Open Procurement Albania

Rikonstruksioni i mjediseve ne bashkepronesi ose te perbashketa ne ndertesat pallat, te prekura nga Termeti i dates 26.11.2019, ne Territorin e Bashkise Lezhe. (Loti II). (Programi i Rindertimit)

Procuring Authority / Buyer Local Unit Lezhë
Procuring Authority / Buyer Bashkia Lezhe
Tender object Rikonstruksioni i mjediseve ne bashkepronesi ose te perbashketa ne ndertesat pallat, te prekura nga Termeti i dates 26.11.2019, ne Territorin e Bashkise Lezhe. (Loti II). (Programi i Rindertimit )
Jane identifikuar si operatorë ekonomikë të suksesshëm për lidhjen e marrëveshjes kuadër:
1- Bashkimi i Operatoreve Ekonomik “BE – IS” Shpk & “UDHA” Shpk
2- Bashkimi i Operatoreve Ekonomik “Rruge Sinjalistike Mirembajtje & Hidro Company”
Reference No. REF-93502-04-19-2021
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 92 506 912,00
Type of Contract
Procurement Method Restricted Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 20-04-2021
Last date of Submitted Documents 30-04-2021
Tender Held Date 30-04-2021
No. of Bidders
Bidders “BE – IS” Shpk & “UDHA” Shpk
“Rruge Sinjalistike Mirembajtje & Hidro Company” & “DESARET COMPANY” Shpk
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • “Rruge Sinjalistike Mirembajtje & Hidro Company” - “DESARET COMPANY” Shpk
 • The winning bid ALL without vat 92 410 112,00
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT 92410112
  Contract date 14-06-2021
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 12 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Cancellation reason
  Additions I. Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës së sipërcituar:
  1. BOE “BE – IS” Shpk & “UDHA” Shpk
  2. BOE “Rruge Sinjalistike Mirembajtje & Hidro Company” & “DESARET COMPANY”
  _____________________________________________________________________________________________
  II. Kanë qenë pjesëmarrës në fazen tjetër të procedurës së sipërcituar këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:
  1. BOE “BE – IS” Shpk & “UDHA” Shpk - Vlera: 92,501,126 lekë
  2. BOE “Rruge Sinjalistike Mirembajtje & Hidro Company” & “DESARET COMPANY”- Vlera: 92,410,112 lekë pa TVSH.
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for “DESARET COMPANY” Shpk viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for “DESARET COMPANY” Shpk viti 2014
  Monitor treasury transaction for “DESARET COMPANY” Shpk viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for “DESARET COMPANY” Shpk viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Qeverisja Vendore Lezhë REF-93502-04-19-2021
  Announcement of Procurement
  Technical Report
  Preventiv
  Bidder Announcement Buletini i Posaçëm Nr. 86 datë 3 Qershor 2021
  Signing of the Contract Buletini i Posaçëm Nr. 94 datë 17 Qershor 2021
  ‘’FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË MARRËVESHJEN KUADËR”

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data