Open Procurement Albania

Punime perforcimi, reabilitimi dhe rikonstruksion i godines ne rrugen Jordan Misja, Tirane (Programi i Rindertimit)

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Cancellation of the tender procedure two or more times
 • Cancellation of the tender procedure two or more times

Procuring Authority / Buyer Drejtoria e Pergjithshme e Agjencise Shteterore e Kadastres
Procuring Authority / Buyer Drejtoria e Pergjithshme e Agjencise Shteterore e Kadastres
Tender object Punime perforcimi, reabilitimi dhe rikonstruksion i godines ne rrugen Jordan Misja, Tirane (Programi i Rindertimit).
Burimi i Financimit: Të ardhurat e institucionit (vetëfinancim)
Jane identifikuar si operatorë ekonomikë të suksesshëm për lidhjen e marrëveshjes kuadër:
1- “AD-STAR “ SH.P.K
Reference No. REF-96723-05-28-2021
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 330 575 582,00
Type of Contract
Procurement Method Restricted Procedure
Stage Procedure Re-Proclaimed and Signed the Contract
Tender Publication Date 31-05-2021
Last date of Submitted Documents 10-06-2021
Tender Held Date 10-06-2021
No. of Bidders
Bidders ”AGI KONS” SH.P.K & ”MET-ENGENEERING” SH.P.K
“AD-STAR“ SH.P.K
”KACDEDJA” SH.P.K & ”AGRI-CONSTRUCTION” SH.P.K
“ALKO-IMPEX General Construction“ SH.P.K
“ELDA-VL“ SH.P.K
“KEVIN CONSTRUKSION“ SH.P.K
“2 T“ SH.P.K
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • AD-STAR SHPK
 • The winning bid ALL without vat 315 207 533,00
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT 369922941
  Contract date 14-07-2021
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 12 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals
  Nuk ka pasur ankesa.
  Janë Skualifikuar operatorët ekonomik:
  1. ”AGI KONS” SH.P.K & ”MET-ENGENEERING” SH.P.K, për këto arsye:
  - Nuk ka paraqitur Certifikatën BS PAS 99-2012 ose ekuivalent mbi “Sisteme të menaxhimit të integruar”, lëshuar nga Institucionet zyrtare të akredituar për këtë qëllim.
  2. “KEVIN CONSTRUKSION“ SH.P.K, për këto arsye:
  - Nuk ka paraqitur 1 (një) Inxhinier Elektrik
  - Nuk ka paraqitur 1 (një) Inxhinier Pyjesh
  3. ”KACDEDJA” SH.P.K & ”AGRI-CONSTRUCTION” SH.P.K, për këto arsye:
  - Nuk ka paraqitur punimet Përforcim strukture me Fibra Karboni, jo më pak se 750 m2 dhe Fuga diletacioni, jo më pak se 250 ml
  4. “ALKO-IMPEX General Construction“ SH.P.K, për këto arsye:
  - Nuk plotëson vlerën e pikës A ose B në kontratat e ngjashme të paraqitura dhe nuk ka të përfshira në situacione punimet Përforcim strukture me Fibra Karboni, jo më pak se 750 m2 dhe Fuga diletacioni, jo më pak se 250 ml
  5. “ELDA-VL“ SH.P.K, për këto arsye:
  - nuk ka paraqitur asnjë dokumentacion sipas kërkesave në Dokumentat Standarte të Tenderit.
  6. “2 T“ SH.P.K, për këto arsye:
  - Nuk plotëson punën e ngjashme pasi nuk ka paraqitur faturat me vlerën e kontratës së paraqitur, si dhe në situacionet e kësaj kontrate nuk plotëson punimet në sasinë e kërkuar Përforcim strukture me Fibra Karboni, jo më pak se 750 m2 .
  Cancellation reason
  Additions Pershkrimi struktures se Godines se “AShK&DPT”

  Godina eshte nje strukture beton/arme me tip struktural miks, rama b/a parafabrikat me mure mbajtese tulle. Megjithate per shkak te menyres se punes se muratures mbajtese te tulles sjellja e saj nuk I pergjigjet plotesisht sjelljes si “dual system”, frame or wall – equivalent.
  Godina perbehet nga 5 pjese te ndara me fuge ndermjet tyre, 3 pjese jane 1 kateshe dy pjese jane 6 Kateshe. Njera nga pjeset 6 KT eshte shkalla anesore. Godina kryesore ka 6KT mbi toke me dy pjese anesore 1KT.
  Kollonat jane me permasa drejtekendeshe 40x90, 40x70, 40x60. Traret jane 40x70, 35x90, 30x90.
  Soletat jane te pararegatitura dhe pjeserisht te monolitizuara ne vend me shtrese b/arme 3-5cm.

