Open Procurement Albania

Ndërtim ashensori 1600 kg, i Objektit – Gjinekologji

Contracted Institution "Mbreteresha Geraldine" University Obstetric-Gynecologic Hospital of Tirana
Tenderer Institution "Mbreteresha Geraldine" University Obstetric-Gynecologic Hospital of Tirana
Tender object Ndërtim ashensori 1600 kg, i Objektit – Gjinekologji
Reference No. REF-73830-03-24-2017
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 8 314 789,00
Type of Contract
Procurement Method Request for Proposal
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 27-03-2017
Last date of Submitted Documents 06-04-2017
Tender Held Date 06-04-2017
No. of Bidders 3
Bidders DOPPLER-AL SHPK & DESARET COMPANY SHPK
TEA-D SHPK & “A.E.K. & CO” SHPK & “SINANI & LICI’’ SHPK
HYSI – 2F SHPK & FREDI SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • Desaret SHPK - DOPPLER -AL SHPK
 • The winning bid ALL without vat 7 055 829,10
  Bidder Announcement date 09-05-2017
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 126 ditë
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Ka pasur ankesa.
  Ka marrë përgjigje në datë 19.04.2017 me nr.473/1 prot.
  Jane s’kualifikuar ofertuesit e meposhtem:
  1.Bashkimi i operatoreve TEA-D SHPK & “A.E.K. & CO” SHPK & “SINANI & LICI’’ SHPK
  Gjate shqyrtimit te dokumentacionit administrativo ligjor u konstatua se bashkimi i operatoreve ekonomike kane paraqitur dokumentacion jo te plote.
  Me dokumentacionin e dorezuar nga ky bashkim O.E. nuk plotesohen te gjitha kerkesat e pergjithshme dhe te veçanta per kualifikim te percaktuara ne DST, shtojca 9.
  a) nuk ploteson piken 1 tek Kriteret e pergjithshme, “dorëzimin e Ekstraktit mbi Historikun e Subjektit, të lëshuar nga Qendra Kombëtare e Regjistrimit”.
  b) Nuk eshte percaktuar pjesa e punes qe do te kryeje secili nga anetaret e ketij bashkimi. Ne zbatim te Nenit 74, pika 2 i RRPP-se, ne marreveshjen e noterizuar ku eshte percaktuar perfaqesuesi i grupit dhe perqindja e pjesemarrjes se punes, nuk jane percaktuar elementet konkrete qe do te kryeje secili nga anetaret e ketij bashkimi.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for Desaret SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for Desaret SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for Desaret SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for Desaret SHPK viti 2019-2020

  Monitor treasury transaction for DOPPLER -AL SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for DOPPLER -AL SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for DOPPLER -AL SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for DOPPLER -AL SHPK viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement Formulari i njoftimit të kontratës
  Bidder Announcement Nr.19 - Dt.15-05-2017
  Signing of the Contract

  SUPPORTERS


  The opinions, findings, conclusions and recommendations expressed are those of the author/s and do not necessarily represent those of the Donors.