH e percaktuara sipas Marrveshjes se Bashkepunimit.

  7. OE Caushi M Shpk:
  - OE nuk ka paraqitur asnje nga dokumentat e kerkuara per plotesimin e kritereve te pergjithme dhe te vecanta sipas kerkeses ne DST.
  Nuk ka paraqitur oferte ekonomike.

  8. OE ELDA-VL Shpk:
  - OE nuk ka paraqitur asnje nga dokumentat e kerkuara per plotesimin e kritereve te pergjithme dhe te vecanta sipas kerkeses ne DST.
  Nuk ka paraqitur oferte ekonomike.
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari
 • Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per K A C D E D J A Shpk viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per K A C D E D J A Shpk viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per K A C D E D J A Shpk viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per K A C D E D J A Shpk viti 2019-2020
 • Buletini i Prokurimeve Publike
  Njoftimi i Tenderit Nr. 8 datë 02 Mars 2020
  Dokumentat Standarde te Tenderit
  Shpallja e Fituesit
  Lidhja e Kontrates Buletini Nr. 35 datë 15 Qershor 2020
  Preventiv Loti 3

  Sqarim ne dokumentat e tenderit (04.03.2020).

  v Preventiv Lot - 3 i rregulluar.

  MBESHTETES


  Opinionet, gjetjet, konkluzionet dhe rekomandimet e shprehura janë të autor-it/ve dhe nuk perfaqësojnë domosdoshmërisht ato të Donatorëve.