  Gjendia ekzistuese (Akt Konstatim pas termetit).

  Gjendia ekzistuese e godines nga vezhgimet rezulton jo e kenaqshme.
  Ka carje te shumta ne mure ndares tulle dhe bashkime muresh. Ne elementet strukturor, soleta, trare nuk jane dalluar demtime apo çarje(vetem ne disa soleta ne KT 0 eshte verejtur plasaritje sipas bashkimit te paneleve te parapregatitur).
  Ne kollona ne nyjen e bashkimit te seksionit parafabrikat jane verejtur demtime te suvatimit dhe deformime te pllakave bashkuese
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for AD-STAR SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for AD-STAR SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for AD-STAR SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for AD-STAR SHPK viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Drejtoria e Pergjithshme e Agjencise Shteterore e Kadastres REF-96723-05-28-2021
  Announcement of Procurement Buletini i Posaçëm Nr. 84 datë 31 Maj 2021
  Technical Report
  Preventiv
  Bidder Announcement Buletini i Posaçëm Nr. 105 datë 5 Korrik 2021
  Buletini i Posaçëm Nr. 112 datë 22 Korrik 2021
  Signing of the Contract Buletini i Posaçëm Nr. 118 datë 06 Gusht 2021
 • Buletini i Posaçëm Nr. 84 datë 31 Maj 2021
 • Specifikime Teknike - Struktura perfundimtare
 • Relacion Teknik
 • Projekti Elektrik
 • Specifikime Teknike - Impjanti i Mbrojtjes nga Zjarri
 • Raporti Perforcimit - Nd. Hipoteka
 • Relacion Teknik - Impjanti i Mbrojtjes nga Zjarri
 • Relacion Teknik dhe Specifikime Teknike - Sistemet Hidrosanitare
 • Projekti Elektrik Rikonstruksioni i Agjencisë Shtetërore të Kadastrës
 • Grafik Punimesh
 • ‘’FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË MARRËVESHJEN KUADËR”

 • Punime perforcimi, reabilitimi dhe rikonstruksion i godines ne rrugen Jordan Misja, Tirane

  Procuring Authority / Buyer Drejtoria e Pergjithshme e Agjencise Shteterore e Kadastres
  Procuring Authority / Buyer Drejtoria e Pergjithshme e Agjencise Shteterore e Kadastres
  Tender object Punime perforcimi, reabilitimi dhe rikonstruksion i godines ne rrugen Jordan Misja, Tirane (Programi i Rindertimit).
  Burimi i Financimit: Të ardhurat e institucionit (vetëfinancim)
  Reference No. REF-94016-04-27-2021
  Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 330 575 582,00
  Type of Contract
  Procurement Method Restricted Procedure
  Stage Procedure Re-Proclaimed and Cancelled
  Tender Publication Date 28-04-2021
  Last date of Submitted Documents 10-05-2021
  Tender Held Date 10-05-2021
  No. of Bidders
  Bidders
  Successful Bidder /Supplier / Provider
 • The winning bid ALL without vat
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 12 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals
  Cancellation reason Bazuar në Ligjin Nr. 162/2020, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, neni 98: Në procedurat me faza nuk është dorëzuar asnjë kërkesë e përshtatshme
  Additions Pershkrimi struktures se Godines se “AShK&DPT”

  Godina eshte nje strukture beton/arme me tip struktural miks, rama b/a parafabrikat me mure mbajtese tulle. Megjithate per shkak te menyres se punes se muratures mbajtese te tulles sjellja e saj nuk I pergjigjet plotesisht sjelljes si “dual system”, frame or wall – equivalent.
  Godina perbehet nga 5 pjese te ndara me fuge ndermjet tyre, 3 pjese jane 1 kateshe dy pjese jane 6 Kateshe. Njera nga pjeset 6 KT eshte shkalla anesore. Godina kryesore ka 6KT mbi toke me dy pjese anesore 1KT.
  Kollonat jane me permasa drejtekendeshe 40x90, 40x70, 40x60. Traret jane 40x70, 35x90, 30x90.
  Soletat jane te pararegatitura dhe pjeserisht te monolitizuara ne vend me shtrese b/arme 3-5cm.

  Gjendia ekzistuese (Akt Konstatim pas termetit).

