Open Procurement Albania

Rikonstruksion i bllokut te sallave operatore dhe salles operatore të Shërbimit të Urgjencës

Contracted Institution Drejtoria e Spitalit Rajonal Shkoder
Tenderer Institution Drejtoria e Spitalit Rajonal Shkoder
Tender object Rikonstruksion i bllokut te sallave operatore dhe salles operatore të Shërbimit të Urgjencës
Reference No. REF-83773-01-11-2021
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 57 612 681,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 12-01-2021
Last date of Submitted Documents 11-02-2021
Tender Held Date 11-02-2021
No. of Bidders 14
Bidders 1. Karl Gega Konstruksion’ & Alb Konstruksion &Rozafa 94
2. 2T SHPK
3. 2Z Konstruksion ICC Group
4. ALB TIEFBAU
5. Rafin Company
6. NIKA shpk
7. NDERTUESI 2014 & UDHA
8. Meni & Xhengo
9. LEON KONSTRUKSION
10. INA
11. EURO-ALB
12. ALKO-IMPEX
13. CURRI
14. DION-AL
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • NDERTUESI 2014 - UDHA
 • The winning bid ALL without vat 55 821 693,00
  Bidder Announcement date 24-03-2021
  Award and Contract Amount ALL with VAT 55 821 693,00
  Contract date 20-05-2021
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 6 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Ka pasur ankesa.
  Ka marrë përgjigje në datë 10.03.2021.
  Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

  1. Karl Gega Konstruksion’&Alb Konstruksion
  • License e Shoqerise Alb Konstruksion e vlefshme per kategorite A dhe B ,per kategorine A mungon NS 19 sipas DST-ve
  • License e shoqerise ‘’Rozafa 94’’ e vlefshme per kategorine A por mungon NS 19,NS 14,
  • Nuk ka license te kategorise B.
  • OE ‘’Rozafa 94 ‘’Mungon vertetimi i realizimit te kontratave te ngjashme ‘’
  • Kontrata e ngjashme e OE ‘’Alb Konstruksion ‘’me objekt ‘’Kompleks blegtoral pulari ‘’ nuk ka ngjashmeri me zerat e preventivit te procedures se prokurimit .
  • Kontrata e ngjashme e paraqitur nga operatori ekonomik ‘’Karl Gega ‘’ nuk ka ngjashmeri me zerat e preventivit te procedures se prokurimit
  • 7 Drejtuesit teknike te punesuar per periudhen korrik-gusht 2020 ,plotesohet nga BOE sipas Dst-ve ,por OE ‘’Rozafa 94 ,ne cv e Inxhinierit hidroteknik nuk ka paraqitur kontratat e zbatuara sipas pikes 3 .
  • Nga dokumentacioni i paraqitur ne sistem rezulton qe per punonjesit e paraqitur me deshmi kualifikimi te sigurimit teknik ka nje mosperputhje ne te dhenat e listepagesave perkatese ne krahasim me IQT-te per punonjesit perkates.Kjo mosperputhje shfaqet ne kodet sipas listes kombetare te profesioneve .
  • Per profesionet elektricist ,murator ,saldator ,specialist kondicioneri ,punonjes ndertimi ,mekanik te OE Karl Gega,nuk perputhen kodet ne listepagese me te dhenat ne IQT per te plotesuar nr e kerkuar te punonjesve sipas marreveshjes se bashkepunimit ne baze te perqindjes te marre persiper per realzimin e kontrates , (psh.Sait Cylybyli ka nje IQT si elektricist dhe ne listepagese kodi eshte per mekanik automjetesh),etj.
  • Per profesionin saldator te OE Rozafa 94 nuk ka nje perputhje mes IQT-se dhe kodit ne listepagese te punonjesit (Sytki Mehja me IQT saldator ka nje kod si punetor krahu ne lsitepagese ).
  • Per profesionin Specialiste kondicionimi te OE Alb konstruksion nuk ka nje perputhje mes IQT-se dhe kodit ne listepagese te punonjesit (Gezim Milani me IQT specialist kondicionimi ka nje kod si punetor ndertimi ne listepagese ).
