Open Procurement Albania

RIKONSTRUKSION I SALLAVE TË REKTORATIT DHE ÇATISË TË UNIVERSITETIT TË MJEKËSISË, TIRANË

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • The Procuring Authority has disqualified all competitive operators with a bid lower than the winning bid

Contracted Institution University of Medicine, Tirana
Tenderer Institution University of Medicine, Tirana
Tender object RIKONSTRUKSION I SALLAVE TË REKTORATIT DHE ÇATISË TË UNIVERSITETIT TË MJEKËSISË, TIRANË
Reference No. REF-20964-03-01-2022
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 18 059 998,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Re-Proclaimed and Cancelled
Tender Publication Date 02-03-2022
Last date of Submitted Documents 18-03-2022
Tender Held Date 18-03-2022
No. of Bidders 2
Bidders 1. “2 N” sh.p.k
2. Bashkimi i operatoreve ekonomike “HYSI- 2 F & ED KONSTRUKSION”,
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • “HYSI- 2 F" - ED KONSTRUKSION”
 • The winning bid ALL without vat 16 035 811,00
  Bidder Announcement date 04-04-2022
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 3 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Ka pasur ankese nga operatori ekonomik “2N” SHPK me objekt kundërshtimin e vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave, mbi skualifikimin e ofertës së ketij operatori ekonomik nga procedura e prokurimit . Komisioni i Prokurimit Publik, do të publikojë arsyet e skualifikimit, të cilat operatori ekonomik ankimues “2N” SHPK, kundërshton në ankesën me nr. 713 prot., datë 06.04.2022.

  Eshte skualifikuar operatori ekonomik i mëposhtëm:
  “2 N“ per keto arsye:
  Në zbatim të V.K.M. Nr.285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, Neni Neni 82 “Shqyrtimi dhe vlerësimi i ofertave”, pika 3, që citon: ”Ofertat e kualifikuara verifikohen nëse kanë apo jo gabime aritmetike “, realizoi verifikimin, nga e cila rezultoi:
  1. Operatori ekonomik “ 2 N “, NUIS: L31615017L ka paraqitur ofertë ekonomike ( Shtojca 1 ) prej 14 811 688 ( katërmbëdhjetë milion e tetëqind e njëmbëdhjetë mijë e gjashtëqind e tetëdhjetë e tetë ) lekë, pa tvsh.
  2. Nga verifikimi i . “ Listat e Çmimeve sipas zërave të preventivit “ ( Shtojca 2 ) , rezulton se oferta ekonomike e Operatorit ekonomik “ 2 N “, NUIS: L31615017L është prej 13 828 985 ( trembëdhjetë milion e tetëqind e njëzet e tetë mijë e nëntëqind e tetëdhjetë e pesë ) lekë pa tvsh.
  3. Diferenca ndërmjet ofertës ekonomike të paraqitur dhe ofertës reale është prej + 982 703 lekë, pa T.V.SH., ose + 7.1 %. Në zbatim të V.K.M. Nr.285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, Neni Neni 82 “Shqyrtimi dhe vlerësimi i ofertave”, pika 3. c, që citon:
  ” Ofertat me gabime aritmetike refuzohen, kur:
  - shumat absolute të të gjitha korrigjimeve janë më shumë se 2% e vlerës së ofertës ekonomike të ofruar;
  si dhe të D.S.T.-së, F. VLERËSIMI I OFERTAVE, pika 22. Vlerësimi i ofertave dhe korrigjimi i gabimeve aritmetike dhe ofertave anomalisht të ulëta, që citon: “ Në çdo rast, Ofertat me gabime aritmetike refuzohen kur:
  - vlera absolute e të gjitha korrigjimeve është më shumë se 2% e vlerës së ofertës ekonomike të ofruar.
  Cancellation reason Bazuar në Ligjin Nr. 162/2020, datë 23.12.2020 "Për Prokurimin Publik", Neni 98, pika 1:
  d) kur Komisioni i Prokurimit Publik vendos anulimin sipas parashikimeve në këtë ligj.
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for “HYSI- 2 F" viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for “HYSI- 2 F" viti 2014
  Monitor treasury transaction for “HYSI- 2 F" viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for “HYSI- 2 F" viti 2019-2020

  Monitor treasury transaction for ED KONSTRUKSION” viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for ED KONSTRUKSION” viti 2014
  Monitor treasury transaction for ED KONSTRUKSION” viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for ED KONSTRUKSION” viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  KPP Decision
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract
  Cancellation of Procurement Buletini Nr. 63 datë 16 Maj 2022

  Rikonstruksion i sallave të Rektoratit dhe çatisë të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë

  Contracted Institution University of Medicine, Tirana
  Tenderer Institution University of Medicine, Tirana
  Tender object Rikonstruksion i sallave të Rektoratit dhe çatisë të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë
  Reference No. REF-10964-11-09-2021
  Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 18 059 998,00
  Type of Contract
  Procurement Method Open Procedure
  Stage Procedure Cancelled Procurement
  Tender Publication Date 10-11-2021
  Last date of Submitted Documents 25-11-2021
  Tender Held Date 25-11-2021
  No. of Bidders
  Bidders
  Successful Bidder /Supplier / Provider
 • The winning bid ALL without vat
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 3 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals
  Cancellation reason nuk është dorëzuar asnjë ofertë e përshtatshme
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract
  Cancellation of Procurement Buletini Nr. 179 datë 13 Dhjetor 2021

  SUPPORTERS


  The opinions, findings, conclusions and recommendations expressed are those of the author/s and do not necessarily represent those of the Donors.