Open Procurement Albania

Rikonstruksion i bllokut te sallave operatore dhe salles operatore të Shërbimit të Urgjencës

Autoritet Prokurues Drejtoria e Spitalit Rajonal Shkoder
Institucion Kontraktues Drejtoria e Spitalit Rajonal Shkoder
Objekti i Tenderit Rikonstruksion i bllokut te sallave operatore dhe salles operatore të Shërbimit të Urgjencës
Nr. Reference REF-83773-01-11-2021
Vlera / Fondi Limit 57 612 681,00
Lloji i Kontrates Publike Punë Publike
Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
Statusi i Tenderit Lidhur Kontrata
Data e Njoftimit te Tenderit 12-01-2021
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 11-02-2021
Data e mbajtjes se tenderit 11-02-2021
Nr. i Operatoreve Konkurues 14
Operatore Konkurues 1. Karl Gega Konstruksion’ & Alb Konstruksion &Rozafa 94
2. 2T SHPK
3. 2Z Konstruksion ICC Group
4. ALB TIEFBAU
5. Rafin Company
6. NIKA shpk
7. NDERTUESI 2014 & UDHA
8. Meni & Xhengo
9. LEON KONSTRUKSION
10. INA
11. EURO-ALB
12. ALKO-IMPEX
13. CURRI
14. DION-AL
Operator Ekonomik Kontraktues
 • NDERTUESI 2014 - UDHA
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 55 821 693,00
  Data e shpalljes se fituesit 24-03-2021
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH 55 821 693,00
  Data e lidhjes se kontrates 20-05-2021
  Kohezgjatja e kontrates 6 muaj
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa Ka pasur ankesa.
  Ka marrë përgjigje në datë 10.03.2021.
  Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

  1. Karl Gega Konstruksion’&Alb Konstruksion
  • License e Shoqerise Alb Konstruksion e vlefshme per kategorite A dhe B ,per kategorine A mungon NS 19 sipas DST-ve
  • License e shoqerise ‘’Rozafa 94’’ e vlefshme per kategorine A por mungon NS 19,NS 14,
  • Nuk ka license te kategorise B.
  • OE ‘’Rozafa 94 ‘’Mungon vertetimi i realizimit te kontratave te ngjashme ‘’
  • Kontrata e ngjashme e OE ‘’Alb Konstruksion ‘’me objekt ‘’Kompleks blegtoral pulari ‘’ nuk ka ngjashmeri me zerat e preventivit te procedures se prokurimit .
  • Kontrata e ngjashme e paraqitur nga operatori ekonomik ‘’Karl Gega ‘’ nuk ka ngjashmeri me zerat e preventivit te procedures se prokurimit
  • 7 Drejtuesit teknike te punesuar per periudhen korrik-gusht 2020 ,plotesohet nga BOE sipas Dst-ve ,por OE ‘’Rozafa 94 ,ne cv e Inxhinierit hidroteknik nuk ka paraqitur kontratat e zbatuara sipas pikes 3 .
  • Nga dokumentacioni i paraqitur ne sistem rezulton qe per punonjesit e paraqitur me deshmi kualifikimi te sigurimit teknik ka nje mosperputhje ne te dhenat e listepagesave perkatese ne krahasim me IQT-te per punonjesit perkates.Kjo mosperputhje shfaqet ne kodet sipas listes kombetare te profesioneve .
  • Per profesionet elektricist ,murator ,saldator ,specialist kondicioneri ,punonjes ndertimi ,mekanik te OE Karl Gega,nuk perputhen kodet ne listepagese me te dhenat ne IQT per te plotesuar nr e kerkuar te punonjesve sipas marreveshjes se bashkepunimit ne baze te perqindjes te marre persiper per realzimin e kontrates , (psh.Sait Cylybyli ka nje IQT si elektricist dhe ne listepagese kodi eshte per mekanik automjetesh),etj.
  • Per profesionin saldator te OE Rozafa 94 nuk ka nje perputhje mes IQT-se dhe kodit ne listepagese te punonjesit (Sytki Mehja me IQT saldator ka nje kod si punetor krahu ne lsitepagese ).