  • Operatori Ekonomik ‘’Alb Konstruksion’’operatori me pjesëmarrjen me të madhe ka paraqitur Certifikata ISO sipas pikes A,B.Mungon certifikata ISO 45001:2018
  2. 2Z Konstruksion dhe I.C.C Group
  • Ne marreveshjen e bashkëpunimit eshte shenuar gabim fondi limit i porcedures se prokurimit.
  • Vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri .Fatura e energjisë e OE 2Z e paqarte ,dt e maturimit te detyrimeve 02.02.2020
  • Licensa e shoqërise ‘’2 Z Konstruksion ‘’ e vlefshme per kategorite A dhe B , per kategorine A mungon NS 19 sipas DST-Ve.
  • Drejtuesit teknike te punesuar per periudhen korrik-gusht 2020 ,plotesohet nga BOE sipas Dst-ve .Ne cv-te e paraqitura mungojne te dhënat per kontratat e zbatuara sipas pikes 3.
  • Nga dokumentacionit i paraqitur ne sistem rezulton qe per punonjesit e paraqitur me deshmi kualifikimi te sigurimit teknik ka nje mosperputhje ne te dhenat e listepagesave perkatese ne krahasim me IQT-te per punonjesit perkates.Kjo mosperputhje shfaqet ne kodet sipas listes kombetare te profesioneve .
  • Per profesionet betonues ,specialist duralumini ,specialiste kondiciomit , te OE’’2 Z Konstruksion ‘’,nuk perputhen kodet ne listepagese me te dhenat ne IQT per te plotesuar nr e nevojshem te punonjesve sipas marreveshjes se bashkepunimit ne baze te perqindjes te marre persiper per realizimin e kontrates .
  • Gjithashtu numri i punonjesve nuk perputhet me perqindjen e marre persiper per realizimin e kontrates sipas marrëveshjes se bashkëpunimit .
  • Per kategorine punëtore ndertimi nuk ka asnje IQT te punonjësve te paraqitur ku të cilësohet kjo e dhëne .
  • Deshmi per mjetet e paisijet teknike qe kane ne dispozicion ose mund t’iu vihen ne dispozicion OE
  • Sipas dokumentacionit te paraqitur ne SPE rezulton qe BOE nuk ka kamioncine . Per mjetin depozite uji nuk permbush kriterin e dst-ve ,eshte shenuar 3000 litra dhe e dhene e korrigjuar ne fature.
  3. Operatori ekonomik ‘’ALB –TIEFBAU
  • Sipas dokumentacionit te paraqitur ne sistem punet e ngjashme te OE nuk plotesojne kriterin sipas kesaj pike .
  • OE ka paraqitur ne sistem nje kontrate me Bashkine Shkoder ku rezulton te jete donator per investim dhe zbatim te rikonstruksionit shkolles Velipoje .Mungon vertetimi i realizimit te kesaj kontrate sipas pikës 1.
  • Drejtuesit teknike te punesuar per periudhen korrik-gusht 2020 .Ne cv-te e paraqitura mungojne te dhënat per kontratat e zbatuara sipas pikes 3 per inxhinierin e ndertimit.
  • Nga dokumentacioni i paraqitur ne sistem rezulton qe per punonjesit e paraqitur me deshmi kualifikimi te sigurimit teknik ka nje mosperputhje ne te dhenat e listepagesave perkatese ne krahasim me IQT-te per punonjesit perkates.Kjo mosperputhje shfaqet ne kodet sipas listes kombetare te profesioneve .
  • Per profesionet elektricist,termoteknike,punëtor ndertimi , te OE’’ALBTIEFBAU‘’,nuk perputhen kodet ne listëpagese me te dhenat ne IQT per te plotësuar nr e nevojshem te punonjesve per realizimin e kontrates , (psh.Ndue Kukaj ka nje IQT si specialist termoteknike dhe ne listepagese montues makinerish mekanike),etj.
