Open Procurement Albania

Mirëmbajtje e ndërtesave të Spitalit Psikiatrik dr-Sadik Dinci , Elbasan

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • The Procuring Authority has disqualified all competitive operators with a bid lower than the winning bid

Contracted Institution Psychiatric Hospital of Elbasan
Tenderer Institution Psychiatric Hospital of Elbasan
Tender object Mirëmbajtje e ndërtesave të Spitalit Psikiatrik dr-Sadik Dinci , Elbasan
Reference No.
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 11 376 800,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 25-04-2016
Last date of Submitted Documents 11-05-2016
Tender Held Date 11-05-2016
No. of Bidders 11
Bidders FLONJA SHPK
MURATI SHPK
INA SHPK
MANDI 1 SHPK
BLERIMI SHPK
AVDULI SHPK
ERGES MAT SHPK
SHAMO CONSTRUCTION SHPK
NIKA SHPK
TEA D SHPK
NDERTIMI SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • FLONJA SHPK
 • The winning bid ALL without vat 7 325 280,00
  Bidder Announcement date 08-07-2016
  Award and Contract Amount ALL with VAT 8 790 336,00
  Contract date 28-07-2016
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 31-12-2016
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Ka pasur ankesa (nga operatoret ekonomike Flonja Sh.p.k, MANDI1 dhe Delia Impex Sh.p.k.).

  Kane marrë përgjigje në date 02.06.2016 nga autoriteti kontraktor dhe me vendim nr.501/2016 nga Komisioni i Prokurimit Publik.

  Ankesa pranë KPP u paraqit nga operatori Flonja SHA, me objekt ankimi Shfuqizimin e vendimit KVO-së për skualifikimin e ofertës së TIJ sh.a. Për kete procedurë prokurimi.

  Fituesi është konfirmuar / përzgjedhur sipas vendimit të KPP.

  Ka operatore ekonomike te skualifikuar;

  1. Operatori ekonomik ELKRI&CO
  Skualifikohet pasi nuk ploteson kriteret e vecanta te percaktuara nga autoriteti kontraktor ne lidhje me :
  A) Operatori ekonomik ofertues nuk ka paraqitur nje dokument qe verteton punesimin e nje hidrauliku me dokument kualifikimi nga IQT.
  B) Operatori ekonomik ofertues nuk ka paraqitur nje vertetim te gjendjes financiare ne formen e depozites bankare por ka paraqitur vertetim ne formen llogari linje kredie (overdraft).

  2. Operatori ekonomik DELIA IMPEX
  Skualifikohet pasi nuk ploteson kriteret e pergjithsme te percaktuara nga autoriteti kontraktor ne lidhje me ekstraktin historik dhe tregtar QKR :
  A) Operatori ekonomik nuk ka paraqitur nje dokument që vërteton se (subjekti juaj),nuk është në proces falimentimi, (statusi aktiv), nuk është dënuar për shkelje penale, në përputhje me Nenin 45/1 të LPP, nuk është dënuar me vendim të gjykatës së formës së prerë, që lidhet me aktivitetin e profesional, dokument I leshuar nga QKR.

  3. Operatori ekonomik ALTEC SHPK
  Skualifikohet pasi nuk ploteson kriteret e vecanta te percaktuara nga autoriteti kontraktor ne lidhje me :
  A)Operatori ekonomik nuk ka te punesuar mesatarisht 10 puonjes per periudhen janardhjetor 2015 dhe janar- shkurt 2016 duke u bazuar ne vertetimin e leshuar nga administrate tatimore.Mesatarja e operatorit ekonomik eshte 9.35 punonjes.
  B)Vertetimi per shleyrjen e te gjithe detyrimeve fiskale leshuar nga administrate tatimore rezulton me detyrime te pa paguara.
  C) Operatori ekonomik nuk ka paraqitur vertetim per shlyerjen e detyrimeve vendore per vitin 2015.

  4. Operatori ekonomik MENI
  Skualifikohet pasi nuk ploteson kriteret e vecanta te percaktuara nga autoriteti kontraktor.
  A)operatori ekonomik nuk ka paraqitur per mjetin ne pronesi leje transporti.

  5. Operatori ekonomik FITORE
  Skualifikohet pasi nuk ploteson kriteret e vecanta te percaktuara nga autoriteti kontraktor:
  A)Operator ekonomik nuk ka paraqitur dokument kualifikimi nga IQT per punonjesit elektricist dhe hidraulik .
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for FLONJA SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for FLONJA SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for FLONJA SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for FLONJA SHPK viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement Nr.16 - Dt.25-04-2016
  KPP Decision
  Bidder Announcement Nr.30 - Dt.01-08-2016
  Signing of the Contract Nr.31 - Dt.08-08-2016

  SUPPORTERS


  The opinions, findings, conclusions and recommendations expressed are those of the author/s and do not necessarily represent those of the Donors.