Open Procurement Albania

Ndërtim i çatisë të godinës së maternitetit, rikonstruksion i nyjeve hidrosanitare dhe disa ndërhyrje në Spitalin Kukës

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • The Procuring Authority has disqualified all competitive operators with a bid lower than the winning bid

Contracted Institution Hospital Service Directorate of Kukës
Tenderer Institution Hospital Service Directorate of Kukës
Tender object Ndërtim i çatisë të godinës së maternitetit, rikonstruksion i nyjeve hidrosanitare dhe disa ndërhyrje në Spitalin Kukës- Burimi i Financimit - Ministria e Shëndetësisë
Reference No. REF-50272-09-20-2016
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 6 583 330,00
Type of Contract
Procurement Method Request for Proposal
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 26-09-2016
Last date of Submitted Documents 03-10-2016
Tender Held Date 03-10-2016
No. of Bidders 14
Bidders SARK SHPK
NIKA SHPK
DENOLT SHPK & NDERTUESI SHPK
MURATI SHPK
MARSI SHPK
BOSHNJAKU B SHPK
DELIA IMPEX SHPK
Kevin Construksion SHPK
AVDULI SHPK
KADIA SHPK
Shamo Construction SHPK
RADIKA SHPK
MENI SHPK
VLLAZNIMI
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • SARK SHPK
 • The winning bid ALL without vat 4 561 170,00
  Bidder Announcement date 25-11-2016
  Award and Contract Amount ALL with VAT 5 473 404,00
  Contract date 30-11-2016
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 42 ditë
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Ka pasur ankesa.
  Ankesa eshte paraqitur nga operatori ekonomik Sark SHPK. Ka marrë përgjigje me shkresën nr. 617 prot, datë 28.10.2016 nga Autoriteti Kontraktordhe me pas me Vendimin e KPP, nr. 874/2016, datë 15.11.2016.
  Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:
  1. Nika SHPK


  Kishte mungesë në dokumentacionin e kërkuar.
  a)Nuk paraqiti një dokument që vërteton se (subjekti juaj)ka plotësuar detyrimet fiskale , vertetimi i paraqitur mban daten 22.06.2016 .
  b)Nuk paraqiti nje vertetim qe ka shlyer sigurimet shoqerore dhe shendetesore per periudhen JanarKorrik 2016 (vertetimi i paraqitur nuk paraqesin te dhena per muajin Janar , Shkurt , Mars, Prill dhe Maj 2016)

  2. Meni SHPK

  a) Nuk paraqiti kontrate me inxhinierin hidroteknik, sic kerkohej ne kriteret e percaktuara ne DST
  b)Vertetimi i leshuar nga Tatimet Tirane dhe listepagesat nuk perputhen per numrin e punonjesvete siguruar.

  3. Marsi SHPK

  a)Vertetimi i detyrimeve i paraqitur nga ky subjekt eshte me detyrime te pashlyera.
  b)Nuk paraqiti nje kontrate me inxhinierin hidroteknik.

  4. Kadia SHPK

  a) Nuk paraqiti nje vertetim qe ka shlyer sigurimet shoqerore dhe shendetesore per periudhen JanarKorrik 2016(ne vertetimin e paraqitur mungon muaji Maj 2016)
  b)Nuk paraqiti fatura tatimore per pune te ngjashme dhe mungojne librezat e punes per inxh.elektrik dhe hidroteknik.

  5. Vllaznimi SHPK

  a)nuk paraqiti pune te ngjashme realizuar gjatë tri viteve të fundit të aktivitetit të OE.

  6. Murati SHPK

  Skualifikohet sipas Vendimit K.P.P nr874/2016 .
  Objekt ankimi ishte Shfuqizimin e vendimit të KVO-së mbi kualifikimin e ofertës së operatorit ekonomik “Murati” sh.p.k në kete procedurë prokurimi me pretendimin se ky operator nuk plotëson kriterin për punë të ngjashme. KPP vendos pranimin e ankeses.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for SARK SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for SARK SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for SARK SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for SARK SHPK viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement Nr.38 - Dt.26-09-2016
  Technical Specification
  modifikime
  KPP Decision
  Bidder Announcement Nr.48 - Dt.05-12-2016
  Signing of the Contract Nr.50 - Dt.19-12-2016

  SUPPORTERS


  The opinions, findings, conclusions and recommendations expressed are those of the author/s and do not necessarily represent those of the Donors.