  • Per profesionin Specialiste kondicionimi te OE Alb konstruksion nuk ka nje perputhje mes IQT-se dhe kodit ne listepagese te punonjesit (Gezim Milani me IQT specialist kondicionimi ka nje kod si punetor ndertimi ne listepagese ).
  • Operatori Ekonomik ‘’Alb Konstruksion’’operatori me pjesëmarrjen me të madhe ka paraqitur Certifikata ISO sipas pikes A,B.Mungon certifikata ISO 45001:2018
  2. 2Z Konstruksion dhe I.C.C Group
  • Ne marreveshjen e bashkëpunimit eshte shenuar gabim fondi limit i porcedures se prokurimit.
  • Vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri .Fatura e energjisë e OE 2Z e paqarte ,dt e maturimit te detyrimeve 02.02.2020
  • Licensa e shoqërise ‘’2 Z Konstruksion ‘’ e vlefshme per kategorite A dhe B , per kategorine A mungon NS 19 sipas DST-Ve.
  • Drejtuesit teknike te punesuar per periudhen korrik-gusht 2020 ,plotesohet nga BOE sipas Dst-ve .Ne cv-te e paraqitura mungojne te dhënat per kontratat e zbatuara sipas pikes 3.
  • Nga dokumentacionit i paraqitur ne sistem rezulton qe per punonjesit e paraqitur me deshmi kualifikimi te sigurimit teknik ka nje mosperputhje ne te dhenat e listepagesave perkatese ne krahasim me IQT-te per punonjesit perkates.Kjo mosperputhje shfaqet ne kodet sipas listes kombetare te profesioneve .
  • Per profesionet betonues ,specialist duralumini ,specialiste kondiciomit , te OE’’2 Z Konstruksion ‘’,nuk perputhen kodet ne listepagese me te dhenat ne IQT per te plotesuar nr e nevojshem te punonjesve sipas marreveshjes se bashkepunimit ne baze te perqindjes te marre persiper per realizimin e kontrates .
  • Gjithashtu numri i punonjesve nuk perputhet me perqindjen e marre persiper per realizimin e kontrates sipas marrëveshjes se bashkëpunimit .
  • Per kategorine punëtore ndertimi nuk ka asnje IQT te punonjësve te paraqitur ku të cilësohet kjo e dhëne .
  • Deshmi per mjetet e paisijet teknike qe kane ne dispozicion ose mund t’iu vihen ne dispozicion OE
  • Sipas dokumentacionit te paraqitur ne SPE rezulton qe BOE nuk ka kamioncine . Per mjetin depozite uji nuk permbush kriterin e dst-ve ,eshte shenuar 3000 litra dhe e dhene e korrigjuar ne fature.
  3. Operatori ekonomik ‘’ALB –TIEFBAU
  • Sipas dokumentacionit te paraqitur ne sistem punet e ngjashme te OE nuk plotesojne kriterin sipas kesaj pike .
  • OE ka paraqitur ne sistem nje kontrate me Bashkine Shkoder ku rezulton te jete donator per investim dhe zbatim te rikonstruksionit shkolles Velipoje .Mungon vertetimi i realizimit te kesaj kontrate sipas pikës 1.
  • Drejtuesit teknike te punesuar per periudhen korrik-gusht 2020 .Ne cv-te e paraqitura mungojne te dhënat per kontratat e zbatuara sipas pikes 3 per inxhinierin e ndertimit.
  • Nga dokumentacioni i paraqitur ne sistem rezulton qe per punonjesit e paraqitur me deshmi kualifikimi te sigurimit teknik ka nje mosperputhje ne te dhenat e listepagesave perkatese ne krahasim me IQT-te per punonjesit perkates.Kjo mosperputhje shfaqet ne kodet sipas listes kombetare te profesioneve .
  • Per profesionet elektricist,termoteknike,punëtor ndertimi , te OE’’ALBTIEFBAU‘’,nuk perputhen kodet ne listëpagese me te dhenat ne IQT per te plotësuar nr e nevojshem te punonjesve per realizimin e kontrates , (psh.Ndue Kukaj ka nje IQT si specialist termoteknike dhe ne listepagese montues makinerish mekanike),etj.