  • Deshmi per mjetet e paisijet teknike qe kane ne dispozicion ose mund t’iu vihen ne dispozicion OE
  • Sipas dokumentacionit te paraqitur ne SPE rezulton qe OE nuk ka kamioncine
  4. Operatori ekonomik ‘’INA
  • Sipas dokumentacionit te paraqitur ne sistem punet e ngjashme te OE nuk plotesojne kriterin sipas kesaj pike .
  • Mungon vertetimi i realizimit te kontrates sipas pikës 1 dhe vlera e punimeve te ngjashme ne kontraten e paraqitur ne sistem nuk ploteson kriterin sipas dst-ve.
  • Drejuesit teknike te punesuar per periudhen korrik-gusht 2020 ,plotesohet nga BOE sipas Dst-ve .Ne cv e inxhinierit ndertimit nuk ka kontratat e zbatuara sipas pikes 3.
  • Nga e dokumentacioni i paraqitur ne sistem rezulton qe per punonjesit e paraqitur me deshmi kualifikimi te sigurimit teknik ka nje mosperputhje ne te dhenat e listepagesave perkatese ne krahasim me IQT-te per punonjesit perkates.Kjo mosperputhje shfaqet ne kodet sipas listes kombetare te profesioneve .
  • Per profesionet elektricist,specialist kondicionimi ,punëtor ndertimi,mekanik,murator,beonues ,specialist duralumini, te OE’’INA ‘’,nuk perputhen kodet ne listëpagese me te dhenat ne IQT per te plotësuar nr e nevojshëm te punonjësve per realizimin e kontratës , (psh.Leonard Gjeci elektricist ka nje IQT si specialist termoteknike dhe ne listepagese eshte shtrues pllakash),etj.
  • Mungon Certefikate ISO 45001:2018
  • Deshmi per mjetet e paisijet teknike qe kane ne dispozicion ose mund t’iu vihen ne dispozicion OE
  • Sipas dokumentacionit te paraqitur ne SPE rezulton qe OE nuk ka kamioncine .
  5. Operatori ekonomik ‘’2T”
  • Nga e dokumentacioni i paraqitur ne sistem rezulton qe per punonjesit e paraqitur me deshmi kualifikimi te sigurimit teknik ka nje mosperputhje ne te dhenat e listepagesave perkatese ne krahasim me IQT-te per punonjesit perkates.Kjo mosperputhje shfaqet ne kodet sipas listes kombetare te profesioneve .
  • Per profesionet elektricist,teknik ndertimi,hidraulik , te OE’’2T ‘’,nuk perputhen kodet ne listëpagese me te dhenat ne IQT per te plotësuar nr e nevojshëm te punonjësve per realizimin e kontratës , (psh,Kevin Xhemollari ka nje IQT si sp/duralumini dhe ne listepagese eshte punetor ndertimi ,Arsen Senkaj ka nje IQT si sp/duralumini dhe ne listepagese eshte punetor ndertimi),etj.
  • Deshmi per mjetet e paisijet teknike qe kane ne dispozicion ose mund t’iu vihen ne dispozicion OE
  • Sipas dokumentacionit te paraqitur ne SPE rezulton qe OE nuk ka vinc karrel.
  • Sipas dokumentacionit te paraqitur ne SPE rezulton qe OE nuk ka kamioncine
  6. Bashkimi i Operatoreve ekonomik ‘’BOE Meni dhe Xhengo
  • Licensa e shoqërise ‘’MENI ‘’ e vlefshme per kategorite A dhe B , per kategorine A mungon NS 19 sipas DST-Ve.
  • Sipas dokumentacionit te paraqitur ne sistem punet e ngjashme te BOE nuk plotesojne kriterin sipas kesaj pike .Mungon Vertetim realizim kontrate sipas pikes 2.3.2.1 e OE MENI.
  • Drejtuesit teknike te punesuar per periudhen korrik-gusht 2020 ,plotesohet nga BOE sipas Dst-ve .Ne cv-te e paraqitura mungojne te dhënat per kontratat e zbatuara sipas pikes 3.