  Gjendia ekzistuese e godines nga vezhgimet rezulton jo e kenaqshme.
  Ka carje te shumta ne mure ndares tulle dhe bashkime muresh. Ne elementet strukturor, soleta, trare nuk jane dalluar demtime apo çarje(vetem ne disa soleta ne KT 0 eshte verejtur plasaritje sipas bashkimit te paneleve te parapregatitur).
  Ne kollona ne nyjen e bashkimit te seksionit parafabrikat jane verejtur demtime te suvatimit dhe deformime te pllakave bashkuese
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Drejtoria e Pergjithshme e Agjencise Shteterore e Kadastres REF-94016-04-27-2021
  Announcement of Procurement Buletini i Posaçëm Nr. 64 datë 28 Prill 2021
  Standard Tender Documents
  Technical Specification
  Constructive Report
  Preventiv
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract
 • Projekti Konstruktiv
 • Specifikime Teknike - Struktura
 • Projekti Elektrik
 • Specifikime Teknike - Impjanti i Mbrojtjes nga Zjarri
 • Raporti Perforcimit - Nd. Hipoteka
 • Relacion Teknik - Impjanti i Mbrojtjes nga Zjarri
 • Relacion Teknik dhe Specifikime Teknike - Sistemet Hidrosanitare
 • Projekti Elektrik Rikonstruksioni i Agjencisë Shtetërore të Kadastrës
 • Grafik Punimesh
 • Rikonstruksioni i godinës ne rrugën Jordan Misja, Tiranë

  Procuring Authority / Buyer Drejtoria e Pergjithshme e Agjencise Shteterore e Kadastres
  Procuring Authority / Buyer Drejtoria e Pergjithshme e Agjencise Shteterore e Kadastres
  Tender object Rikonstruksioni i godinës ne rrugën Jordan Misja, Tiranë (Programi i Rindertimit).
  Burimi i Financimit: Të ardhurat e institucionit (vetëfinancim)
  Reference No. REF-90793-03-23-2021
  Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 330 575 582,00
  Type of Contract
  Procurement Method Restricted Procedure
  Stage Procedure Cancelled Procurement
  Tender Publication Date 24-03-2021
  Last date of Submitted Documents 06-04-2021
  Tender Held Date 06-04-2021
  No. of Bidders
  Bidders
  Successful Bidder /Supplier / Provider
 • The winning bid ALL without vat
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 12 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals
  Cancellation reason Ne fazën e parë të procedurës së kufizuar dhe me negocim me shpallje paraprake të njoftimit kualifikohen më pak se 2 kandidatë
  Additions Pershkrimi struktures se Godines se “AShK&DPT”

  Godina eshte nje strukture beton/arme me tip struktural miks, rama b/a parafabrikat me mure mbajtese tulle. Megjithate per shkak te menyres se punes se muratures mbajtese te tulles sjellja e saj nuk I pergjigjet plotesisht sjelljes si “dual system”, frame or wall – equivalent.
  Godina perbehet nga 5 pjese te ndara me fuge ndermjet tyre, 3 pjese jane 1 kateshe dy pjese jane 6 Kateshe. Njera nga pjeset 6 KT eshte shkalla anesore. Godina kryesore ka 6KT mbi toke me dy pjese anesore 1KT.
  Kollonat jane me permasa drejtekendeshe 40x90, 40x70, 40x60. Traret jane 40x70, 35x90, 30x90.
  Soletat jane te pararegatitura dhe pjeserisht te monolitizuara ne vend me shtrese b/arme 3-5cm. (faqe 9 e Raporti te Perforcimit )

  Gjendia ekzistuese (Akt Konstatim pas termetit).

  Gjendia ekzistuese e godines nga vezhgimet rezulton jo e kenaqshme.
  Ka carje te shumta ne mure ndares tulle dhe bashkime muresh. Ne elementet strukturor, soleta, trare nuk jane dalluar demtime apo çarje(vetem ne disa soleta ne KT 0 eshte verejtur plasaritje sipas bashkimit te paneleve te parapregatitur).
  Ne kollona ne nyjen e bashkimit te seksionit parafabrikat jane verejtur demtime te suvatimit dhe deformime te pllakave bashkuese(faqe 11 e Raporti te Perforcimit ).
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Drejtoria e Pergjithshme e Agjencise Shteterore e Kadastres REF-90793-03-23-2021
  Announcement of Procurement Buletini i Posaçëm Nr. 43 datë 24 Mars 2021
  Standard Tender Documents
  Technical Specification
  Preventiv
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data