  • Deshmi per mjetet e paisijet teknike qe kane ne dispozicion ose mund t’iu vihen ne dispozicion OE
  • Sipas dokumentacionit te paraqitur ne SPE rezulton qe OE nuk ka kamioncine
  4. Operatori ekonomik ‘’INA
  • Sipas dokumentacionit te paraqitur ne sistem punet e ngjashme te OE nuk plotesojne kriterin sipas kesaj pike .
  • Mungon vertetimi i realizimit te kontrates sipas pikës 1 dhe vlera e punimeve te ngjashme ne kontraten e paraqitur ne sistem nuk ploteson kriterin sipas dst-ve.
  • Drejuesit teknike te punesuar per periudhen korrik-gusht 2020 ,plotesohet nga BOE sipas Dst-ve .Ne cv e inxhinierit ndertimit nuk ka kontratat e zbatuara sipas pikes 3.
  • Nga e dokumentacioni i paraqitur ne sistem rezulton qe per punonjesit e paraqitur me deshmi kualifikimi te sigurimit teknik ka nje mosperputhje ne te dhenat e listepagesave perkatese ne krahasim me IQT-te per punonjesit perkates.Kjo mosperputhje shfaqet ne kodet sipas listes kombetare te profesioneve .
  • Per profesionet elektricist,specialist kondicionimi ,punëtor ndertimi,mekanik,murator,beonues ,specialist duralumini, te OE’’INA ‘’,nuk perputhen kodet ne listëpagese me te dhenat ne IQT per te plotësuar nr e nevojshëm te punonjësve per realizimin e kontratës , (psh.Leonard Gjeci elektricist ka nje IQT si specialist termoteknike dhe ne listepagese eshte shtrues pllakash),etj.
  • Mungon Certefikate ISO 45001:2018
  • Deshmi per mjetet e paisijet teknike qe kane ne dispozicion ose mund t’iu vihen ne dispozicion OE
  • Sipas dokumentacionit te paraqitur ne SPE rezulton qe OE nuk ka kamioncine .
  5. Operatori ekonomik ‘’2T”
  • Nga e dokumentacioni i paraqitur ne sistem rezulton qe per punonjesit e paraqitur me deshmi kualifikimi te sigurimit teknik ka nje mosperputhje ne te dhenat e listepagesave perkatese ne krahasim me IQT-te per punonjesit perkates.Kjo mosperputhje shfaqet ne kodet sipas listes kombetare te profesioneve .
  • Per profesionet elektricist,teknik ndertimi,hidraulik , te OE’’2T ‘’,nuk perputhen kodet ne listëpagese me te dhenat ne IQT per te plotësuar nr e nevojshëm te punonjësve per realizimin e kontratës , (psh,Kevin Xhemollari ka nje IQT si sp/duralumini dhe ne listepagese eshte punetor ndertimi ,Arsen Senkaj ka nje IQT si sp/duralumini dhe ne listepagese eshte punetor ndertimi),etj.
  • Deshmi per mjetet e paisijet teknike qe kane ne dispozicion ose mund t’iu vihen ne dispozicion OE
  • Sipas dokumentacionit te paraqitur ne SPE rezulton qe OE nuk ka vinc karrel.
  • Sipas dokumentacionit te paraqitur ne SPE rezulton qe OE nuk ka kamioncine
  6. Bashkimi i Operatoreve ekonomik ‘’BOE Meni dhe Xhengo
  • Licensa e shoqërise ‘’MENI ‘’ e vlefshme per kategorite A dhe B , per kategorine A mungon NS 19 sipas DST-Ve.
  • Sipas dokumentacionit te paraqitur ne sistem punet e ngjashme te BOE nuk plotesojne kriterin sipas kesaj pike .Mungon Vertetim realizim kontrate sipas pikes 2.3.2.1 e OE MENI.
  • Drejtuesit teknike te punesuar per periudhen korrik-gusht 2020 ,plotesohet nga BOE sipas Dst-ve .Ne cv-te e paraqitura mungojne te dhënat per kontratat e zbatuara sipas pikes 3.