  • Ka mangesi te punonjesve te kerkuar per realizim kontrates sipas dst-ve ,mungon nje punonjes i kualifikimit hidraulik ,mungojne 2 punetore ndertimi dhe 2 betonues. Nga dokumentacioni i paraqitur ne sistem rezulton qe per punonjesit e paraqitur me deshmi kualifikimi te sigurimit teknik ka nje mosperputhje ne te dhenat e listepagesave perkatese ne krahasim me IQT-te per punonjesit perkates.Kjo mosperputhje shfaqet ne kodet sipas listes kombetare te profesioneve .
  • Per profesionet betonues ,specialist duralumini ,specialiste kondiciomit , te OE’’2 Z Konstruksion ‘’,nuk perputhen kodet ne listepagese me te dhenat ne IQT per te plotesuar nr e nevojshem te punonjesve sipas marreveshjes se bashkepunimit ne baze te perqindjes te marre persiper per realizimin e kontrates , (psh.Fatos Bracellari ka nje IQT si bojazhidhe ne listepagese kodi eshte copetues guri),etj.
  • Gjithashtu numri i punonjesve nuk perputhet me perqindjen e marre persiper per realizimin e kontrates sipas marrëveshjes se bashkëpunimit .
  • Deshmi per mjetet e paisijet teknike qe kane ne dispozicion ose mund t’iu vihen ne dispozicion OE .
  • Sipas dokumentacionit te paraqitur ne SPE rezulton qe BOE nuk ka kamioncine sipas te dhenave qe specifikohen ne DST.
  7. Operatori ekonomik ‘’DION -AL”
  • Drejtuesit teknike te punesuar per periudhen korrik-gusht 2020 ,plotesohet nga OE sipas Dst-ve .Mungojne kontratat e zbatuara ne kontraten e inxhinierit te ndertimit.
  • Nga e dokumentacioni i paraqitur ne sistem rezulton qe per punonjesit e paraqitur me deshmi kualifikimi te sigurimit teknik ka nje mosperputhje ne te dhenat e listepagesave perkatese ne krahasim me IQT-te per punonjesit perkates.Kjo mosperputhje shfaqet ne kodet sipas listes kombetare te profesioneve .
  • Per te gjitha profesionet e kerkuara ne dst (pervec specialisteve te ndertimit) duke krahasur IQT e paraqitura ne sistem ka nje mosperputhje te kodit te profesionit ne listepagese me deshmine e kualifikimit (psh,Elton Kaci ka nje IQT si elektricist dhe ne listepagese eshte punetor ndertimi ,),etj.
  8. Operatori ekonomik ‘’RAFIN Company
  • Sipas dokumentacionit te paraqitur ne sistem punet e ngjashme te OE nuk plotesojne kriterin sipas kesaj pike .
  • Totali i puneve te ngjashme duke patur parasysh edhe perqindjen e realizimit te ketyre puneve sipas kontratave nuk arrijne vleren sipas pikes 2.3.1 b.Gjithashtu jane paraqitur pune te ngjashme zerat e situacioneve te te cilave nuk kane lidhje me zerat e preventivit,sikur kontrata e ngjashme me objekt‘’Mirembajtje ndertese dhe ambjenteve rrethuese te UT.
  • Drejtuesit teknike te punesuar per periudhen korrik-gusht 2020 ,plotesohet nga OE sipas Dst-ve .Mungojne kontratat e zbatuara ne kontraten e inxhinierit elektrik.
  • Nga dokumentacioni i paraqitur ne sistem rezulton qe per punonjesit e paraqitur me deshmi kualifikimi te sigurimit teknik ka nje mosperputhje ne te dhenat e listepagesave perkatese ne krahasim me IQT-te per punonjesit perkates.Kjo mosperputhje shfaqet ne kodet sipas listes kombetare te profesioneve .
  • Per profesionet mekanik ,murator, specialist ndertimi ,betonues , duke krahasur IQT e paraqitura ne sistem ka nje mosperputhje te kodit te profesionit ne listepagese me deshmine e kualifikimit (psh,Idajet Mustafaj ka nje IQT betonues dhe ne listepagese eshte Montues tubash ,Perparim Mingo me IQT sp/duralumini ne listepagesa eshte punetor izolimi),etj.
