Open Procurement Albania

Rikonstruksion I godines se Pediatrise

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • The Procuring Authority has disqualified all competitive operators with a bid lower than the winning bid

Contracted Institution "Xhafer Kongoli" Hospital Center of Elbasan
Tenderer Institution "Xhafer Kongoli" Hospital Center of Elbasan
Tender object Rikonstruksion I godines se Pediatrise
Reference No. REF-79954-11-25-2020
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 301 205 848,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 26-11-2020
Last date of Submitted Documents 28-12-2020
Tender Held Date 28-12-2020
No. of Bidders 6
Bidders 1. “Meteo shpk & Alba konstruksion shpk & Shendelli shpk”
2. “RafinCompany & Gjikuria & Arkon Studio & Ndregjini”
3. ADR TRANS Shpk
4. ELDA- VL Shpk
5.” MIDEA ALBANIA Shpk
6. SHTATOR 90 Shpk
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • METEO - ALBA KONSTRUKSION - Shendelli
 • The winning bid ALL without vat 297 461 361,80
  Bidder Announcement date 08-02-2021
  Award and Contract Amount ALL with VAT 297 461 361.8 pa tvsh (Shenim: Ne kete vlere TVSH per makinerite dhe pajisjet eshte e perfshire)
  Contract date 12-02-2021
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 18 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Ka pasur ankesa.
  - Boe “RafinCompany & Gjikuria & Arkon Studio & Ndregjini ka paraqitur ankese ne date 20.01.2021 dhe ka marre pergjigje ne date 26.01.2021.

  Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

  1. “RafinCompany & Gjikuria & Arkon Studio & Ndregjini” :
  -OE “Arkonstudio” Shpk dhe OE “Gjikuria” Shpk, nuk i kane përmbushur detyrimet për derdhjen e kontributeve të sigurimeve shoqërore, në përputhje me legjislacionin shqiptar, duke mos plotesuar kriteret e pergjithshme te kualifikimit kerkuar ne DST, shtojca 12, pika 1.d
  -BOE, referuar preventivit dhe shtojces 1 te paraqitur nga ju , nuk keni perllogaritur ne menyre te sakte oferten pa tvsh, ne perllogaritjen e paraqitur ne shtojcen Nr. 1 nuk keni mbledhur pajisjet ne fondin e ofruar pa tvsh, dhe Referuar gabimit aritmetik te paraqitur ne oferten ekonomike, ne baze te legjislacionit ne fuqi rezulton mbi 2% ofertes se ofruar, duke mos plotesuar kriteret e vecanta per kualifikim kerkuar ne DST, pika 1 germa a.
  -OE “Gjikuria” Shpk ka paraqitur vertetimin e debise nr. 5420 Prot., date 24.12.2020, ku thuhet se për 14 kontrata sipas listes bashkelidhur, per te cilat nuk gjendet lista e kontratave te energjise.
  -OE “Rafin” Shpk nuk ka paraqitur dokumentacion per shlyrjen e detyrimeve te taksave vendore per vitin 2020 ne Berat dhe Durres, nderkohe referuar deklarates mbi kontrates se proces, ka deklaruar se ka objekte ne keto bashki dhe keto objekte kane filluar ne 2020.Gjithashtu, OE “Gjikuria” Shpk nuk ka paraqitur dokumentacion per shlyrjen e detyrimeve te taksave vendore per vitin 2020 ne Durres dhe Kruje dhe per 2019 e 2020 ne Vlore, nderkohe referuar QKB ka pasur adresa aktiviteti ne keto bashki, duke mos plotesuar kriteret e vecanta per kualifikim kerkuar ne DST , kapaciteti ekonomik dhe financiar , pika 2.1 germa c

  2. ADR TRANS Shpk
  Nuk ka paraqitur asnje dokument te kerkuar ne DST Kriteret te Pergjithshme te Kualifikimit dhe Kritereve te Vecanta te Kualifikimit, te percaktuara ne dokumentat e tenderit

  3. ELDA- VL Shpk
  Nuk ka paraqitur asnje dokument te kerkuar ne DST Kriteret te Pergjithshme te Kualifikimit dhe Kritereve te Vecanta te Kualifikimit, te percaktuara ne dokumentat e tenderit.
  4.” MIDEA ALBANIA Shpk
  Nuk ka paraqitur asnje dokument te kerkuar ne DST Kriteret te Pergjithshme te Kualifikimit dhe Kritereve te Vecanta te Kualifikimit, te percaktuara ne dokumentat e tenderit

  5. SHTATOR 90 Shpk
  Nuk ka paraqitur asnje dokument te kerkuar ne DST Kriteret te Pergjithshme te Kualifikimit dhe Kritereve te Vecanta te Kualifikimit, te percaktuara ne dokumentat e tenderit
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for Shendelli viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for Shendelli viti 2014
  Monitor treasury transaction for Shendelli viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for Shendelli viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Technical Specification
  Constructive Report
  Preventiv
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract Buletini Nr. 26 datë 22 Shkurt 2021
  Modifikim DST (23-12-2020)

  SUPPORTERS


  The opinions, findings, conclusions and recommendations expressed are those of the author/s and do not necessarily represent those of the Donors.