  • Ka mangesi te punonjesve te kerkuar per realizim kontrates sipas dst-ve ,mungon nje punonjes i kualifikimit hidraulik ,mungojne 2 punetore ndertimi dhe 2 betonues. Nga dokumentacioni i paraqitur ne sistem rezulton qe per punonjesit e paraqitur me deshmi kualifikimi te sigurimit teknik ka nje mosperputhje ne te dhenat e listepagesave perkatese ne krahasim me IQT-te per punonjesit perkates.Kjo mosperputhje shfaqet ne kodet sipas listes kombetare te profesioneve .
  • Per profesionet betonues ,specialist duralumini ,specialiste kondiciomit , te OE’’2 Z Konstruksion ‘’,nuk perputhen kodet ne listepagese me te dhenat ne IQT per te plotesuar nr e nevojshem te punonjesve sipas marreveshjes se bashkepunimit ne baze te perqindjes te marre persiper per realizimin e kontrates , (psh.Fatos Bracellari ka nje IQT si bojazhidhe ne listepagese kodi eshte copetues guri),etj.
  • Gjithashtu numri i punonjesve nuk perputhet me perqindjen e marre persiper per realizimin e kontrates sipas marrëveshjes se bashkëpunimit .
  • Deshmi per mjetet e paisijet teknike qe kane ne dispozicion ose mund t’iu vihen ne dispozicion OE .
  • Sipas dokumentacionit te paraqitur ne SPE rezulton qe BOE nuk ka kamioncine sipas te dhenave qe specifikohen ne DST.
  7. Operatori ekonomik ‘’DION -AL”
  • Drejtuesit teknike te punesuar per periudhen korrik-gusht 2020 ,plotesohet nga OE sipas Dst-ve .Mungojne kontratat e zbatuara ne kontraten e inxhinierit te ndertimit.
  • Nga e dokumentacioni i paraqitur ne sistem rezulton qe per punonjesit e paraqitur me deshmi kualifikimi te sigurimit teknik ka nje mosperputhje ne te dhenat e listepagesave perkatese ne krahasim me IQT-te per punonjesit perkates.Kjo mosperputhje shfaqet ne kodet sipas listes kombetare te profesioneve .
  • Per te gjitha profesionet e kerkuara ne dst (pervec specialisteve te ndertimit) duke krahasur IQT e paraqitura ne sistem ka nje mosperputhje te kodit te profesionit ne listepagese me deshmine e kualifikimit (psh,Elton Kaci ka nje IQT si elektricist dhe ne listepagese eshte punetor ndertimi ,),etj.
  8. Operatori ekonomik ‘’RAFIN Company
  • Sipas dokumentacionit te paraqitur ne sistem punet e ngjashme te OE nuk plotesojne kriterin sipas kesaj pike .
  • Totali i puneve te ngjashme duke patur parasysh edhe perqindjen e realizimit te ketyre puneve sipas kontratave nuk arrijne vleren sipas pikes 2.3.1 b.Gjithashtu jane paraqitur pune te ngjashme zerat e situacioneve te te cilave nuk kane lidhje me zerat e preventivit,sikur kontrata e ngjashme me objekt‘’Mirembajtje ndertese dhe ambjenteve rrethuese te UT.
  • Drejtuesit teknike te punesuar per periudhen korrik-gusht 2020 ,plotesohet nga OE sipas Dst-ve .Mungojne kontratat e zbatuara ne kontraten e inxhinierit elektrik.
  • Nga dokumentacioni i paraqitur ne sistem rezulton qe per punonjesit e paraqitur me deshmi kualifikimi te sigurimit teknik ka nje mosperputhje ne te dhenat e listepagesave perkatese ne krahasim me IQT-te per punonjesit perkates.Kjo mosperputhje shfaqet ne kodet sipas listes kombetare te profesioneve .
  • Per profesionet mekanik ,murator, specialist ndertimi ,betonues , duke krahasur IQT e paraqitura ne sistem ka nje mosperputhje te kodit te profesionit ne listepagese me deshmine e kualifikimit (psh,Idajet Mustafaj ka nje IQT betonues dhe ne listepagese eshte Montues tubash ,Perparim Mingo me IQT sp/duralumini ne listepagesa eshte punetor izolimi),etj.
