Open Procurement Albania

RIKONSTRUKSIONI I GODINES SE URGJENCES TE SPITALIT TE LUSHNJES

Contracted Institution Directorate of "Ihsan Cabej" Hospital in Lushnja
Tenderer Institution Directorate of "Ihsan Cabej" Hospital in Lushnja
Tender object RIKONSTRUKSIONI I GODINES SE URGJENCES TE SPITALIT TE LUSHNJES
Reference No. REF-78483-11-12-2020
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 16 666 666,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date
Last date of Submitted Documents 14-12-2020
Tender Held Date 14-12-2020
No. of Bidders 2
Bidders 1.COLOMBO SHPK
2. BOSHNJAKU. B
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • COLOMBO SHPK
 • The winning bid ALL without vat 16 633 736,00
  Bidder Announcement date 14-01-2021
  Award and Contract Amount ALL with VAT 19 960 483,20
  Contract date 26-01-2021
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date NGA NENSHKRIMI I KONTRATES DERI NE 12 MUAJ
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankeda.
  Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm:

  • BOSHNJAKU. B
  1. Operatori Ekonomik ka nje punësim mesatar me te vogel se 85 punonjës për periudhën Janar 2020 – Shtator 2020 kerkuar ne DST .
  2. Operatori Ekonomik në stafin e tij drejtues ka nje akitekt dhe nje ing.ndertimi me pak se sa eshte kerkuar ne DST .
  3. Operatori Ekonomik ne stafin teknik per kryerjen e punimeve ka numer me te vogel punonjesish nga sa eshte kerkuar ne DST si dhe per punonjesit qe ka paraqitur I mungon diplomë/ certificate te arsimit profesional dhe librezë pune dhe ka paraqitur vetem deshmikualifikimi leshuar nga Inspektoriati Shtetëror Teknikdhe Industrial.
  4. Operatori Ekonomik nuk ka paraqitur me Licence lidhur me ndikimin në mjedis Kodi III.2.B, Grumbullim transportim I mbetjeve urbane dhe inerte.
  5. Operatori Ekonomik nemakinerit dhe pajisjet qe duhet te paraqiste I mungojne deflektometer dhe gazogjen .
  6. Operatori Ekonomik nuk ka paraqitur dokumenta per laborator per kryerjen e testimeve dhe inspektimeve te ndryshme te materialeve te ndertimit .
  7. Operatori Ekonomik nuk ka paraqitur dokumenta per Autorizim nga Ministria e Shendetesise dhe Mbrotjes Sociale per tregetimin me shumice e pajisjeve mjekesore ne Republiken e Shqiperise .
  8. Operatori Ekonomik nuk eshte paraqitur per te marre njohje me objektin sipas kerkeses se AK shprehur ne DST .
  Cancellation reason
  Additions Njoftuar ne sistemin elektronik te APP-se ne date 15-01-2021 .
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for COLOMBO SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for COLOMBO SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for COLOMBO SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for COLOMBO SHPK viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Technical Specification
  Preventiv
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract Buletini Nr. 21 datë 15 Shkurt 2021

  SUPPORTERS


  The opinions, findings, conclusions and recommendations expressed are those of the author/s and do not necessarily represent those of the Donors.