  9. Operatori ekonomik ‘’Leon Konstruksion
  • Sipas dokumentacionit te paraqitur ne sistem punet e ngjashme te OE nuk plotesojne kriterin sipas kesaj pike .
  • Punet e ngjashme te paraqitura nuk ploteseojne kushtin sipas pikes b,mungojne vertetimet e realizimit te kontratave sipas pikes 2.3.2.a.1,zerat e situacionit te puneve te ngjashme nuk jane te ngjashem me zerat e preventivit dhe nje nga kontaratat e paraqitura eshte e vitit 2017.
  • Nga dokumentacioni i paraqitur ne sistem rezulton qe per punonjesit e paraqitur me deshmi kualifikimi te sigurimit teknik ka nje mosperputhje ne te dhenat e listepagesave perkatese ne krahasim me IQT-te per punonjesit perkates.Kjo mosperputhje shfaqet ne kodet sipas listes kombetare te profesioneve .
  • Per profesionet specialist kondicionimi, duke krahasur IQT e paraqitura ne sistem ka nje mosperputhje te kodit te profesionit ne listepagese me deshmine e kualifikimit (psh,Ervis Myftari ka nje IQT specialist kondicionimi dhe ne listepagese eshte hidraulik),etj. IQT per specialistet e ndertimit jane te skdauara .
  • Deshmi per mjetet e paisijet teknike qe kane ne dispozicion ose mund t’iu vihen ne dispozicion OE.
  • Sipas dokumentacionit te paraqitur ne SPE rezulton qe OE nuk ka kamioncine sipas specifikave qe kerkohet ne dst.
  10. Operatori ekonomik ‘’NIKA
  • Sipas dokumentacionit te paraqitur ne sistem punet e ngjashme te OE nuk plotesojne kriterin sipas kesaj pike .
  • Punet e ngjashme te paraqitura nuk plotesojne kushtin sipas pikes b,mungojne vertetimet e realizimit te kontratave sipas pikes 2.3.2.a.1
  • Drejtuesit teknike te punesuar per periudhen korrik-gusht 2020 ,plotesohet nga OE sipas Dst-ve .Mungojne kontratat e zbatuara sipas pikes c per inxhinierin e ndertimit
  • Nga dokumentacioni i paraqitur ne sistem rezulton qe per punonjesit e paraqitur me deshmi kualifikimi te sigurimit teknik ka nje mosperputhje ne te dhenat e listepagesave perkatese ne krahasim me IQT-te per punonjesit perkates.Kjo mosperputhje shfaqet ne kodet sipas listes kombetare te profesioneve .
  • Per profesionet specialist kondicionimi, saldator,betonues ,elektricist,mekanik,specialist duralumini,punetor ndertimi ,specialist kondicionimi, duke krahasur IQT e paraqitura ne sistem ka nje mosperputhje te kodit te profesionit ne listepagese me deshmine e kualifikimit (psh,Benet Ndoci ka nje IQT punetor ndertimi dhe ne listepagese eshte shofer),etj.
  • Sipas dokumentacionit te paraqitur ne SPE rezulton qe OE nuk ka kamioncine sipas specifikave qe kerkohet ne dst . Mjeti depozite uji ne kontrate eshte bot uji dhe jo sipas specifikave kerkuara ne dst.
  11. Operatori ekonomik ‘’Alko-Impex General Construction
  • Sipas dokumentacionit te paraqitur ne sistem punet e ngjashme te OE nuk plotesojne kriterin sipas kesaj pike .
  • Punet e ngjashme te paraqitura nuk plotesojne kushtin sipas pikes b,mungojne vertetimet e realizimit te kontratave sipas pikes 2.3.2.a.1,dhe kontratat situacioni i punimeve eshte i paplote, per Kontraten ‘’Rikonstruksion shkolle .
  • Kontrata me alb-control eshte e vitit 2017 dhe mungon formulari i vleresimit sipas shtojcës 9.
  • Kotrata e ngjashme me KESH mungon vertetimi i realizimit te kontrates dhe zerat e punimeve ne situacion nuk jane te ngjashme me zerat e preventivit te procedures .