  9. Operatori ekonomik ‘’Leon Konstruksion
  • Sipas dokumentacionit te paraqitur ne sistem punet e ngjashme te OE nuk plotesojne kriterin sipas kesaj pike .
  • Punet e ngjashme te paraqitura nuk ploteseojne kushtin sipas pikes b,mungojne vertetimet e realizimit te kontratave sipas pikes 2.3.2.a.1,zerat e situacionit te puneve te ngjashme nuk jane te ngjashem me zerat e preventivit dhe nje nga kontaratat e paraqitura eshte e vitit 2017.
  • Nga dokumentacioni i paraqitur ne sistem rezulton qe per punonjesit e paraqitur me deshmi kualifikimi te sigurimit teknik ka nje mosperputhje ne te dhenat e listepagesave perkatese ne krahasim me IQT-te per punonjesit perkates.Kjo mosperputhje shfaqet ne kodet sipas listes kombetare te profesioneve .
  • Per profesionet specialist kondicionimi, duke krahasur IQT e paraqitura ne sistem ka nje mosperputhje te kodit te profesionit ne listepagese me deshmine e kualifikimit (psh,Ervis Myftari ka nje IQT specialist kondicionimi dhe ne listepagese eshte hidraulik),etj. IQT per specialistet e ndertimit jane te skdauara .
  • Deshmi per mjetet e paisijet teknike qe kane ne dispozicion ose mund t’iu vihen ne dispozicion OE.
  • Sipas dokumentacionit te paraqitur ne SPE rezulton qe OE nuk ka kamioncine sipas specifikave qe kerkohet ne dst.
  10. Operatori ekonomik ‘’NIKA
  • Sipas dokumentacionit te paraqitur ne sistem punet e ngjashme te OE nuk plotesojne kriterin sipas kesaj pike .
  • Punet e ngjashme te paraqitura nuk plotesojne kushtin sipas pikes b,mungojne vertetimet e realizimit te kontratave sipas pikes 2.3.2.a.1
  • Drejtuesit teknike te punesuar per periudhen korrik-gusht 2020 ,plotesohet nga OE sipas Dst-ve .Mungojne kontratat e zbatuara sipas pikes c per inxhinierin e ndertimit
  • Nga dokumentacioni i paraqitur ne sistem rezulton qe per punonjesit e paraqitur me deshmi kualifikimi te sigurimit teknik ka nje mosperputhje ne te dhenat e listepagesave perkatese ne krahasim me IQT-te per punonjesit perkates.Kjo mosperputhje shfaqet ne kodet sipas listes kombetare te profesioneve .
  • Per profesionet specialist kondicionimi, saldator,betonues ,elektricist,mekanik,specialist duralumini,punetor ndertimi ,specialist kondicionimi, duke krahasur IQT e paraqitura ne sistem ka nje mosperputhje te kodit te profesionit ne listepagese me deshmine e kualifikimit (psh,Benet Ndoci ka nje IQT punetor ndertimi dhe ne listepagese eshte shofer),etj.
  • Sipas dokumentacionit te paraqitur ne SPE rezulton qe OE nuk ka kamioncine sipas specifikave qe kerkohet ne dst . Mjeti depozite uji ne kontrate eshte bot uji dhe jo sipas specifikave kerkuara ne dst.
  11. Operatori ekonomik ‘’Alko-Impex General Construction
  • Sipas dokumentacionit te paraqitur ne sistem punet e ngjashme te OE nuk plotesojne kriterin sipas kesaj pike .
  • Punet e ngjashme te paraqitura nuk plotesojne kushtin sipas pikes b,mungojne vertetimet e realizimit te kontratave sipas pikes 2.3.2.a.1,dhe kontratat situacioni i punimeve eshte i paplote, per Kontraten ‘’Rikonstruksion shkolle .
  • Kontrata me alb-control eshte e vitit 2017 dhe mungon formulari i vleresimit sipas shtojcës 9.
  • Kotrata e ngjashme me KESH mungon vertetimi i realizimit te kontrates dhe zerat e punimeve ne situacion nuk jane te ngjashme me zerat e preventivit te procedures .
  • Drejuesit teknike te punesuar per periudhen korrik-gusht 2020 ,plotesohet nga OE sipas Dst-ve
  • .Mungojne kontratat e zbatuara sipas pikes c per inxhinierin e mekanik dhe inxhinierin e elektrik.
