Open Procurement Albania

Lot.2 “Rikonstruksion i disa QSH- ve në rajonet Elbasan dhe Vlorë (12 objekte)”

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • The Procuring Authority has disqualified all competitive operators with a bid lower than the winning bid

Contracted Institution Ministry of Health
Tenderer Institution Ministry of Health
Tender object Lot.2 “Rikonstruksion i disa QSH- ve në rajonet Elbasan dhe Vlorë (12 objekte)”
Reference No. REF-23752-04-01-2022
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 38 223 795,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 04-04-2022
Last date of Submitted Documents 19-04-2022
Tender Held Date 19-04-2022
No. of Bidders 10
Bidders 1.NDERTIMI shpk
2.2 N shpk
3.BOE 2Z KONSTRUKSION shpk & I.C.C GROUP shpk & VISCONS GROUP shpk
4.FLED shpk
5.BOE ASI-2A CO shpk & BEQIRI shpk
6.S I R E T A 2F shpk
7.AURORA KONSTRUKSION shpk
8.MARTINI KONSTRUKSION & REAL ESTATE shpk
9.AVDULI shpk
10.DON JURGE shpk
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • 2Z KONSTRUKSION shpk - I.C.C GROUP shpk - VISCONS GROUP shpk
 • The winning bid ALL without vat 31 931 653,00
  Bidder Announcement date 29-06-2022
  Award and Contract Amount ALL with VAT 38 317 984,00
  Contract date 14-07-2022
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 4.6 muaj nga nenshkrimi i process verbalit te fillimit te punimeve (per objektin e pare).
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.

  Jane skualifikuar operatoret ekonomike te meposhtem:
  1.NDERTIMI shpk per arsye:
  -ka mospërputhje lidhur me Listëpagesën e dorëzuar për Muajin Shkurt, pra nuk përmbush kapacitetet teknike sipas kërkesave të DST dhe LPP. 2. 2 N shpk per arsye:
  -ka ndryshim të njësisë matëse të llogaritjes së cmimit njësi të ofertës ekonomike nga njësia matëse e llogaritjes e publikuar në DT.Ndryshimi i zërit në preventive e bën ofertën e këtij operatori të pa krahasueshme dhe të pamundur në vendosje në kushte të barabarta me operatorët e tjerë pjesëmarrës në këtë procedurë.

  3. FLED shpk per aryse:
  -ka ndryshim të njësisë matëse të llogaritjes së cmimit njësi të ofertës ekonomike nga njësia matëse e llogaritjes e publikuar në DT.Ndryshimi e bën ofertën e këtij operatori të pa krahasueshme dhe të pamundur në vendosje në kushte të barabarta me operatorët e tjerë pjesëmarrës në këtë procedurë.

  4. BOE ASI-2A CO shpk dhe BEQIRI shpk per arsye:
  -ka ndryshim të njësisë matëse të llogaritjes së cmimit njësi të ofertës ekonomike nga njësia matëse e llogaritjes e publikuar në DT.Ndryshimet e bëjnë ofertën e këtij operatori të pa krahasueshme dhe të pamundur në vendosje në kushte të barabarta me operatorët e tjerë pjesëmarrës në këtë procedurë.
  -operatorët ekonomike pjesë e bashkimit nuk përmbushin kriteret e vecanta te kualifikimit sipas DST, lidhur me përqindjen e pjesëmarrjes në bashkëpunim.

  5. MARTINI KONSTRUKSION & REAL ESTATE shpk per arsye:
  - ka ndryshim të volumeve të ofertuara për dy zëra.Ndryshimet e volumeve e bëjnë ofertën e këtij operatori të pa krahasueshme dhe të pamundur në vendosje në kushte të barabarta me operatorët e tjerë pjesëmarrës në këtë procedurë.

  6.AVDULI shpk per arsye:
  -Nga verifikimi i dokumentacionit të këtij operatori ekonomik, rezulton të ketë probleme me dokumentacionin e paraqitur, pasi një pjesë e tyre janë për Lotin 1 “Rikonstruksion i disa QSH- ve në rajonet Tiranë dhe Shkodër (13 objekte)” me fond limit 65,694,983.16 (gjashtëdhjetë e pesë milion e gjashtëqind e nëntëdhjetë e katër mijë e nëntëqind e tetëdhjetë e tre .16) lekë pa TVSH, (ku gjithashtu ka marrë pjesë), dhe jo për Lot.2 “Rikonstruksion i disa QSH- ve në rajonet Elbasan dhe Vlorë (12 objekte)” me fond limit 38,223,795.24 (tridhjetë e tetë milion e dyqind e njëzet e tre mijë e shtatëqind e nëntëdhjetë e pesë .24) lekë pa TVSH, loti aktual për të cilin ka dorëzuar dokumenta.
  -Gjithashtu, Formulari i Ofertës Ekonomike (sipas Shtojcës 1 dhe 2 të DST) është dorëzuar ai për Lotin 1 dhe jo për Lotin 2, duke sjellë një ofertë më të lartë nga fondi limit i Lotit 2 dhe preventive të gabuar (pasi është preventi i Lotit 1).
  7.DON JURGE shpk per arsye:
  -Operatori ekonomik nuk ka paraqitur asnjë dokumentacion dhe as ofertë ekonomike.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for 2Z KONSTRUKSION shpk viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for 2Z KONSTRUKSION shpk viti 2014
  Monitor treasury transaction for 2Z KONSTRUKSION shpk viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for 2Z KONSTRUKSION shpk viti 2019-2020

 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Technical Specification
  Constructive Report
  Preventiv
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract Buletini Nr. 106 datë 1 Gusht 2022

  SUPPORTERS


  The opinions, findings, conclusions and recommendations expressed are those of the author/s and do not necessarily represent those of the Donors.