  • Drejuesit teknike te punesuar per periudhen korrik-gusht 2020 ,plotesohet nga OE sipas Dst-ve
  • .Mungojne kontratat e zbatuara sipas pikes c per inxhinierin e mekanik dhe inxhinierin e elektrik.
  12. Operatori ekonomik ‘’Euro –Alb
  • Sipas dokumentacionit te paraqitur ne sistem punet e ngjashme te OE nuk plotesojne kriterin sipas kesaj pike .
  • Punet e ngjashme te paraqitura nuk plotesojne kushtin sipas pikes b,mungojne vertetimet e realizimit te kontratave sipas pikes 2.3.2.a.1, per kontraten e nenshkruar me Agjencine e mbrojtjes civile .
  • Drejtuesit teknike te punësuar per periudhen korrik-gusht 2020 ,plotesohet nga OE sipas Dst-ve .Mungojne kontratat e zbatuara sipas pikes c per inxhinierin e mekanik
  • Nga dokumentacioni i paraqitur ne sistem rezulton qe per punonjesit e paraqitur me deshmi kualifikimi te sigurimit teknik ka nje mosperputhje ne te dhenat e listepagesave perkatese ne krahasim me IQT-te per punonjesit perkates.Kjo mosperputhje shfaqet ne kodet sipas listes kombetare te profesioneve .
  • Per profesionet specialist kondicionimi, sp duralumini,bojaxhi,murator duke krahasur IQT e paraqitura ne sistem ka nje mosperputhje te kodit te profesionit ne listepagese me deshmine e kualifikimit (psh,Ali Lura ka nje IQT si specialist kondicionimi dhe ne listepagese eshte drejtues eskavatori),etj.
  • Per punonjësit e ndërtimit mungojne IQT ,disa nga IQT-te jane pa vule (perkatesisht IQT per bojaxhi ),gjithashtu nuk ka nr e kerkuar te punonjesve ne dst .
  • Mungon nje betonues,2 punëtor ndertimi dhe nje punonjes duralumini.
  13. Operatori ekonomik ‘’Curri
  • Sipas dokumentacionit te paraqitur ne sistem punet e ngjashme te OE nuk plotesojne kriterin sipas kesaj pike .
  • Punet e ngjashme te paraqitura nuk plotesojne kushtin sipas pikes b,mungojne vertetimet e realizimit te kontratave .
  • Drejtuesit teknike te punesuar per periudhen korrik-gusht 2020 ,plotesohet nga OE sipas Dst-ve .Mungojne kontratat e zbatuara sipas pikes c.Nuk ka diplome te vlefshme per inxhinierin hidroteknik ,por vetem vertetim notash.
  • Nga dokumentacioni i paraqitur ne sistem rezulton qe per punonjesit e paraqitur me deshmi kualifikimi te sigurimit teknik ka nje mosperputhje ne te dhenat e listepagesave perkatese ne krahasim me IQT-te per punonjesit perkates.Kjo mosperputhje shfaqet ne kodet sipas listes kombetare te profesioneve .
  • Per profesionet specialist kondicionimi, sp duralumini,bojaxhi,murator duke krahasur IQT e paraqitura ne sistem ka nje mosperputhje te kodit te profesionit ne listepagese me deshmine e kualifikimit (psh,Gezim Plaku ka nje IQT si specialist kondicionimi dhe ne listepagese eshte punetor krahu),etj.
  • Mungon nje punetor ndertimi ,IQT e 2 elektricistave jane te skaduara dhe njera pa vule .

  Cancellation reason
  Additions Vlera e kontrates eshte pa TVSH
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Technical Specification
  Technical Report
  Preventiv
  Bidder Announcement Buletini Nr. 45 datë 29 Mars 2021
  Signing of the Contract Buletini Nr. 88 datë 7 Qershor 2021
  PROJEKT ZBATIMI (I)
  PROJEKT ZBATIMI (II)

  SUPPORTERS


  The opinions, findings, conclusions and recommendations expressed are those of the author/s and do not necessarily represent those of the Donors.