Open Procurement Albania

Ndërtim i godinës së re për akomodimin e QSH Nr.1, NJVKSH dhe Klinikës Stomatologjike Durrës

Contracted Institution Njesia Vendore e Kujdesit Shendetesor Durres
Tenderer Institution Njesia Vendore e Kujdesit Shendetesor Durres
Tender object Ndërtim i godinës së re për akomodimin e QSH Nr.1, NJVKSH dhe Klinikës Stomatologjike Durrës
Reference No. REF-00413-07-07-2021
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 72 496 412,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Cancelled Procurement
Tender Publication Date 08-07-2021
Last date of Submitted Documents 30-07-2021
Tender Held Date 30-07-2021
No. of Bidders 11
Bidders 1. BAJRAMI N
2. EUROVIA shpk
3. Braka Construction
4. NIKA
5. KEVIN CONSTRUKSION
6. BLERIMI
7. PE - VLA - KU
8. ELDA-VL
9. BE - IS SH.P.K
10. FRANKO CONSTRUCTION
11. COLOMBO
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • COLOMBO SHPK
 • The winning bid ALL without vat 61 990 828,00
  Bidder Announcement date 23-08-2021
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 224 ditë
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë Skualifikuar operatorët ekonomik:
  1. BAJRAMI N, për këto arsye:
  - Nuk ka paraqitur vërtetim debie OSHEE sipas DST (Maj 2021)
  - Shoferi i paraqitur në shtojcën nr. 8 me emrin Robert Dukoli nuk disponon dokumenta justifikuese për fuqi punëtore, me dokumentat e paraqitura bëhet fjalë për Bujar Llapi
  2. EUROVIA shpk, për këto arsye:
  - Formulari i ofertës nuk është plotësuar si BOE.
  3. Braka Construction, për këto arsye:
  - Mungon vërtetim i OSHEE
  4. NIKA, për këto arsye:
  - Në shtojcën Nr.8 nuk janë pasqyruar punonjësit e specializuar apo kualifikimet e tyre. Në seksionin e mjeteve të dhënat nuk janë pasqyruar saktë, sipas dokumentave të ngarkuara në SPE.
  - Personeli i kualifikuar si punonjës të specializuar: konkretisht Manovratorit Pashko Qarku në lejen e drejtimit të kategorisë B,C të paraqitur, vlefshmëria është 04.12.2012 - 03.12.2017 (e skaduar), pjesa e pasme e paraqitur si vazhdim i kësaj leje drejtimi është: për mjete kat.B vlefshmëria 24.11.2010 – 10.02.2024 dhe për kat.C 07.02.2014 – 10.02.2019. pas verifikimit vlefshmëria e lejes së drejtmit është rinovuar.
  5. KEVIN CONSTRUKSION, për këto arsye:
  - Nuk ka paraqitur vërtetim OSHEE.
  6. BLERIMI, për këto arsye:
  - BLERIMI shpk dhe S.M.O union kanë të dy një marrëveshje si BOE dhe respektivisht mbështeten në kapacitetet e dy OE të tjerë në fuqi punëtore. Në mbështetje dhe në zbatim të nenit 84 të LPP, pika 3, nuk është paraqitur një angazhim me shkrim për këtë qëllim. NGA OE mbështetës paraqiten shtojcat 8 me fuqinë punëtore përkatëse të cilët nuk janë të deklaruar në listëpagesa (E PAPARAQITUR).
  7. PE - VLA - KU, për këto arsye:
  - Mungon listëpagesa e kontributeve e PE VLA KU Dega KS
  8. ELDA-VL, për këto arsye:
  - Nuk ka paraqitur dokumenta dhe as ofertë
  9. BE - IS SH.P.K, për këto arsye:
  - Shtojca 8 për të dy OE nuk është plotësuar si BOE por është plotësuar si subjekt I vetëm.
  10. FRANKO CONSTRUCTION, për këto arsye:
  - Nuk ka angazhim të shkruar të paraqitur në SPE me subjektet në kapacitetet e të cilëve do të mbështetet.
  - Nuk disponon personelin kryesor ing.ndërtimi, drejtues teknik.
  Cancellation reason Në procedurat me nje fazë nuk është dorëzuar asnjë ofertë e përshtatshme (pasi OE i shpallur fitues është përjashtuar nga pjesëmarja në procedurat e prokurimit publik nga APP )
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  KPP Decision
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract
  Cancellation of Procurement Buletini Nr. 174 datë 06 Dhjetor 2021

  SUPPORTERS


  The opinions, findings, conclusions and recommendations expressed are those of the author/s and do not necessarily represent those of the Donors.