  12. Operatori ekonomik ‘’Euro –Alb
  • Sipas dokumentacionit te paraqitur ne sistem punet e ngjashme te OE nuk plotesojne kriterin sipas kesaj pike .
  • Punet e ngjashme te paraqitura nuk plotesojne kushtin sipas pikes b,mungojne vertetimet e realizimit te kontratave sipas pikes 2.3.2.a.1, per kontraten e nenshkruar me Agjencine e mbrojtjes civile .
  • Drejtuesit teknike te punësuar per periudhen korrik-gusht 2020 ,plotesohet nga OE sipas Dst-ve .Mungojne kontratat e zbatuara sipas pikes c per inxhinierin e mekanik
  • Nga dokumentacioni i paraqitur ne sistem rezulton qe per punonjesit e paraqitur me deshmi kualifikimi te sigurimit teknik ka nje mosperputhje ne te dhenat e listepagesave perkatese ne krahasim me IQT-te per punonjesit perkates.Kjo mosperputhje shfaqet ne kodet sipas listes kombetare te profesioneve .
  • Per profesionet specialist kondicionimi, sp duralumini,bojaxhi,murator duke krahasur IQT e paraqitura ne sistem ka nje mosperputhje te kodit te profesionit ne listepagese me deshmine e kualifikimit (psh,Ali Lura ka nje IQT si specialist kondicionimi dhe ne listepagese eshte drejtues eskavatori),etj.
  • Per punonjësit e ndërtimit mungojne IQT ,disa nga IQT-te jane pa vule (perkatesisht IQT per bojaxhi ),gjithashtu nuk ka nr e kerkuar te punonjesve ne dst .
  • Mungon nje betonues,2 punëtor ndertimi dhe nje punonjes duralumini.
  13. Operatori ekonomik ‘’Curri
  • Sipas dokumentacionit te paraqitur ne sistem punet e ngjashme te OE nuk plotesojne kriterin sipas kesaj pike .
  • Punet e ngjashme te paraqitura nuk plotesojne kushtin sipas pikes b,mungojne vertetimet e realizimit te kontratave .
  • Drejtuesit teknike te punesuar per periudhen korrik-gusht 2020 ,plotesohet nga OE sipas Dst-ve .Mungojne kontratat e zbatuara sipas pikes c.Nuk ka diplome te vlefshme per inxhinierin hidroteknik ,por vetem vertetim notash.
  • Nga dokumentacioni i paraqitur ne sistem rezulton qe per punonjesit e paraqitur me deshmi kualifikimi te sigurimit teknik ka nje mosperputhje ne te dhenat e listepagesave perkatese ne krahasim me IQT-te per punonjesit perkates.Kjo mosperputhje shfaqet ne kodet sipas listes kombetare te profesioneve .
  • Per profesionet specialist kondicionimi, sp duralumini,bojaxhi,murator duke krahasur IQT e paraqitura ne sistem ka nje mosperputhje te kodit te profesionit ne listepagese me deshmine e kualifikimit (psh,Gezim Plaku ka nje IQT si specialist kondicionimi dhe ne listepagese eshte punetor krahu),etj.
  • Mungon nje punetor ndertimi ,IQT e 2 elektricistave jane te skaduara dhe njera pa vule .

  Arsyeja e Anulimit
  Shenime Vlera e kontrates eshte pa TVSH
  Transaksione Thesari
 • Buletini i Prokurimeve Publike
  Njoftimi i Tenderit
  Dokumentat Standarde te Tenderit
  Specifikim Teknik
  Raport Teknik
  Preventiv
  Shpallja e Fituesit Buletini Nr. 45 datë 29 Mars 2021
  Lidhja e Kontrates Buletini Nr. 88 datë 7 Qershor 2021
  PROJEKT ZBATIMI (I)
  PROJEKT ZBATIMI (II)

  MBESHTETES


  Opinionet, gjetjet, konkluzionet dhe rekomandimet e shprehura janë të autor-it/ve dhe nuk perfaqësojnë domosdoshmërisht ato të Donatorëve.